میهن نما
میهن نما
گفتاورد

علی اکبر ولایتی

آنچه در نقوش برجسته ی تخت جمشید دیده‌ می‌شود، همه نشانه ی پاکی و بزرگی است و بر عکس مکاتب غربی مانند یونان و روم و یا مصر، زنان عریان و یا بداخلاقی و یا نقوش بردگی و بندگی در آنها دیده نمی‌شود

علی اکبر ولایتی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

مسعود لقمان

مردمان آذربايجان همان گونه كه نام سرزمينشان نشان مي‌دهد، مردماني هستند ايراني نژاد . نام آذربايجان از آتروپات سردار هخامنشي كه آذربايجان را از چنگال اسكندر رهاند و تا ساليان دراز خود و خاندانش سر رشته‌دار اين سرزمين بودند، گرفته شده. اين سرزمين پيش از آتروپات، ماد خرد ناميده مي‌شد.

آتروپاتكان (خانه آتورپات) (سرزمين آتورپات)   آذرپادگان

آذرپادگان                                    آذربايجان

«استاد پورداوود» در معني آتروپاتكان مي‌گويد:  «نام آتروپات، نامي است كه به گستردگي در ايران باستان به كار گرفته مي‌شد، از دو بخش درآميخته آتر (آذر) و پات كه اسم مفعول از مصدر پا كه در اوستا و پارسي باستان به معني نگاه داشتن و پاس داشتن و پناه دادن، بسيار به كار رفته و همين واژه است كه در پارسي، پاييدن شده است. جزو كان كه در آتروپاتكان و آذرپادگان افزوده شده، همان است كه در بسياري از نام‌هاي ديگر سرزمين ايران هم ديده مي‌شود مانند گلپايگان (گلبادگان)».

آذربايجانيان فرزندان مادان آريايي‌اند، همان قومي كه كردان و لران امروزي بازماندگان اينانند، اينان تا سده‌هاي اخير، گويش آذري خود را به سختي در برابر تركتازان نگه داشته، اما در پايان،‌دگرگوني‌ها به گونه‌اي شد كه دگر توانايي در برابر اين يورش بيرحمانه را از كف دادند.

تركان كه ايل‌هاي دام‌دار و كوچ نشيني بودند، در زمان سلجوقيان به هوس چمنزارهاي خرم و سرسبز آذربايجان به آن جا درآمدندي، و با بيشي گرفتن ايل‌هاي ترك در آذربايجان و سپس در هنگامه‌ي مغولان- كه زبان ايشان از زبان تركان جدا بودي اما ايشان نزديكي بيشتري به تركان داشتندي تا به ايرانيان هم‌چنين برخي از لشگر آن‌ها نيز ترك بودي- كه در آذربايجان نشيمن گرفته و مراغه و سلطانيه و تبريز را به پايتختي برگزيدندي و راه را براي تركتازي تركان باز نمودندي و بوميان شهر آيين (متمدن) آذربايجان را كه بيشتر كشاورز بودند، زير يورش آن‌ها قرار گرفتندي و به سبب نيازي كه بوميان براي رابطه با مهاجمان سر رشته‌دار داشتند، كم كم واژگان تركي به گويش آذري راه يافتندي و با گذشت زمان از يك سو با قدرت گرفتن هرچه بيش‌تر مهاجمان و كوچ‌هاي گله‌اي پي در پي آنان به آذربايجان و از سوي دگر با زير دست رفتن بوميان و رو به سستي نهادن ايرانيان، با اين حال نزديك به 700 سال به درازا كشيد تا زبان تركي بتواند، آذري را كنار زند. اين يورش و كنار زدن تركي، آذري را، نخست در بيرون از شهرها آغاز گرديد، ولي كم كم به شهرهاي بزرگ نيز رسيد، به گونه‌اي كه زكريا بن محمد قزويني در كتاب «آثار البلاد» كه در سال 674 هجري در زير عنوان تبريز نوشته:  «منجمين گفته‌اند كه تبريز را از تركان آفتي نخواهد رسيد، چه طالع آن شهر عقرب است و مريخ صاحب آن است و تاكنون حرف ايشان راست درآمده است، چه از جميع بلاد آذربايجان هيچ شهري از دستبرد تركان محفوظ نمانده است جز تبريز».

«احمد كسروي تبريزي» در دفتر «آذري زبان باستان» زير عنوان آذربايجان پس از مغولان مي‌نويسد:  «پس از مغولان در ايران شورش بس سختي برخاست زيرا چون ابوسعيد در سال 735 درگذشت و او را جانشيني نبود ميان سران مغول كشاكش افتاد كه هر يكي مغول پسري را به پادشاهي برداشتند و با هم به جنگ و كشاكش برخاستند و هنوز يك سال از مرگ ابوسعيد نمي‌گذشت كه سه پادشاهي بنياد يافت و برافتاد و تا سالياني اين كشاكش و لشكركشي پيش مي‌رفت و ايرانيان كه اين زمان بسيار خوار و زبون مي‌بودند زير پا لگدمال شدند و چون آذربايجان تختگاه مغول بوده بيش‌تر اين كشاكش‌ها و جنگ‌ها در آن‌جا رخ مي‌داد و بيش‌تر زيان و آسيب به آن‌جا مي‌رسيد و مردم از پا افتاده نابود مي‌شدند. در آن زمان‌ها بود كه شهر تبريز گزند سختي ديد. زيرا آذربايجان كه در دست سلطان احمد ايلكاني مي‌بود و او امير ولي استرآبادي را به فرمانروايي تبريز گماشت و در سال 787 تقتمش خان پادشاه دشت قپچاق به دشمني سلطان احمد، ناگهان پنجاه هزار سوار مغول بر سر شهر فرستاد كه امير ولي بگريخت و مردم بيش از يك هفته جنگ و ايستادگي نتوانستند و مغولان به شهر درآمده آن چه گزند و آسيب بوده دريغ نگفتند. پس از اين گزندها نوبت تيمور و لشكركشي‌هاي او رسيد. در زمان او آذربايجان چندان آسيب نديد. ليكن چون دوره او به سر رسيد آذربايجان بار ديگر ميدان كشاكش گرديد زيرا چنان كه در تاريخ‌هاست، نخست خاندان قراقويون‌لو (سياه گوسپندان) با دسته‌هاي بس انبوهي از تركان به آن‌جا درآمدند و بنياد پادشاهي نهادند و هميشه در جنگ مي‌بودند و پس از آن نوبت آق قويونلو (سپيد گوسپندان) رسيد كه هم‌چنان با ايل‌هاي انبوهي به اين‌جا رسيدند و بنياد پادشاهي نهادند و هميشه در جنگ و كشاكش مي‌بودند و تا برخاستن شاه اسماعيل صفوي صفوي در سال 906 كه هفتاد سال از تاريخ ابوسعيد مي‌گذشت، آذربايجان هميشه ميدان لشكركشي‌ها و جنگ‌ها مي‌بود و به گمان من بايد انگيزه برافتادن زبان آذري را از شهرهاي آذربايجان و رواج تركي را در آن‌ها اين پيشامدهاي هفتاد ساله دانست. زيرا در اين زمان است كه از يك سو بوميان لگدمال و نابود شده‌اند و از سوي دگر تركان به انبوهي بسيار رو به اين‌جا آورده‌اند و بر شماره‌ي ايشان بسيار افزوده. در زمان‌هاي پيشين، تركان بيش‌تر در ديه‌ها مي‌نشسته‌اند ولي اين زمان چون فرمان‌روا مي‌بودند، شهرها را فرا گرفته‌اند و زبانشان در آن‌جا رواج يافته است.».

