داستانزد ایرانی

درخت هر چه پربارتر , افتاده تر

همانگونه که درخت هر چه میوه اش بیشتر باشد , شاخه هایش بیشتر افتاده و رو به پایین می شود , مردمانی هم که دانش و آگاهی آنان افزایش می یابد , فروتنی و افتادگی آنان بیشتر می شود . شاهنامه , خودبرتربینی را اینگونه نکوهش می کند :

هنرمند کز خویشتن در شگفت

بماند , هنر زو نباید گرفت

پیشنهاد
پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


پارسه در میان 12 شهر شگفت انگیز جهان