میهن نما
میهن نما
گفتاورد

محمدکاظم کاظمی

ما خودمان را با جامعه ایران، همزبان و هم کیش و هم دل و همراه می‌بینیم. ببینید که چقدر از هموطنان ما در جبهه جنگ تحمیلی شهید شده اند و همین الان هم در سوریه می‌جنگند، چند نفر از مهاجران با سختی ها و دشواری های زیاد، در سال‌های سخت، برای سازندگی و بازسازی کشور کار کردند. ما احساس می‌کنیم که جامعه ایران برای ما نزدیک ترین هستند، اگر از مهاجران افغان هم بپرسید که نزدیک ترین کشور به شما کدام است، می‌گویند ایران.

محمدکاظم کاظمی سراینده ی افغان

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

زناشویی

در كيش ايران باستان زناشويي به منظور زندگي خوش و خرم و اتحاد و اتفاق و ازدياد نفوس و تشكيل خانواده چنان بر پايه صحيح و محكم استوار بوده كه خود به خود ضامن بقا و دوام زندگي مشترك بود و مهر ومحبت را بين زن و شوهر براي هميشه برقرار مي ساخت.زرتشت در گات ها يسنا پنجاه و سه بند به پسران و دختراني كه مي خواهند با هم پيمان ازدواج ببندند اندرز مي دهد كه اي دختران شوي كننده و اي دامادان ،اينك بياموزم و آگاهتان كنم .با غيرت از براي زندگاني پاك منشي بجوشيد.هر يك از شما بايد در كردار نيك از ديگري پيشي جويد و از اين راه زندگاني خود را خوش و خرم سازد.در كيش زرتشتي از لحاظ نظم به كارهاي دنيا و محكم ساختن يگانگي و جلوگيري از فساد اخلاقي ،در مورد زناشويي تاكيد زياد گرديده و اين كار به خوبي ستوده شده است.چنانكه در فرگرد چهارم بند چهل و هفت ونديداد اهورامزدا مي گويد:"اي اسپيتمان زرتشت هر آينه ،من مرد زندار را بر مرد بي زن و مرد حانه دار را بر مرد بي خانمان ترجيح مي دهم...

"باز در فقره چهل و چهار مي گويد:"وظيفه هر شخصي است كه برادران همكيش خود را در كسب مال و داشتن همسر راهنمايي و مساعدت كند."در دين زرتشت كمك كردن براي ازدواج كساني كه به سن بلوغ رسيده و به علت ناداري بي همسر مانده اند،از كارهاي خوب و پرثواب شمرده مي شود.

عقد و ازدواج

در دين زرتشت عقد و ازدواج به پنج گونه انجام مي گيرد.

1.  ادشاه زني-اين ازدواج عبارت از اين است كه پسر و دختر براي نخستين بار با رضايت والدين خود با يكديگر ازدواج كنند.

2. ايوك زني (يگانه-منحصر به فرد)-يعني مردي بخواهد با يگانه دختر پدري ازدواج كند.چون دختر نميتواند دارايي خانه پدر را به خانواده ديگر منتقل كند،موظف است كه پس از ازدواج،نخستين پسر خود را به جاي فرزند پدرش قرار داده دارايي را به او بسپارد تا از انقراض خانواده پدرش جلوگيري كند.چنين زني را ايوك زني مي گويند.

3. چاكر زني-اين ازدواج در مورد زن يا مرد بيوه است كه بخواهد پس از در گذشت همسر اول همسر ديگر انتخاب كند.چون برابر كيش زرتشتي ،جفت اول در گيتي و عالم پس از مرگ همسر شخص است و مقام پادشاه را دارد،لذا همسر دوم در عالم ديگر،مقام چاكر را در برابر همسر اول خواهد داشت.همچنين وقتي كه مرد بخواهد براي دارا شدن فرزند با رضايت زن اول همسر ديگري اختيار كند.زن دوم نيز در مقابل زن اول مقام چاكر زني را خواهد داشت،يعني در خقيقت به منزله چاكر و خدمتكار است.