جستار (موضوع) از ميان رفتن يك زبان و حل شدن آن در زبان دگر، جستار نويني نيست، در تاريخ از اين دست بسيار بوده، نمونه‌هاي آن از ميان رفتن زبان‌هاي مردم مصر و شمال آفريقاست كه جاي خود را به زبان تازي داده و نيز زبان‌هاي برخي از مردم ماورالنهر، اران، آذربايجان و روم شرقي (آسياي صغير) كه در زبان تركي حل شدند. بر اثر سلطه استعمار بر قاره آفريقا، مي‌توان گفت كه زبان‌هاي بومي به حاشيه رانده شدند و در زبان استعمارگران حل شدند. افزون بر مردم شمال افريفا كه در سده‌هاي نخستين اسلامي، زبان خود را از دست داده و عرب زبان شدند، در دو سده اخير، بقيه آفريقايي‌ها نيز زبان خود را از دست دادند و انگليسي زبان، فرانسه زبان و پرتغالي زبان شدند. حتا بخش قابل توجهي از مردم الجزيره كه زبانشان به عربي برگشته بود، دو زبانه شدند. يعني در كنار زبان تحميلي عربي، فرانسه‌زبان نيز شدند و... (پژوهشكده تاريخ و فرهنگ ايران زمين)

ما مي‌دانيم تا زمان سلجوقيان پاي تركان به آذربايجان باز نشده يا درست باز نشده بودي، پس چگونه زبان آن‌ها پيش از خود آن‌ها در آن گوشه رواج يافتي. اين به مانند اين است كه گوييم زبان مصريان پيش از گشايش اسلام كشورشان را، تازي بوده.

در كتاب «تاريخ آذربايجان» چاپ باكو در اين مورد مي‌خوانيم:

«بسياري از اقوام مشرق زمين در روزگار كنوني به زباني كه نياكانشان گفتگو مي‌كردند، سخن نمي‌گويند. براي نمونه در آسياي ميانه زبان‌هاي ايراني خوارزمي، سغدي، باختري و پارتي جاي خود را به زبان تركي داده‌اند، ولي نفوذ يك زبان به مفهوم تنگ كردن تمام ميدان بر بوميان نيست. از اين رو اقوام كنوني، فرزندان مستقيم نياكان بومي سرزمين خوددر روزگار گذشته‌اند. اينان تا روزگار ما ريشه‌هاي فرهنگي، تاريخي، قومي و نژادي خود را نگاه داشته‌اند».

شايان نگرش است كه زبان امروز آذربايجان داراي بسيار واژگان ايراني است كه اگر فردي آشنا به زبان‌هاي ايراني و تركي باشد به آساني آگاه مي‌گردد كه بسياري از واژگاني كه با فرهنگ و شهر آييني در پيوند است از واژگان زبان‌هاي ايراني است كه نشان مي‌دهد كه تركان  هر واژگاني كه نداشتند، از زبان‌هاي ايراني به ويژه پهلوي آذري گرفته‌اند، به گونه‌اي كه امروزه، زبان آذربايجانيان بسيار با زبان ساير تركي زبان‌ها متفاوت است، به گونه‌اي كه زبان آذربايجانيان براي آنان قابل فهم نيست.

گذري كوتاه به تاريخ ايران پس از اسلام

تاريخ نگاران برجسته‌اي چون ابن حوقل و مسعودي در سده چهارم هجري هنگام سفر به بخش‌هاي ايران از قوم‌هاي مختلف ايران ياد كرده‌اند كه در اران، آذربايجان، دربند، قفقاز، خراسان، سيستان، ارمنستان و دگر بخش‌هاي شرق و غرب و جنوب ايران زندگي مي‌كنند و همه به زبان پارسي سخن مي‌گويند.

مسعودي تاريخ نگار برجسته در سده دهم ميلادي/ چهارم هجري، مي‌نويسد:

«ايراني‌ها مردماني‌اند كه، حد كشورشان كوهستان‌هاي ماهات و جز آن و آذربايجان تا بلاد ارمنستان و اران و بيلقان تا دربند كه باب الابواب است، و تا ري و طبرستان و مسقط و شابران و جرجان و ابرشهر، كه نيشابور است، و هرات و مرو و ديگر از شهرهاي خراسان و سجستان و كرمان و فارس و اهواز و آن چه كه اكنون بدين قسمت پيوسته است... و همه اين شهرها كشور واحدي بوده كه پادشاه و زبان واحدي داشته... جز اينكه در پاره‌اي موارد زبانشان با هم مبانيت داشته اما اين زبان واحدي است زيرا الفباي آن واحد است و يكسان نوشته مي‌شود و بهم پيوستن حروفش مشابه است اما جدايي‌هاي آن در فهلوي يا دري يا آذري و جز اين‌ها، از زبان فارسي است.»پس به آساني آشكار است مسعودي آذري‌ها را به عنوان بخشي از خانواده بزرگ پارسي زبان به شمار مي‌آورد.

