میهن نما
میهن نما
گفتاورد

اسماعیل آذر

زمانی که از ایران خارج می‌شوم بعد از چند روز بغض گلویم را می‌فشارد. با این که شرایط تحصیل و تدریس در چندین دانشگاه با امتیازات خوب دنیا برایم مهیا شد ولی تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم بیش از حداکثر 30 روز ایران را ترک کنم.

اسماعیل آذر

کاربردی
پیشنهاد ویژه

یکتاپرستی : گاتها نخستین کتاب سپندینه ای است که از چندین هزار سال پیش مردمان را به شاهراه یگانگی راهنمائی نموده و بر ضد گروه پروردگاران آریایی آیین مزدیسنا (یکتاپرستی) را استوار ساخت. در سراسر اوستا خداوند یگانه اهورامزدا (دانای بزرگ هستی بخش) نامیده شده است.

گفتار نیک اندیشه نیک کردار نیک
یکتاپرستی : گاتها نخستین کتاب سپندینه ای است که از چندین هزار سال پیش مردمان را به شاهراه یگانگی راهنمائی نموده و بر ضد گروه پروردگاران آریایی آیین مزدیسنا (یکتاپرستی) را استوار ساخت. در سراسر اوستا خداوند یگانه اهورامزدا (دانای بزرگ هستی بخش) نامیده شده است.

آرمان زندگی : نگرش آیین زرتشت به جهان هستی، پیروی و پیوستن به قانون اَشا است. از دیدگاه او، خداوند جان و خِرَد ، جهـان را بر پایه هنجـاری آفریده كه بر همه هستی حكمفـرماسـت. او این هنجار و نظم خردمنـدانه را « اَشـا » می نامد و انسان باید خود را با هنجار هستی، همگام و همراه سازد. در آموزش های اشوزرتشت آمان از آفرینش و نتیجه از زندگانی این است كه هر فردی باید در آبادی جهان و شادمانی جهانیان بكوشد و خود را با اندیشه ، گفتار و كردارنیك جاودانی نماید. اشوزرتشت می گوید : " ما باید نیروی خود را صرف خدمت و خوشبختی دیگران نمائیم و آسایش آنان را فراهم آوریم تا بتوانیم جهان و جهانیان را خوشبخت سازیم.
چند برداشت آموزنده دیگر از گاتها :
سراسر گاتها پند و درس زندگیست. برای نمونه چند مورد آن را می آوریم:

آزادی :
كیش اشوزرتشت، دین آزادگی و آیین داد و امید است. برای نمونه گاتها، انسان را به گزینش منش نیك، رهبر دانا، دوست خردمند و همسر اَشو سفارش می كند ولی وادار نمی سازد. دین زرتشت به هر شخص به عنوان فرد ارج می گذارد. آزادی و اختیار یكی از با ارزش ترین داده اهورایی است و هیچ كسی حق گرفتن آن را ندارد.
ای خداوند خرد هنگامیکه در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی. زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کارکردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه و با کمال آزادی راه و کیش خود را برگزیند. هات 31 بند 11

برابری زن و مرد :
در آیین زرتشت، انسان ها از هر نژاد ، ملیت و قوم، با هر زبان و رنگ پوست، دین و باور، از حقوقی برابر برخوردارند. برتری دینی، قومی و نژادی در این آیین نیست. زرتشت تنها عامل برتری را پایبندی به قانون اَشا و پیروی از اندیشه، گفتار و كرداد نیك می داند. از دیدگاه اشوزرتشت، خداوند، همه انسانها را آزاد آفریده و آنها را از بخشش آزادی و خِرَد برخوردار ساخته تا با بهره گیری از اندیشه خویش، دیدگاه پیشنهادهای گوناگون را ارزیابی كند و با اختیار كامل بهترین راه را در زندگانی برگزینند. چنانكه انسان ها از آزادی اندیشه و بیان برخوردارند، از حق آزادی در گزینش دین و آیین نیز بهره مند هستند. وقتی انسان ها از حقوقی مسازی برخوردار باشند، زن و مرد نیز در همه مراحل مادی و مینوی زندگی حقوقی برابر دارند.
ای مردم بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن و ژرف بینی آنها را بررسی کنید. هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصاً برگزینید. هات 30 بند 2

خوشبختی ما در خوشبختی دیگران :
مزدا اهورایی که فرمانروای یگانه است چنین پاداش روا داشته است که « خوشبختی از آن کسیست که دیگران را خوشبخت سازد.» هات 34 بند1