4. خودسر زني-اين ازدواج عبارت است از اينكه دختر و پسر بالغ پيش از رسيدن به بيست و يك سالگي بخواهند بدون رضايت پدر و مادر خود با يكديگر ازدواج كنند،در اين صورت موبد حق دارد صيغه عقد را جاري سازد ،ولي مادامي كه نارضايتي اولياي آنها باقي است،اين زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.
(دختر در شانزده سالگي و پسر در هجده سالگي ميتواند با رضايت اولياي خود ازدواج كند).

5.  ستر زني-اگر زن و شوهري بچه دار نشوند و بچه اي را از سر راه برداشته يا از قوم و خيشان بي بضلعت گرفته به فرزندي قبول كنند،در مورد اين بچه وقتي كه بزرگ شد مانند ايوك زني عمل ميشود،بدين طريق كه اولين پسر آن دختر خوانده،فرزند پدر خوانده محسوب مي شود و پس از فوت پدر خوانده ،صاحب دارايي و املاك خواهد شد.

موانع زناشويي

زناشويي در ميان خويشاوندان در موارد زير ممنوع است:

1.    نسبت به زن-نزديكتر از پسر عمو و پسر خاله و پسر دايي و همچنين پدر خوانده،برادر خوانده و پسر شوهر جايز نيست.

2.    نسبت به مرد-نزديكتر از دختر عمو و دختر عمه ودختر دايي و نيز مادر خوانده،و دختر خوانده را به زني گرفتن جايز نيست.

3.    نسبت به زن و مرد-در مورد برادران يا خواهران رضاعي بطور كلي موانع مزبور جاري است.

در مورد مهريه-در كيش زرتشتي چون رهايي اختياري نيست ، به اين جهت براي زناشويي مهريه اي قيد نميشود.

امكان فسخ زناشويي يا رهايي

1.    يكي از طرفين ديوانه بوده يا اختلال حواس داشته باشد در صورتي كه طرف ديگر آگاه نبوده باشد،بنا به تقاضاي طرفي كه سالم است ازدواج قابل فسخ است.

2.    هرگاه شوهر عنين بوده و مردي نداشته باشد زن ميتواند تقاضاي طلاق كند.

3.    هر گاه ثابت شود زن مرتكب زنا شده،شوهر ميتواند او را رها سازد و اگر ثابت شود كه شوهر با زن ديگر زنا كرده است ،زن هم ميتواند تقاضاي طلاق كند.

4.    هر گاه شوهر به مدت سه سال مخارج زندگي زن را ندهد،زن ميتواند تقاضاي طلاق دهد.

5.    هر گاه زن از اذيت شوهر در خطر باشد ميتواند تقاضاي رهايي كند.

6.    هر گاه زن ناشزه(زني كه به شوهر خود تمكين نكرده،نا فرماني كند)باشد و رفتارش باعث خطر گردد،شوهر ميتواند تقاضاي طلاق كند.

7.    هر گاه شوهر زن ديگري داشته كه در موقع ازدواج پنهان كرده و يا زن شوهر ديگري داشته باشد ازدواج بعدي خود به خود باطل است.

8.    وقتي كه مرد يا زن ترك دين زرتشت كند طلاق جايز است.

گواه گيران مجلس عقد

در اين مجلس بزرگان و موبدان حاضر مي شوند،موبد پس از شنيدن اقرار رضايت از عروس و داماد اندرزهاي سودمند اخلاقي و ديني داده برايشان چنين دعا ميكند:

هر دو تن را شادماني افزون باد.هميشه با فر و جلال باشيد ، به خوبي و خوشي زندگي كنيد،در ترقي و افزايش باشيد،به كردار نيك سزاوار باشيد،نيك پندار باشيد،در گفتار نيكو باشيد،در كردار نيكي به جاي آوريد،از هر گونه بد انديشي دور بمانيد.هر گونه بكاهد،هر گونه بدكاري بسوزاد،راستي پايدار باد،جادويي سرنگون باد،در مزديسني استوار باشيد،محبت داشته باشيد با كردار نيك مال تحصيل كنيد.

با بزرگان يك دل و يك زبان باشيد،با ياران فروتن و نرم خو و خوشبين باشيد،غيبت مكنيد،غضبناك نشويد،از براي شرم گناه نكنيد،حرص مبريد،از براي چيزي بيجا دردمند نشويد،حسد مبريد،كبر و مني نكنيد،هوي و هوس نپروريد،مال كسان را به نا حق مبريد،از زن و شوهر كسان پرهيز داريد از كوشش نيك خود برخوردار باشيد،با حرص انباز مشويد،با غيبت كننده همراه نباشيد،با بدنام پيوند نكنيد،با بيچارگان پيكار نكنيد،پيش پادشاهان  سخن سنجيده گوييد،مانند پدر نامور باشيد،در هر صورت مادر را نيازاريد،و به واسطه راست گفتن كامياب و كامروا باشيد.