استخري، جهانگرد هم زمان مسعودي نيز زبان آذربايجانيان را پارسي مي‌داند.

ياقوت حموي (سده سيزدهم ميلادي)، نيز مي‌نويسد:  «سكنه آذربايجان، چهره‌هايي زيبا و پوستي خوش رنگ دارند و به زباني كه‌آذري خوانده مي‌شود سخن مي‌گويند كه اين را خودشان مي‌فهمند و لا غير».

رسميت زبان پارسي و موقعيت ممتاز آن، تا سده دهم هجري حتي در دربار تركان عثماني ادامه داشت، به گونه‌اي كه در دوران تركان عثماني نامه‌ها و نوشته‌ها به پارسي بود و در مكتب خانه‌هاي عثماني زبان پارسي، زبان نخست بود.

آوردن رباعي‌هاي بيش از سد چامه گوي (شاعر) آذري و اراني در كتاب «نزهت المجالس» در سده هفتم هجري نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي اران و آذربايجان از ديرباز پايگاه فرهنگ و زبان ايراني بوده است.

تا اين كه همان گونه كه پيشتر رفت آذربايجان به سبب ويژگي‌هاي ممتاز جغرافيايي و چمنزارهاي سرسبز كه همواره براي بيابان گردان دامدار كشش فراوان داشت پس از يورش تركان غز در نيمه سده ششم هجري،كم كم دسته‌هاي دگر از تركان به آذربايجان روي نهادند، با اين حال تا آغاز صفويه، زبان پارسي هنوز در اران و آذربايجان موقعيت ممتاز داشت.

