یک راهکار ساده برای بهنژادی ایرانیکان

0 تراز
65 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 24, 1396 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
برای بهتر شدن نژادمان باید از پدر و مادران زشترو و ناسپید بخواهیم بیشتر از دو فرزند ندارده باشند.
و از پدر و مادران زیبارو و سپید بخواهیم تا میتوانند بر فرزندانشان به افزایند.

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 24, 1396 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)

چند پرسش :

1 - پدر و مادرانی که یکی از آنها زشتروی و دیگری زیباست چه کنند ؟

2 - آیا اگر پدر و مادر زشت باشند ، فرزند هرگز زیبا نخواهد شد ؟

3 - آیا زیبابودن یا زشت بودن کسان در نگاه هر کس دیگرگون نیست ؟

4 - آیا زشترویان ، زشترویی خود را می پذیرند ؟

5 - اگر خانواده های زیباروی ( از نگاه ما ) توان مالی برای فرزندپروری نداشته باشند چه کنند؟

6 - در هر شهر و روستا کسان بسیاری با چهره هایی تیره و سبزه می زیند ، اینکه از آنها بخواهیم کمتر فرزند بیاورند، درست است ؟

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 26, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
1-این کفا کمابیش مانند زشتروی روشنرو و زیباروی تاریکروی است. باید دیدن آیا دو فرزند نخست ایشان چگونه میشوند. این پرسمان-ی پیچیده است که باید آزمودن و بسیار اندرباره ی آن اندیشیدن این گونه افتگان را باید به ژنتیکشناسان اَپَسپاردن(سپردن). بهتر است اگر فرزند نژاده میخواهیم از این گونه همسرگزینی بپرهیزیم. باید از خواسته ی خویشتن برای تموک-ی (هدف) بسیار بزرگ و والاتر چشم پوشیدن.
2- این را نیز باید دیدن چگونه میشوند. میپندارم کارشناسان ژنتیک بتوانند تا اندازه-ای آن را پیشبینی کردن. مگر اینکه هردو زشت و روشنرو باشند.
3 و4- میشاید خوبروی-ای خود را زشت بداند ما به پندار کسان کار نداریم. برای نژادپالایی این گونه اندیشگان را باید کنار نهادن.
5- چاره، یاری دولت نژاددوست و توانگران نژاددوست بدیشان است
6- بسیار کسان دستان و روی تاریک و آفتابسوخته دارند بژ تنشان سپید است. برای پالایش زبان و نژاد باید بسیار دشخوارییان(مشکل) را پدیرفتن و بسیار خویان(عادت) را کنار نهادن

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 83 بازدید
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ 113 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 29 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1397 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ 297 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...