مهر ورزی :
در آیین زرتشت، جنگ و دشمنی چه از برای كشورگشایی و چه بنام گسترش دین، نادرست است. او به جهانی سرشار از دوستی و مهربانی می اندیشد. همه انسانها باید با پیوستن و پایبندی به اَشا ، مهربانی و یگانگی را در بین خود گسترش دهند تا دوستی جهانی پدیدار گردد. هر زرتشتی به هنگام نیایش روزانه ، باوز و پیمان خود را در سرود « مَزده یَسنو اَهمی» به مهر و آشتی در دین مزدایی زرتشی استوار می سازد؛ او آیینی را پیروی می کند که مخالف جنگ و خونریزی و ستایشگر آشتی، از خود گذشتگی و پارسایی است.
این سخنان را به نو عروسان و تازه دامادان می گویم . امیدوارم اندرزم را بگوش هوش بشنوید و با ضمیری روشن آنرا نیک دریابید و بخاطر بسپرید : همیشه با نیک منشی و مهر و دوستی زندگی کنید و در راستی و پاکی و مهر ورزی از یکدیگر پیشی جوئید. چه بیگمان از زندگی سرشار از خوشی و خوشبختی برخوردار خواهید شد. هات 53 بند5

شادی و شاد زیوی :
دین زرتشت، آیین شادمانی است. از این رو پیروان زرتشت شاد بودن و خوش زیستن را برگزیده اند و از افسردگی و سوگواری دوری می کنند. در این آیین جشن و سرور یکی از راه های نیایش و ستایش خداوند و نزدیک شدن به اوست. پیامبر ایران، پیروان خود را شادمان و خشنود می خواهد زیرا در پرتو این فروزه ها، تنِ انسان ، نیرومند و روان او شاد می گردد. در نتیجه شوق به کار و کوشش در آن فزونی می یابد. در بینش اشوزرتشت خوشبختی و آسایش راستین تنها با تلاش و از راه راستی به دست می آید و هرگز انسانی که از راه ناشایست خود را خوشبخت می پندارد به خرسندی راستین دست نیافته است.
ای پروردگار برای برخورداری از شادمانی و خوشبختی ، بخشایش بیمانندت را بمن بنما. ای هستی بخش بخشایشی را که از اندیشه و کردار نیک سرچشمه می گیرد بمن ارزانی دار. ای آرمیتی ای نمود عشق و بردباری، بوسیله راستی دلهای ما را روشن ساز تا به شادی و خوشبختی دست یابیم. هات 33 بند 13 و هات 33 بند 10

سازندگی و آبادی :
یكی از مؤثرترین عوامل آبادانی و پیشرفت كه خوشبختی مردمان را به دنبال خواهد داشت، كار و كوشش است. اشوزرتشت از همه خواستار است كه در راستای پیروی از قانون اَشا و به یاری منش نیك تا آنجا كه می توانند برای پیشرفت و آسایش جامعه انسانی تلاش كنند و سازندگی ایجاد نمایند. هنرآفرینی و تلاش در انجام كارنیك، یكی از راه های نیایش پروردگار است. بر این پایه ، درویشی، ریاضت كشیدن، تنبلی و گوایی از كارهای ناشایست می باشد.
پروردگار را بشود مانند کسانیکه جهان را بسوی رسایی و آبادی پیش می برند از آفریده های وفا دار تو باشیم. هات 30 بند9

آموزش :
دانا باید با دانش خویش نادان را آگاه سازد. نشاید که نایخرد گمراه بماند. هات 31 بند17

راستی :
ای مردان و زنان از دروغ بپرهیزید. از پیشرفت ریا و فریب جلوگیری کنید و بدانید آن خوشی و سروری که از راه نادرست و بدبختی و بیچارگی دیگران بدست آید جز رنج و افسوس چیزی ببار نخواهد آورد. هات 53 بند6

باور ایمان :
مرد خردمند با آگاهی از اینکه عشق و ایمان به خدا سرچشمه راستی است گمراهان و زشتکاران را به پرورش منش پاک و انجام کار نیک و مهرورزی به دیگران اندرز خواهد داد و سرانجام ای خداوند جان و خرد همه زشتکاران با آگاهی از حقیقت بسوی تو خواهند آمد. هات 34 بند 10