  • بازدید: 18009
 

دیدگاه ها 

 
+19 #1 آذر 18 تیر 1390 ساعت 23:34
دشمنان ماسعی درسرگرم کردن مادارند.اینطورراحتتر ماراچپاول می کنند.یادم می آیدماایرانیان سی سال قبل به هم احترام می گذاشتیم.برای ترک ولرواصفهانی وشمالی این همه جوک ساخته می شد؟همه ایرانی بودیم.تکیه برقومیت هاودرنتیجه ایجادتفرقه.آیااعراب ساکنین اصیل ایرانند؟جشن های باستانی کجارفتند؟چراچهارشنبه سوری بااعمال غیرانسانی تحریف شده؟اسامی پرمعنی فارسی چه شد؟چندنفرایرانی بخشی ازشاهنامه که چپاول ایران به دست اعراب راتوضیح می دهدخوانده اند؟
من دراین متن ازچندواژه ی عربی استفاده کردم؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+15 #2 کزازی 18 امرداد 1390 ساعت 13:36
آزر=شرر=فروزش=آتش
جان=جان
پش
آتش پایدار-به علت آتشگاه همیشه روشن دربادکوبه یا باکو ویاباکی
البته حالا خاموش است
لعنت برحکوت کمونیستی شوروی سابق
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+34 #3 علي تبريزي 27 امرداد 1391 ساعت 13:54
آنچه مسلم است و به هيچ وجه قابل انكار نيست اينكه: ما مردم آذربايجان از ايرانيان اصيل و قديمي ايران هستيم. نياكان مادر مقابل يورش بيگانگان به ايران بسيار تلاش كرده و خيلي ها هم حتي جان باختند. هر آدم اگاهي هم ميدانند پشت سر هر تفرقه انداز و خداي ناكرده جدايي طلب، دست بيگانه و استعمار وجود دارد. ما همه با هم هستيم. و در ايران همه بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند. زنده باد شيعه. زنده باد ايران. ولي در عين حال درود بر همه ي هم ميهنانم با هر دين و آييني كه دارند. ما ايرانيان همه همديگر را دوست داريم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+16 #4 عباس 08 شهریور 1391 ساعت 13:09
سلام بنده مطالعات عميقي در تاريخ وتمدن ايران وجهان دارم و صحبت هاي نويسنده اين متن را تاييد مي کنم .مردم آذر بايجان که از کلمه آذرآبادگان وآذربايگان گرفته شده وبه ممعني آباديهاي بوده که آتش يا آذر در آن نگهداري وموجب آباداني آن بوده است که با توجه به زرتشتي بودن مردم آذر بايجان در قبل از اسلام وتقدس آتش در دين زر تشتي (دشت مغان محل آتشکده هاي زر تشتي بوده است)علت ناميدن آذر بايجان که معرب آذر بايگان است(مانند گرگان که جرجان تلفظ ميشده است)مشخص ميشود. توصيه مي نمايم بدور از احساسات متعصبانه شروع به مطالعات گسترده تاريخي کتب مختلف نويسندگان ومورخان مختلف نمايند سپس قضاوت نمايند چرا که در غير اين صورت به بيراهه رفته ويه شناخت نميرسند وگمراه مي شوند وچون به زبان ترکي صحبت مي کنند اين شبهه برايشان ايجاد مي شود که ترک نژاد هم هستند(مثلا اگر مصريان يا مردم شمال افريقا بدليل عرب زبان بودنشان فکر کنند عرب نژاد هستند)ونمي توانند هويت نژادي خود را شناسايي کنند لذا شرط اول رسيدن به حقيقت مطالعه بدون تعصب وبدور از احساسات قومي است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+24 #5 آذرآبادگانی 19 آبان 1392 ساعت 03:16
بنده یک ایرانی هستم سپس آذربایگانی .من پی ورزی زیادی به میهنم ایران و آذربایگان دارم و عاشقانه دوستشان دلیل نمیشود که چون به زبان ترکی سخن میگوییم ترک هستیم مانند مردم سوریه لبنان مصر و... که عربی سخن میگویند ولی عرب نیستند. آذرآبادگان من جان جانان من است قیمت خون ارس رگ ایران من است خانه ی شمس و زرتشت آبروی میهن است.زنده باد سر سبز وطن آذربایگان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+18 #6 مسعود 24 آبان 1392 ساعت 22:59
من به عنوان یه آذری افتخار می کنم که یک ایرانی و یک آریایی ستم، شماها هم بهتر به جای تکرار عقاید افراد غرب زده ای مثل آتاترک که معلوم نبود عشق ترک یا عشق غرب دست از این عقاید بردارین.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+23 #7 شهریار 07 بهمن 1392 ساعت 00:01
آذربایجان یعنی سپاهان. سپاهان یعنی خوزستان. خوزستان یعنی خراسان. خراسان یعنی هرمزگان. هرمزگان یعنی مازندران. مازندران یعنی سیستان و بلوچستان. سیستان وبلوچستان یعنی کردستان ودر نهایت تمام ایران سرای من است. من به عنوان یک خوزستانی خودم شاهدبودم که در زمان جنگ چقدر بچه های آذری برای پاسداری از ناموس ومیهن نمان از جسم و جان خود می گذشتند. در پایان درود بر تمام مردم نجیب و با غیرت آذربایجان وپاینده باد ایران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+28 #8 فاطمه 18 تیر 1393 ساعت 16:39
یاشا ایران یاشاسین آذربایجان.همه جای ایران سرای من است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+19 #9 مسلم 28 آذر 1393 ساعت 22:55
من آریائی ایرانی آذری هستم که به هر دو زبان آذری و ترکی تقریبا تسلط دارم اما یه سوال براتون دارم شما فکر نمی کنید در حال حاضر زبان فارسی همانند زبان ترکی وارد زبان آذری میشود؟
ولی از یه چیز اطمینان دارم به هر زبان و قومی که باشیم در ایران زندگی میکنیم و برای امنیت آسایش و تضمین آینده فرزندانمان باید یکپارچگی خودمون رو حفظ کنیم کافیه یه نگاه به کشورهای قدرتمند بندازیم
امریکا:با سیصد ملیون جمعیت و اون همه ایلات حرفی از استقلال طلبی هست؟اما اینو هم بگم که ایلت ایالت اداره
میشه
روسیه:وسیع ترین کشور جهان
چین:پرجمعیت ترین
.......
بیایید ماهم به یکی از ابر قدرت ها تبدیل بشیم و برای ما بنویسند
ایران:متحد ترین
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+22 #10 هاشم 08 فروردین 1394 ساعت 20:44
زنده باد آذربایجان زنده باد ایران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+15 #11 شیدا اذربایجانی 03 اردیبهشت 1394 ساعت 16:49
ما اذربایجانیها اریایی ناب هستیم,ما مادهای اریایی تبار هستیم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+18 #12 ایرانی 26 اردیبهشت 1394 ساعت 23:03
من یک اذری ساکن تهران هستم
کسی از ایرانی دلش برای ایرانی بیشتر نمیسوزه.بله من هم مطالعه کردم میدونم که حرفای شما درسته ما ایرانی هستیم ...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+13 #13 بابک 25 خرداد 1394 ساعت 23:35
من به عنوان یک لر همیشه به امثال بابک خرم دین سردار خان و باقر خان افتخار کردم چون اونها از گوشت و پوست خودم میدونم آذری زبان عزیز نزار که سیاست کثیف غرب که به دنبال تجزیه این کشوره بین ما تفرقه بیاندازه اون کسی ک تو باکو میگه آذربایجان استان جنوبی کشور آذربایجانه باید بدونه که همه کشورش جز خاک ایرانه و باید به ایران برگرده
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #14 امیر 29 خرداد 1394 ساعت 03:34
دروود بر آذریان بیدار دل که پی به حقیقت برده اند من هم ی ریشم آذری است و اینکه آذری. کرد .پارس .لر را از هم جدا میکنند توظئه ی غرب است تا مار از هم بپاشند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+11 #15 مجید 09 تیر 1394 ساعت 19:28
سلام من ایرانی هستم وفارس زبان ولی تمام اقوام کشورم رادوستدارم وبه همه انها افتخار میکنم درضمن زبان اذری رابطور کامل مسط هستم یاشاسین ایران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #16 رامین 11 شهریور 1394 ساعت 08:45
تاریخ گواه اینه که سرزمین آذربایجان همیشه بخشی از خاک ایران زمین بوده حتی اگر مردمان این دیار ریشه ترکی داشته باشن که بعید به نظر میرسه بازهم هیچوقت هویتی جدا و مستقل از ایران نداشته اند. همین امروز بالای 90 درصداز مردم آذربایجان از صمیم قلب به ایران عشق میورزن. چهره ترکهای واقعی روفقط تو ترکمنها میشه دید که اونها هم مهاجرینی بودن که بخشی درخاک ایران ساکن شدن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #17 اذری ام 31 شهریور 1394 ساعت 01:21
ما اذریها فرزندان مادهای اریایی هستیم,همانند کردها.اگرچه زبانمان را از ما گرفتند و ترک زبان شدیم,اما ریشه های اریاییمان را نگاه می داریم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #18 زهرا 08 آذر 1394 ساعت 01:56
من یک ایرانی با غیرت آذری هستممم،همونطور که در جنگ لشکری به بزرگی عاشورا داشتیم و از خاک مقدسمان دفاع کردیم من هم بعنوان یک اذری با غیرت با تمام وجودم برای پیشرفتم درس میخوانم...واجازه ی نمیدهن طوئطه دشمن ثمر دهد!اصلی ترین وابستگی ما آذربایجانی ها با ایرانی ها شعیه بودن و در زیر پرچم مولا علیست!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #19 سید 02 اردیبهشت 1395 ساعت 13:18
باسلام و احترام به همه عزیزان.ا_ همه ما فرزندان یک پدر و مادریم و برای یک پدر و مادر همه فرزندان عزیز هستند.2_در دنیا و از نظر علم ژنتیک سه نژاد اصلی وجود دارد که سیاه و سفید و زرد(شامل سرخپوستان) نامیده میشود و در دل این نژادها گروههایی هستند که قومیت نام دارند.در طول تاریخ به دلیل مهاجرت اجباری(مثل جنگ) و یا اختیاری بقدری اختلاط خونی صورت گرفته که کسی بدون کمک علم ژنتیک نمیتواند نژاد و قومیت خود را مشخص سازد ودر ساده ترین شکل وبه لحاظ ظاهری میتواند نژاد خود را تعیین نماید.بطور نمونه خودم را مثال میزنم؛که فامیلی مادر بنده" کردی" هستش ولی چیزی از زبان کردی نمیداند و یا خودم از سادات هستم و چیزی از زبان عربی نمیدانم. ولی به دلیل سکونت تاریخی در مازندران به زبان تبری گویش میکنیم. 4_ زبان و یا لهجه، هیچگاه معیار تبار و یا قومیت نبوده بلکه وسیله ایست برای ارتباط و مکالمه و از همه مهمتر امریست اکتسابی و نه انتسابی(خونی).یعنی انسانها بواسطه سکونت در مکانی به اجبار زبانی را فرا میگیرند.مثلا ساداتی که در مناطق ترک زبان ساکنند به زبان ترکی و یا درمناطق لر زبان به زبان لری و یا در مازندران به زبان تبری و در گیلان به گلیکی و الی... آخر گویش میکنند در صورتیکه ذریه پیامبر و به قاعده باید عربی صحبت کنند. اگر به هریک از این سادات مراجعه شود تعصب به ایران خواهند داشت و خود را ایرانی میدانند و نه عربستانی. هر چند که خود پیامبر که نوادگان حضرت اسماعیل و ابراهیم می باشد از قوم عرب نبوده است.5_ترک تباران عزیز مردمانی از آسیای میانه و از نژاد زرد و سرزمینی بنام ترکستان که شامل بخش غربی چین و کشورهای مغولستان،ازبکستان،قزاقستان، ترکمنستان،قرقیزستان هستند که فعلا در ایران ترکمنها وتعداد محدودی قزاقهای ساکن در استانهای گلستان و خراسان شمالی از ترک تباران اصیل هستند. ولی همین ترک تباران عزیز خود را ایرانی میدانند و برای بنده که به دلیل قرابت سکونت با آنها همنشینی زیادی داشتم، چیزی جز انسانیت،مهربانی، بزرگی واز همه مهمتر تعصب به سرزمین ندیده ام.
نتیجه گیری اینکه زبان نشانه تبار و یا قومیت محسوب نمیشود،و لذا امروز به هموطنانی که ترکی گویش میکنند ترک زبان، و لری گویش میکنند،لر زبان و کردی گویش میکنند،کرد زبان و .... گفته میشود چون به واسطه سکونت در این مکانها این گویشها را اکتساب نمودند.و از همه مهمتر نژاد و یا قومیت نشانه برتری نیست بلکه انسانیت نشانه برتریست. تعصب به آب و خاک و سرزمین مادری نشانه اصالت و افکار تجزیه طلبانه و نژاد پرستی که عموما زاییده توهم هستند، امری ناپسندخواهند بود و تاریخ بشریت نشان داده که امسال فاشیسم و نازیسم در نهایت نابود خواهند شد.چون انسانها زاییده احساس مشترک دو جنس مخالف هستند و برای این دو جنس مخالف نژاد و قومیت مهم نیست.مثل حضرت امام حسین (ع)و شهربانوی پاکدامن و یا امام حسن عسگری (ع) و نرگس پاکدامن، یوسف و زلیخا و یاهمانند افرادی که در محیط دانشگاه ویا کار و یا خارج از کشور،این احساس مشترک رو تجربه کردند میدانند که با پیدایش این احساس مشترک، مفاهیمی مثل نژاد و قومیت، و ...بی رنگ خواهد شد. امید است با توکل به خداوند و توسل به عقلانیت مردمی متحد و همدل باشم و در دام توطئه بدخواهان این سرزمین نیفتیم.یاشاسین ایران و ایرانی.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #20 غفاری آذر 04 اردیبهشت 1395 ساعت 16:30
من آذری - ایرانی هستم

