کاربر pooya

زمان هموندی 2 سال (از اردیبهشت 28, 1396)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام:
جایگاه زندگی:
زادسال: 1365
درباره:

چکیده ی کارکرد pooya

ترازبندی: 112 تراز (جایگاه #8)
پرسش ها/ گفتمان ها: 9 (1 گزینش برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 3
دیدگاه ها: 13
شمار ترازبندیها: 2 پرسش / گفتمان, 22 پاسخ
ترازهای داده شده: 24 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 5 تراز خوب, 0 تراز بد
...