کمک به دیگران :
مرد دانا و توانائی که بنا به دستور ایزدی و یا از راه مهر و عواطف انسانی خواستاران کمک را خواه از هواخواهان راستی و یا دروغ به گرمی پذیرا شود. او پیرو راه اشا بوده و زندگیش سراسر سرشار از راستی و درستی می باشد. ای هستی بخش دانا او بخردی است که با نیروی دانش، گمراه را از تباهی و نیستی رهانیده و او را به خودشناسی و اتکا به نفس رهبری خواهد کرد. هات 46 بند 5

مهر و دوستی :
خشم و نفرت را از خود دور کنید. اجازه ندهید اندیشه هایتان به خشونت و ستم گرایش پیدا کند. به منش پاک و مهر و محبت دلبستگی نشان دهید، رادمردان پاک سرشت برای گسترش راستی و درستی پیوند استوار خواهند ساخت و هواخواهان راستی را بسوی بهشت جایگاه تو ای اهورا که منزلگه راستان و پاکان است رهبری خواهند کرد. هات 48 بند7

اوستا

نمایی از یک نسخه دستنویس اوستا

  • بازدید: 13715
 

دیدگاه ها 

 
+1 #1 مریم 04 امرداد 1393 ساعت 16:08
دوست عزیزم سلام. من یک سوال داشتم ممنون میشم اگه بتونید راهنماییم کنید . در اسلام و ( یا در ایران) رسم بر اینه که وقتی بلایی از سر آدم میگزره به شکرانه گوسفند یا جاندار دیگه را قربانی میکنند در حالی که قربانی کردن در آیین زرتشت روآ نیست. میخواستم بدانم زرتشتیان در چنین مواقعی چه کاری انجام میدهند . سپاسگزارم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #2 ايتا 27 بهمن 1393 ساعت 10:30
مرسي..خيلي مفيد بود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #3 هیلدا 01 مهر 1394 ساعت 19:24
گفتاورد مریم:
دوست عزیزم سلام. من یک سوال داشتم ممنون میشم اگه بتونید راهنماییم کنید . در اسلام و ( یا در ایران) رسم بر اینه که وقتی بلایی از سر آدم میگزره به شکرانه گوسفند یا جاندار دیگه را قربانی میکنند در حالی که قربانی کردن در آیین زرتشت روآ نیست. میخواستم بدانم زرتشتیان در چنین مواقعی چه کاری انجام میدهند . سپاسگزارم

سلام من جواب شما رو میدونم.در آیین زردشت ب جای کشتن گوسفند نهالی در زمین میکارند.‌موفق باشید...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #4 ستاره 11 مهر 1394 ساعت 15:55
گفتاورد هیلدا:
سلام من جواب شما رو میدونم.در آیین زردشت ب جای کشتن گوسفند نهالی در زمین میکارند.‌موفق باشید...

یعنی زرتشتیان گوشت نمیخورند؟؟
لطفا پاسخ بدهید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #5 مهدی 17 مهر 1394 ساعت 14:23
گفتاورد ستاره:
یعنی زرتشتیان گوشت نمیخورند؟؟
لطفا پاسخ بدهید

دوست من چه ربطی داره
گوشت هم می خوردن
ولی نیازی نیست به شکرانه جان یک موجودی رو بگری
جان بخشین به یه موجود بهتر است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #6 شبنم 18 دی 1394 ساعت 18:55
هم اکنون بامردگان زرتشتی چه می کنند؟؟؟برای آلوده نشدن خاک
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #7 ایران 05 خرداد 1395 ساعت 16:16
گفتاورد مریم:
دوست عزیزم سلام. من یک سوال داشتم ممنون میشم اگه بتونید راهنماییم کنید . در اسلام و ( یا در ایران) رسم بر اینه که وقتی بلایی از سر آدم میگزره به شکرانه گوسفند یا جاندار دیگه را قربانی میکنند در حالی که قربانی کردن در آیین زرتشت روآ نیست. میخواستم بدانم زرتشتیان در چنین مواقعی چه کاری انجام میدهند . سپاسگزارم


در اسلام چنین چیزی نداریم که اگه بلایی از سرتون گذشت باید قربانی بدین در این موارد اصلاً قربانی دادن نداریم مگر اینکه فردی بخواطر مثلاً زنده موندن از یک تصادف سخت بخواد نزری غذا یا گوشت بده میرن و گوسفند قربانی می کنیم که چنین چیزی در اسلام نیومده که باید قربانی بدین این تصمیم شخصیهکه میتونه گوشت هم نباشه.