همی دانم که ایرانی ز قوم مادها هستم زبانم آذری بود و اصالت آریا هستم

مرا باشد آتورپاتکان سرزمین مادری من نباشم هم نژاد ترکهای خاوری

آذربایجان بود بخشی از ایران ما به نیرنگ روس آنها شدند از ما جدا

فتنه گرها نقشه دارند بر سر ایران ما کینه توزی می کنند بین دو قوم آریا

پانهای ترکیه تاریخ را قلب کرده اند مغرضانه آذری را ترک معنی کرده اند

من زبانم آذری بود و نژادم آریاست زادگاهم آتورپاتکان ریشه ام از مادهاست

هووخشتر بود شاه مادهای آن زمان شهرتش آوازه بود در هفت اقلیم جهان

ما همان مادیم که ایران خاک ماست تخت جمشید هم پاسارگاد مال ماست

ریشه ما آذریها از نژاد مادهاست ماد و پارس و هم سکاها ااز نژاد آریاست

زبان آذریها چندین قرن پیش ترکی نبود نژاد ما ترک غوز, ترک تاتار , ازبک نبود

ما نژاد آریایی یا همان ماد بوده ایم حیف! زبان آذری را ما فراموش کرده ایم

ما بدست ترکهای خاوری غارت شدیم زبان خود ز دست دادیم همه اترک شدیم

کاش می شد زبان آذری را زنده کرد بعد از آن فهمید این قوم مغول با ما چه کرد.