پس از آن عروس و داماد دست پيوند بهم داده دور آتش ميگردند و ساير تشريفات عروسي به طور معمول است انجام ميشود.

  • بازدید: 54012
 

دیدگاه ها 

 
-160 #1 جمشيد 28 دی 1389 ساعت 11:10
سلام
دوست گرامي ، آنچنان از قانون اذدواج در ايران باستان نوشتي كه انگار قانون مدرن تدوين شده همين سالهاي اخير است ! مگر شما نمي دانيد در ايران باستان و در ميان معتقدين دين زرتشت ، اذدواج بامحارم هم ( خواهر ، مادر ، دختر ) هم مرسوم وحلال بوده ، حتي تا 40-50 سال پيش هم زرتشتيان ايران باخواهرشان هم اذدواج مي كردند ، اين شعر فارسي را در مورد حلال بودن اذدواج با محارم بنگريد : حلالند حوران سيمين بدن چه دختر، چا خواهر ، چه مادر ، چه زن ! بسياري از پادشاهان هخامنشي با خواهران خود ازدواج مي كردند .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+47 #2 محمد 04 تیر 1390 ساعت 17:40
چرا خالی میبندی؟فقط کمبوجیه باآتوسا مدتی ازدواج کرده اما کارش خلاف قانون بوده و او از علمای دین خواستهتا ازدواجشان را مشروع جلوه نمایند.ازدواج آنها هم به خاطر نگه داشتن ثروت بوده.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+112 #3 کزازی 18 امرداد 1390 ساعت 13:23
اذدواج با محارم در ايران باستان بدون هیچ سندی است وتهمتی ازجانب اجانب گناه بزرگ شما نیازبه توبه بسیارجدی دارد گنه تهمت به ملتی درطول تاریخ
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+27 #4 زبله 02 شهریور 1390 ساعت 15:23
آیین خویدوده را فراموش نکنید!!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+49 #5 نگار 07 آبان 1390 ساعت 09:32
در کتاب کنیز ملکه مصر
میخونیم که در زمان کلوپاترا برای حفظ
ثروت ازدواج می بایس بین خواهر و برادر
صورت میگرفته
خود کلوپاترا از این موضوع ناراضی و
به طور نامشروع با مرد دبپر ارتباظ داشته

