کردی به پارسی میانه (پهلوی) نزدیک تر است یا فارسی؟

+1 تراز
591 بازدید
آغاز گفتمان آبان 29, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
درود

پرسش تیتر مدتی است ذهن مرا مشغول کرده. سپاسگزار می شوم دیدگاه و تحلیل زبان دانان را بدانم.

2 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده آذر 11, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در اردیبهشت 12, 1397 از سوی ВОСПУҲР
 
بهترین پاسخ
کردیک (و نیز زازایک) به زبان پارتیک نزدیکتر است یا به گونه-ای فرزند یا زیر شاخه ی پارتیک دانسته میشود اگرچه هممانندی سدبَرسد نیست. واژگان کردیک پیداوار (ظاهرا) زیر خلش (نفوذ) واژگان ناایرانیک بوده است و تا اندازه-ای رنگ ناایرانیک دارد با این همه پس از ریشه‌شناسی درست دانسته خواهد شدن که چند برسد(اندرسد) واژگان کردیک از زبانان ناایرانیک (سامیک، اورارتوییک، سومریک و ...) است. اگر چه پارسیک نو بسیار-ی از ویژگییان میانیک پارسیک(پهلویک) را از دست داده است و تا اندازه-ای مانند زبان پارتیک شده است (از نگر واژگان) با این همه زیرشاخه ی پهلویک است نه پارتیک. پارتیک و میانیک پارسیک هر دو از گروه نیشمیک (غربی) زبانان ایرانیک میانیک اند.
دارای دیدگاه آذر 11, 1396 از سوی pooya (112 تراز)
راستش کمی گیج شدم. منشاء زبان پارتی حدودا کجا بوده؟ چرا کردی به پارتی نزدیک تر است تا به پهلوی؟
دارای دیدگاه آذر 11, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در آذر 11, 1396 از سوی ВОСПУҲР
آنگونه که برادران زبانشناس اروپاییک ما زبانان ایرانیک را دسته‌بندی کرده اند چون دو زبان پارتیک و میانیک پارسیک بسیار همسان اند آن دو را اندر یک گروه نهاده اند. اگر دو زبان کردیک و پارتیک را با هم بسنجید ناهمسانی بسیاردارند بِژ(ولی) برخ-ی ویژگییان اندر هر دو زبان آنان را تا اندازه-ای به هم نزدیک کرده است. شاید ریشه ی زبان کردیک زبان مادیک باشد. چیز-ی که باید بدان پروا کنید این است که نه پارسیک نو نه کردیک؛ نه فرزندان هَج (مستقیم) دو زبان میانیک  پارسیک و پارتیک اند. بیک (بلکه) شاید فرزندان نیمزبان-ی (گویش) دیگر از این دو زبان باشند و آمیزه-ای با  زبانان دیگر همین آخاننئه ی (باعث) ناهمسانی این زبانان نو با زبانان کهنتر شده است. شاید زبان پارتیک زیرشاخه ی باستان پارسیک یا مادیک یا هر دو باشد. زبان کردیک شاید بیشتر از نگر واژگان به پارتیک نزدیک باشد. هممانندی زازایک با پارتیک به نگر بیشتر است.
دارای دیدگاه آذر 24, 1396 از سوی ورجاوند (739 تراز)
از نگر من به پهلوی نزدیک تر است.
+1 تراز
پاسخ داده شده آذر 24, 1396 از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود بر شما. این پرسش شما وابسته به این است که کدام لهجه یا گویش کردی را می‌گویید. کردی کرمانجی به زوان اوستایی بسیار نزدیکتر است ولی زوانی مانند زوان گورانی یا هورامی به زوان پهلوی. اگرچه وامواژه هایی از زوان پارسی نیز دارند ولی هنوز ریشه‌ی واژگانشان دارای ازدایش و اطلاعات هایی استند :
کردی کرمانجی : اِز / اوستایی : اَزِم / پارسی : من
کردی گورانی : کَنیشگ / پهلوی : کَنیگ
میان این دو نیز بسیار تفاوت هست :Tu çawanî Kurmanjî
حالد چوونه ؟ گورانی
حالت چون است ؟ پارسی

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 9, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی اوهردخت (67 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 7 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی AmKh
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 2, 1396 در زبان و گویش از سوی امید
...