سروده شده توسط :حمزه غفاری آذر 29/10/94
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #21 تودهن زن 20 اردیبهشت 1395 ساعت 14:36
من به ایرانی بودنم واذری بودنم افتخارمی کنم وجناب نویسنده ی محترم بابت نوشته ی زیباتون مرسی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #22 صبا 01 خرداد 1395 ساعت 13:25
هدف ازاین نوشته صرفاجهت برتری دادن اصالت به اصالت دیگری نیست بلکه ماهمگی بایدبانظرداشتن اینکه ایرانی هستیم به داشتن چنین قوم هایی چه لر چه ترک چه کردافتخارکنیم ماایرانی هامانندپنج انگشت دستیم که باهم متحدیم ومانندمشتی بردهن همه ی اختشاش گران واونایی که میخوان باکاراشون ملیت مارومتضلضل کنندمیزنیم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #23 محسن 16 تیر 1395 ساعت 22:39
اصلا اين طور نيست اتروپاتكان يا اذربايجاني ها نژادي از ماد ها هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #24 بوشهری 12 آبان 1395 ساعت 15:00
زنده باد آذربایجان
زنده باد لر
زنده باد گرجی فریدن
زنده باد کرمانج
زنده باد گیلک
زنده باد بلوچ
زنده باد قشقایی
زنده باد عرب زبان ایران
زنده باد ایران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #25 سعید 03 دی 1395 ساعت 22:49
با سلام :
ما تورکهای ایرانی بودنمان افتخار میکنیم و بیشتر از همه این مسئله رو ثابت کردیم منتها در میگویم از چین تا مصر در تسخیر مغولان بود چرا مردم عراق یا سوریه ویا شیراز و یا ... ترکی نشد؟ واقعا قبل ازنژاد آریایی ایران خالی از سکنه بوده که حتما نبوده؟ قبل از آریاییان چه اقوامی زندگی میکردند؟ چرا در حمله مغول از ارس تا قم و تهران (آذربایجان قدیم ) ترک شدن؟ چرا در آذربایجان از هر کی میپرسی که نژادت و زبانت چیه با افتخار میگه من ترکم؟ و نمیگه آذری ؟!!!!!! اگه دقت کنی همه ترکان ایران مراسم عروسی و مذهبی شون تقریبا یکیه و با بقیه ایرانیها فرق میکنه؟ دوست عزیزم شاعر معروف ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه خود که حدود ۲۰۰ سال قبل از حمله مغول نوشته شده مینویسد در سال ۴۳۸ هجری قمری وارد تبریز شدم به من خبر دادند که ۴ سال پیش در تبریز زلزله روی داده و ۴۰ هزار آدمی کشته شده‌است طول و عرض تبریز راپیمودم شهر بزرگی بود به من خبر دادند که در تبریز قطران نام شاعری است به دیدار من آمد او را در سرودن شعر پارسی راهنمایی کردم او شعر خوب میگفت اما زبان پارسی نیک نمیدانست! !!!!!!!
در این جا باید بپرسیم اگر قطران زبان پارسی نیک نمیدانست حتما زبانش به غیر از پارسی بوده!
و هزاران هزار دلیل دیگر.
دوست عزیز ما همچون گذشته ایرانی هستیم و علامه ها و ستارخان ها و ... خواهیم داد !مانند ترکان غیور قشقایی در برابر استعمار خواهیم ایستاد منتها در صورتی که شما هم دست از جعل و عناد بردارید در غیر اینصورت ایران محدود میشود به دشت لوت.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #26 علی اراکی 08 بهمن 1395 ساعت 10:19
من شغلم راننده هست و کل آذربایجان رو گشتم و ار نزدیک به تمام شهرای آذربایجان سفر کردم.خودمم اراکی هستم .اصلا تو شهر های آذربایجان آذری نمیدونن چی هست از هر کی میپرسی میگه ترک هستم اگه اونجا بری بهشون بگی آذری انگار بهشون فحش ناموسی میدی من نمیدونم این اذری هایی که تو نت پیدا میشه و میان کامنت میزارن پس اینا دقیقا کی هستن ؟؟من نمیدونم چرا ما نمیخواییم قبول کنیم که بابا اذربایجان ترک هستن. البته ترک ایرانی . ما اول باید بهشون بگیم ترک اصیل ایرانی بعد از وحدت و این جور چیزا حرف بزنیم تا ما به هویت اونا احترام نزاریم چطوری از اونا انتظار وحدت داریم؟؟ لطفا به هویت و نژاد هم احترام بزاریم و نژاد یکی دیگه رو تحریف نکنیم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #27 جواد 14 بهمن 1395 ساعت 21:28
سلام خدمت شما هموطنان عزیز .
من یه فارسم اما تنها افتخارم اینه که اریایی هسم .ایران یعنی سرزمین اریایی ها ما ایرانی ها میشه گفت 90درصدمون اریایی هسیم دوستان تمام قومیت های ایران جورایی بهم ربط دارن . زنده باد ایران .
زنده باد کوروش کبیر.
زنده باد بابک خرمدین.
زنده باد اریو برزن
زنده باد تمام اریایی ها از جمله اذری های عزیز
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #28 وحيد لرستاني 24 بهمن 1395 ساعت 08:42
با سلام به تمام ايرانيان آزاده .من يك لرستاني ام.عاشق ودلباخته ايرانم.و از فرمايشات شما استفاده بردم و بر معلوماتم افزوده شد و سرزمينم را بهتر از قبل شناختم.از شما ممنونم.وبه تمام ايراني ها ميگم به ريشه خود بازگرديد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #29 دوست 03 فروردین 1396 ساعت 01:05
مردم سودان سیاه پوست هستند و عربی صحبت می کنند و خود را عرب می دانند. و عضو اتحادیه عرب هم محسوب می شوند با این حال هیچ گونه سنخیت نژادی با دیگر عربها ندارند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #30 مهران 29 فروردین 1396 ساعت 12:30
سلام جانم اذربایجان ; ب افتخار اذربایجان و قعله بابک
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #31 مالک 15 اردیبهشت 1396 ساعت 17:52
بله زبانشان پارسی نبوده ولی زبان تبریز تاتی بوده و با زبان تاتی تکلم میکردند،
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #32 رضا 03 اسفند 1396 ساعت 13:00
ما ترك هستيم وافتخار هم مي كنيم تركيم دلايل:تئوري كسروي با اراجيفي كه گفته باطل شده او آذريه /آذيه /آذ را به نفع زبان پهلوي مصادره كرده است در حاليكه منظور از اين كلمات زبان تركي آذري بوده ولي او اين كلمه را تحريف كرده است مثلا بگوييم مردم اصفهان اصفاني حرف مي زنند يعني به زبان فارسي ولهجه ي اصفهاني جملاتي كه در كتاب ركسروي آمده تاتي گيلكي و طالشي است وربطي به آذري موهوم ندارد اين چگونه زباني بوده كه يك كتاب حتي يك كلمه ويا كتيبه از آن باقي نمانده است پس بايد نتيجه بگيريم كه او آذري رابه نفع زبان پهلوي مصادره كرده است معناي آذربيجان /آذ قوم ترك آذ كه در كتيبه هاي اورخون ويني سئي به ترك بودن آن اشاره شده است/ار در تركي قهرمان:مرد/بيگ كه در عربي به علت نبودن حرف گ به ج تبديل شده است دلاور /ان اسم مكان در زبان تركي است پس مي شود سرزمين منسوب به دلاور مرد قوم آذ.......بارتولد احتمال مي داد كه اين قوم ترك باشند كه با كشف كتيبه هاي اورخون شكي نمانده كه قوم آذ ساكن در اذربيجان ترك هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #33 اصغر کرمی - بوشهر - آبدان 24 اسفند 1396 ساعت 10:30
جمهوری جعلی آذربایجان متعلق به سرزمین مادری اش ایران باستانی می باشد و امیدواریم که یک روز به آغوش سرزمین مادری اش ایران برگردد.درود بر ایران و درود بر مردم خوب آذربایجان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #34 نیما 31 فروردین 1397 ساعت 08:39
انچه مهم است اکنون هست ومن مردم آذربایجان مردم ایران میدانم وبهشون احترام میزارم ودوستشون دارم ومیدانم که چه قدر برای سر بلندی ایران خون دادند زحمت کشیدند برایم مهم نیست که اصل وریشه ایرانیان چی بود .همه رو هم وطن وهمه رو صاحب ایران میدانم.