بهتره کمی مطالعه کنیم و فرهنگ مصرو
با ایران اشتباه نگیریم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+101 #6 ستاره 11 آبان 1390 ساعت 22:54
با افکار نسنجیده و بدون مطالعه تاریخ ملت خود را زیر سوال نبرید...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+52 #7 پسر پارسي 18 دی 1390 ساعت 11:03
درود
من كاملا با ستاره موافقم و مي گم كه چه خوب بود اگر ماها تاريخ را به عنوان يك درس كسل كننده توي دبيرستان نمي ديديم و كمي هم مطالعه داشتيم كه چه بر سر ما آمده است كه امروز دنيا به فرهنگ كهن ما قبطه ميخورد ولي از آن فرهنگ براي خودمان چيزي نمامده است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+59 #8 ابومسلم خراسانی 21 دی 1390 ساعت 02:22
ازدواج با محارم در مصر یونان روم بوده.در ایران نبوده لصفا به دشمنان ایران رجوع نکنید هرودوت جرندیات زیاد گفته داستان کمبوجیه هم مثله ماراتن و سالامیس یه دروغ تاریخی است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+40 #9 مريم.كوثري 19 بهمن 1390 ساعت 17:00
سلام مرسي از اين تاريخ نگاري قشنگتون...
آقاي جمشيد بد نيست يكم مطالعه خودتون و زياد كنين و بايد اطلاع داشت،تحقيق كرد، وبا سند حرف زد، پاي حرغاي مخرف ديگران نشينيد خودتون تفحص كنين ما از نظر فرهنگي خيلي غني تر از اعراب هستيم،اونارو به ما ربط ندين......
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-40 #10 احمدی 02 اسفند 1390 ساعت 14:54
اگر به شاهنامه چاپ مسکو مراجعه کنید می بینید که بهمن فرزند اسفندیار که در دوره تاریخی حکومت می کرده با دخترش به نام همای ازدواج کرده و همچنین او را به جای خود به پادشاهی برگزیده است.با تشکر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+29 #11 گمشده 04 اسفند 1390 ساعت 16:35
بد نیست شعر ویس و رامین را مطالعه کنید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+40 #12 آزاده 13 فروردین 1391 ساعت 15:47
بحر حال هر چیزی توی تاریخ امکان پذیر است.
الان خوب زندگی کنیم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #13 مریم عشق ایران 15 فروردین 1391 ساعت 16:40
ولی من همیشه تاریخ را با عشق خواندم .. چرا میگی چیزی برای ما نمانده؟؟؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-7 #14 ایران 04 اردیبهشت 1391 ساعت 16:46
درود،متن کمی جالب و کمی هم دارای واژه های عربی و بیش از نیمی از آن دروغ بود.بهتر نیست زمانی که ما برابر وايه های عربی واژه های پارسی داریم از آنها استفاده کنیم و مانند آدم تندرستی که روی صندلی چرخ دار میشینه نباشیم؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+25 #15 شهریار 23 اردیبهشت 1391 ساعت 23:11
مقاله خوبی می شد اگر منابع بطور دقیق ذکر می شد.بویژه در بخش احکام زرتشتی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+14 #16 MENA 15 تیر 1391 ساعت 00:00
با نظر مریم جون موافقم . همیشه تعصبات غیر منطقی انسان را از پیشرفت دور می کنه .
خداوند عالم عقل را به بشر ارزانی داشته تا از اون استفاده کنه و بهترین رو انتخاب کنه .
فکر کنید اگر به نوزاد چلو کباب بخورونیم یا از یک انسان بالغ که باید انواع غذا ها رو میل کنه به اندازه نیازش غذا ندیم .هر دو این ها عاقلانه نیست...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #17 ایرانی وطن دوست 30 امرداد 1391 ساعت 16:49
کاملا دروغ بود. هیچ سند و منبعی هم ندارید. با ساختن این توهمات آیا می خواهید به آنها افتخار هم نمیید؟ چرا آبروی خودمان را با افسانه بافی می برید؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #18 سام ایرانلو 19 شهریور 1391 ساعت 17:16
چرا از دریچه‌ی امروز به تاریخ نگاه می‌کنید؟ کار شما مثل اینه که یک کسی سوار ماشین بشه بعد وقتی بشنوه گذشتگان سوار گاری میشدن ناراحت شه. بشر در طول تاریخ تجربه کرده. منع ازدواج با محارم هم اول در هیچ کجای دنیا نبوده. در مصر فراعنه با خواهرشون ازدواج می‌کردن. مردمش هم این جوری بودن. تازه اگه دو تا غریبه قصد ازدواج داشتن می‌گفتن بیا با هم کوزه بشکنیم تا خواهر برادر بشیم. در روم هم. در ایران هم. در هر جا تمدن بوده. بعد بشر با گذشت زمان فهمید که خویشاوندی روی سلامت نسل اثر می‌ذاره و نسل بیماری رو ایجاد میکنه. پس منع شد. یعنی یه تجربه‌ی بشری بود. یه جور کشف یا علم. پس این جوری نبود که یک باره متوجه‌ی بدی این کار بشن و یکی از آسمون براشون خبر بیاره.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+13 #19 مردی از تبار کورش 04 مهر 1391 ساعت 16:19
هردوت بزگتربن دروغ گوی تاربخ

