داستانزد ایرانی

نابرده رنج،گنج میسر نمی شود

برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ باید سختی و رنج فراوان کشید

پیشنهاد
پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


چند پیشنهاد برای پیشرفت هنر نقالی و شاهنامه خوانی