داستانزد ایرانی

زیر کاسه ، نیم کاسه ای است

فریب و نیرنگی پنهان در کار است

پیشنهاد
پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


استاد دبیرسیاقی شاهنامه شناس برجسته ی ایران درگذشت