و فقط در عید قربانی این عمل انجام میشه اون هم به ادامه حرکت ابراهیم است و تمام ادیان دیگر مانند: زرتشت،مسیحیت،یهودی و... از ادیان ابراهیمی هستند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #8 ایران 05 خرداد 1395 ساعت 16:25
گفتاورد مهدی:
دوست من چه ربطی داره
گوشت هم می خوردن
ولی نیازی نیست به شکرانه جان یک موجودی رو بگری
جان بخشین به یه موجود بهتر است


در اسلام به هیچ عنوان قربانی کردن برای شکرانه نیامده ، اما مگه شما غذا نمی خوری؟ مگر در غذا گوشت نیست؟ مگر در اسلام نذری دادن و پخش اون بین همسایه ها و فقرا توصیه نشده؟ از این رو وقتی کسی به شکرانه ای می خواد غذای نذری درست کنه یک گوسفند رو قربانی میکنه نه همینطور الکی و بیخودی!

تنها موردی که در اسلام قربانی کردن درش انجام میشه مربوط به عید قربان که در اون هم شما باید به عنوان نذری اون بین همسایه ها و فقرا پخش کنین که کاری به مراتب بزرگتر از کاشتن گل در زمین است. دین اسلام و زرتشت تفاوتی ندارند همه ی آن ها یک چیز هستند دین یکتا پرستی و اسلام آخرین و بالاترین و کاملترین نخسه این دین الهی است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #9 م 01 اردیبهشت 1396 ساعت 21:45
به طورکلی قربانی کردن اگردرقالب نذریا عهدیاقسم باشددراسلام به عنوان یک عمل عبادی قابل پذیرش است اماالزامی به قربانی کردن برای مواردی که بلایی مثلابرسد وجودندارد.قربانی کردن واجب نیست مگردرمواردخاصی مثل قربانی کردن درعمل عبادی حج برای حاجی بیت الله
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #10 معصوم 14 مهر 1397 ساعت 11:39
در اسلام بیشتر به غذا دادن ترجیح میدهن مثلا اگر قربانی کردند حتما آن را تقسیم کنن بین دیگر انسانها.و به قول دوستمون قربانی کردن در دین ما به ادامه قربانی کردن حضرت ابراهیم بود به دستور و خواست خدا
...............
دوستان من یک معلم هستم وامسال شاگردی دارم که زرتشتی است هر زمانی که میخواهم قرآن را آموزش دهم اصلا میلی نشان نمیده و منهم اصراری بر گوش کردن یا تکرار کردن ندارم از طرف این شاگردو حتی زمانی که داستانهای قرآنی را بازگو میکنم اصلا تمایلی به گوش دادن نداره و بچه ای خیلی با ادبی هم است و خیلی باهوش. و از این ناراحت بود که چرا در اسلام و دیگر ادیان کتاب آسمانی است ولی در زرتش نیست لطفا راهنمایی کنید که چیکار کنم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #11 اسفندیار 08 آبان 1397 ساعت 00:36
سلام دوستان لازم ب ذکرهست که زرتشتیان هم مانندسایرانسانها گوشت ودیگرگیاهان وحیوانات راکه خداوندافریده خوراک خودقرارداده و استفاده میکردندواین که دفع بلا یاجلوگیری ازبلا باشدراقبول نداشته اندوجهت دفع بلا کارهای چون کمک ب مستمندان وشادکردن مردم راانجام میدادندتاخداازانها خشنود باشد کاشتن نهال نیزمعتبر ودرست است که به تازگی ولیعهد عربستان هم مکلف کرده که هرحاجی بجای قربانی کردن گوسفند یک نهال درعربستان بکارد

وفقط انرا خوراک خودوبرای رفع گرسنگی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست کیش و دین ویژگیهای آیین زرتشت
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

فکر نان کن که خربزه آب است

در اندیشه ی کارهای با ارزش باش و کارهای بیهوده را رها کن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • واژگان و اصطلاحات مردمان کرمان
    درود بر شما بیشتر زبان ها و گویش های امروزی شهرهای ایران ریشه ی یکسانی دارند و برای همین واژگان یکسان در همه جای ایران فراوان است . برخی شهرها و تیره ها واژگان ویژه ی سرزمین خود دارند که نیاز است ریشه یابی شود . واژگانی هم پدیدار است که ریشه ی یکسانی دارد اما در جای جای ایران با گویشی متفاوت بر زبان رانده می شود . نمایش / پاسخ
    فرستنده : @سرپرست دیدگاه ها


Your SEO optimized title