گفتاورد سعید:
با سلام :
ما تورکهای ایرانی بودنمان افتخار میکنیم و بیشتر از همه این مسئله رو ثابت کردیم منتها در میگویم از چین تا مصر در تسخیر مغولان بود چرا مردم عراق یا سوریه ویا شیراز و یا ... ترکی نشد؟ واقعا قبل ازنژاد آریایی ایران خالی از سکنه بوده که حتما نبوده؟ قبل از آریاییان چه اقوامی زندگی میکردند؟ چرا در حمله مغول از ارس تا قم و تهران (آذربایجان قدیم ) ترک شدن؟ چرا در آذربایجان از هر کی میپرسی که نژادت و زبانت چیه با افتخار میگه من ترکم؟ و نمیگه آذری ؟!!!!!! اگه دقت کنی همه ترکان ایران مراسم عروسی و مذهبی شون تقریبا یکیه و با بقیه ایرانیها فرق میکنه؟ دوست عزیزم شاعر معروف ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه خود که حدود ۲۰۰ سال قبل از حمله مغول نوشته شده مینویسد در سال ۴۳۸ هجری قمری وارد تبریز شدم به من خبر دادند که ۴ سال پیش در تبریز زلزله روی داده و ۴۰ هزار آدمی کشته شده‌است طول و عرض تبریز راپیمودم شهر بزرگی بود به من خبر دادند که در تبریز قطران نام شاعری است به دیدار من آمد او را در سرودن شعر پارسی راهنمایی کردم او شعر خوب میگفت اما زبان پارسی نیک نمیدانست! !!!!!!!
در این جا باید بپرسیم اگر قطران زبان پارسی نیک نمیدانست حتما زبانش به غیر از پارسی بوده!
و هزاران هزار دلیل دیگر.
دوست عزیز ما همچون گذشته ایرانی هستیم و علامه ها و ستارخان ها و ... خواهیم داد !مانند ترکان غیور قشقایی در برابر استعمار خواهیم ایستاد منتها در صورتی که شما هم دست از جعل و عناد بردارید در غیر اینصورت ایران محدود میشود به دشت لوت.

دوست عزیز اگه خودت ایرانی میدونی پس کی رو تهدید میکنی من برایم مهم نیست که کی از چه قوم مذهبی باشه من فقط میدانم که باید به همه احترام گذاشت وبه خاطر قومیتم هیچ کس را نرنجانم.ما هرکداممان از یک قوم هستیم اما در اخر همه ایرانی هستیم.وهیچ وقت نباید به چند نفر مزدور ووطن فروش که به خاطر تفرقه افکنی به قومیت ها توهین میکنند واکنش نشان داد.ما بعضی وقتا هم با دوستانمان جک میگیم وبا هم میخندیم اما هیچ وقت من ودوستان ترک وکرد و..بهم نخندیدیم.

گفتاورد علی اراکی:
من شغلم راننده هست و کل آذربایجان رو گشتم و ار نزدیک به تمام شهرای آذربایجان سفر کردم.خودمم اراکی هستم .اصلا تو شهر های آذربایجان آذری نمیدونن چی هست از هر کی میپرسی میگه ترک هستم اگه اونجا بری بهشون بگی آذری انگار بهشون فحش ناموسی میدی من نمیدونم این اذری هایی که تو نت پیدا میشه و میان کامنت میزارن پس اینا دقیقا کی هستن ؟؟من نمیدونم چرا ما نمیخواییم قبول کنیم که بابا اذربایجان ترک هستن. البته ترک ایرانی . ما اول باید بهشون بگیم ترک اصیل ایرانی بعد از وحدت و این جور چیزا حرف بزنیم تا ما به هویت اونا احترام نزاریم چطوری از اونا انتظار وحدت داریم؟؟ لطفا به هویت و نژاد هم احترام بزاریم و نژاد یکی دیگه رو تحریف نکنیم

هرکس خودش ایرانی بدونه لازم نیست که ما از او انتظار وحدت داشته باشیم .حالا از هر قومی که باشه.وقتی کسی خودش مطعلق به کشوری بدونه لازم نیست دیگران نگران وحدت او باشن .وبا چندتا حرف مفت وتفرقه افکناته خودش رو از ریشه خود جدا نمیدونه.چه برسد به مردم ترک که خودشان صاحب اصلی ایران هستند.همان طور که تبریز را با خون خودشون از چنگال روسیه نجات دادند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #35 هادی 03 خرداد 1397 ساعت 04:31
ما نسل اندر نسل خودمون رو ترک می نامیدیم و همین الانم اگه به شهر های ما بیاین همه می گیم ترکیم ولی اصرار هموطنان فارسمون برای آذری نامیدن ما همیشه باعث درگیری هایی شده
لطفا به هویت ما احترام بگذارید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #36 مسعود آذري ترك زبان 23 دی 1397 ساعت 14:23
گفتاورد علی اراکی:
من شغلم راننده هست و کل آذربایجان رو گشتم و ار نزدیک به تمام شهرای آذربایجان سفر کردم.خودمم اراکی هستم .اصلا تو شهر های آذربایجان آذری نمیدونن چی هست از هر کی میپرسی میگه ترک هستم اگه اونجا بری بهشون بگی آذری انگار بهشون فحش ناموسی میدی من نمیدونم این اذری هایی که تو نت پیدا میشه و میان کامنت میزارن پس اینا دقیقا کی هستن ؟؟من نمیدونم چرا ما نمیخواییم قبول کنیم که بابا اذربایجان ترک هستن. البته ترک ایرانی . ما اول باید بهشون بگیم ترک اصیل ایرانی بعد از وحدت و این جور چیزا حرف بزنیم تا ما به هویت اونا احترام نزاریم چطوری از اونا انتظار وحدت داریم؟؟ لطفا به هویت و نژاد هم احترام بزاریم و نژاد یکی دیگه رو تحریف نکنیم


برادر من خودم اهل تبريزم و زبان مادريم هم تركيست. اين كه شما مي كوييد كسي مثلن در تبريز خودش رو آذري نمي دونه اين به اين دليل نيست كه ما آذري نيستيم. اين وا‍ه ترك به خاطر زبان ما مدت زيادي هيت كه به ما به اشتباه اطلاق مي شود و اكثر مردم عادي هم به دليل عدم مطالعه در اين مورد حتي فرق آذري و ترك رو نمي دونند. پس باور اكثريت به معناي درست بودن يك چيزي نيست. ما ن‍ژادمان آذري-ايراني و لي زبانمان تركيست. و اطلاق كلمه ترك به ما غلط هست حتي اگر كل ايران و خود مردم اذربايجانم خودشان را ترك بدانند تغييري در تاريخ و اصل ما نخواهد داشت. شما هم بهتره به جاي اثبات يه چيزي با همه پرسي روش علمي رو به كار ببريد تا به حقيقت دست يابيد. من شما رو مي تونم به ابيات فردوسي يا مولوي دو ديگر شاعران در رابطه با تركان ارجاع دهم يا مي تونيد به دانشنامه بريتانيكا رجوع كنيد. و يك نكته جالب اين كه وقتي ما به تركيه سفر مي كنيم به صراحت ائن ها ما رو آذري خطاب مي كنند كه درستم هست به نا به منابع معتبر


وا‍ژه ترك در شعر فردوسي:
يكي روم و خاور دگر ترك و چين
سيم دشت كردان و ايران زمين

يا شعر مولوي:
ترك خنديدن گرفت از داستان
چشم تنگش گشت بسته آن زمان

كه به صراحت به چشم بادامي و زرد پوست بودن تركان اشاره دارد. اين در حاليست كه آذري ها چشم درشتند نه تنگ

و صدها شعر ديگه كه مي تونيد تو سايت گنجور پيدا كنيد.
و هزاران سند و دليل ديگر

مازندران: محل قوم مازني
گيلان: محل قوم گيلك
بلوچستان: محل قوم بلوچ
كردستان: محل قوم كرد
لرستان: محل قوم لر
اذربايجان: محل قوم آذري
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #37 حسین 25 فروردین 1398 ساعت 00:37
من بعنوان ی عرب اهواز..خانمم فارس..هزاران سال دیگر بیادوبره عربم..ولی اگر ی عربی از عربستان بیاد بگه میلیاردها پول میدم.ی خیانت کوچولو در ایران بکن.نمیتونم غیرتم اجازه نمیده..از خیلیهاکه ادعاشون میشه آرایایی هستند.غیرتی تر هستم..آدمی که درسته از هر نژادی باشه.درسته.ولی آدم کج به برادر خونی خودهم خیانت میکنه..نتیجه اینه که چه اصراریه.دارین ترکهای آذربایجان رو بزور آریایی میکنید؟؟ترک عثمانیه.ایران نژاد آریایی نداره..هرکی ادعاش میشه آریایی هست بره ی تست ژنتیکی بگیره..خچدشو بایه هندو یا اروپایی مقایسه کنه...آریاییها در ایران فقط حکومت کردن.مثل بنی عباس وبنی امیه!!آیا شما اموی یاعباسی هستید؟؟ایران ترکیبی از اقوام هست..شماسمت هرمرزی میری اهالی مرزنشین باون کشورهمسایه ی قومند..بنظرم بجای این قوم گرایی بفکر وحدت ملی باشید..کسی از کسی خونش رنگیتر نیست.حرفای نژادپرستانه بیهوده وبی اساس باعث میشه بذر نفاق رشدکنه.وکشیده بشه به ناامنی وتجزیه..پس هرکی که کشورشو دوسداره قیداین قومگرایی رو بزنه.وسلام
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست تیره های ایرانی ریشه و تبار مردمان آذربایجان
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

آه از نهاد کسی بر آمدن

بسیار اندوهگین شدن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title