جرا فقط به نوشته های این بیگانه توجه مکنید سری به اصفهان یزد بزنید از یه موبد سوال کنید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+10 #20 دل آرا 22 آبان 1391 ساعت 00:06
ممنون از مطلبتون!
به نظرم بهتر بود برای جلوگیری از این بحثها منبع مطلبتونو در آخر ذکر می کردین؛ کاری که تو همه جای دنیا رایجه و ما هم بهتره یاد بگیریم!
در ضمن به نظرم آقای ایرانلو کاملاً صحیح گفتن و بهتره به فکر اصلاح خودمون تو دنیای امروز باشیم!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+9 #21 امین 06 آذر 1391 ساعت 21:37
به نظر من اجرای احکام اسلامی در مورد ازدواج به صورتی که پیامبر فرموده(بدون تغییرات مصلحتی) بهترین راه میباشد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-16 #22 نیما رسولی 30 آذر 1391 ساعت 21:35
اگر هم درست باشد که اصلا این طور نیست چطور دلت میاد درباره نیاکانمان اینطور بی شرمانه مطلب بنویسی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #23 Aseman 04 بهمن 1391 ساعت 18:14
گفتاورد نیما رسولی:
اگر هم درست باشد که اصلا این طور نیست چطور دلت میاد درباره نیاکانمان اینطور بی شرمانه مطلب بنویسی

نیاکانمان؟!؟! حالا مگه چی هستند؟!
زمانی که حضرت ابراهیم(ع) به مردم می گفت بت پرستی رو ترک کنید به خدای یگانه ایمان بیارید اون ها در جواب می گفتند چه طور از ما می خوای کاری رو ترک کنیم که اجداد و پدرانمان انجام می دادند
همین اتفاق زمان حضرت محمد(ص) هم افتاد.
و الان هم داره می افته مثل جماعتی که از روی تعصب به سرگذشت و به قول شما نیکانشون احترام می ذارن بدون این که اطلاع درستی داشته باشن یا حداقل بخوان کمی منطقی و درست فکر کنند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+34 #24 علی 13 بهمن 1391 ساعت 16:20
ناگفته نمونه الان هم یه جورائی اینجوریه مثلا : دائی من با زن دائیم و عموم با زن عموم ، برادرم با زن داداشم و بابا بزرگم با مامان بزرگم و بابام با مامانم و منم با زنم ازدواج کردم فکر کنم ازدواج با محارم عمومی شده ....
محض خنده و تفریح واستراحت در زنگ تفریح بعد از یک ساعت درس کسل کننده ی تاریخ
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+36 #25 حامد 20 بهمن 1391 ساعت 04:29
1-مطلب شما اصلاً منبع نداشت. در تاریخ نگاری علمی، بیان مطلبی بدون ذکر منبع موثق، فاقد اعتبار است.2-برای اطلاعات بیشتر پیرامون روایی ازدواج با محارم در آیین زرتشتی می توانید به دو کتاب معتبر زیر رجوع کنید:کریستن سن، آرتور:ایران در زمان ساسانیان،ترجمه رشید یاسمی ، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه، 1387 ؛ دریایی، تورج:شاهنشاهی ساسانی،ترجمه مرتضی ثاقب فر، چاپ سوم، تهران، انتشارات ققنوس، 1386. 3-برخی محققان مثل ریچارد نلسون فرای معتقد اند که ازدواج با محارم تحت تأثیر عقاید اقوام غیر زرتشتی(نظیر ایلامیان باستان)، به دین زرتشتی راه یافته است. برای اطلاعات بیشتر به دو کتاب یاد شده رجوع کنید. 4-هر ملتی در تاریخ خود هم نقاط تاریک و غیر قابل دفاع دارد و هم نقاط افتخار آمیز...ایرانیان هم از این قاعده خارج نیستند؛ بنابراین، این واقعیت که در ایران باستان ازدواج با محارم وجود داشته، آبروی ما را نمی برد. مگر فرهنگ و تمدن ایران باستان محدود به ازدواج با محارم است؟! کسانی که این طور فکر می کنند، نسبت به فرهنگ و تمدن ایران باستان ناآگاه یا کم لطف اند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+19 #26 علي 25 بهمن 1391 ساعت 19:21
بعضي از اين افراد برن كلاس املا نويسي تا درمطالب خود غلط املايي نداشته باشند بعد بيان نظر بدن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+14 #27 منصور 13 اسفند 1391 ساعت 16:10
نظر سام ايرانلو كاملا منطقيه انديشه هاي انساني درهر دوره كامل تر ازدوره قبل ميشود.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #28 سمانه 26 فروردین 1392 ساعت 19:05
سلام.مطلب خوبی بود ولی میشه منبع اصلیش رو ذکر کنین؟ تمامی این مطلب از کتب زرتشتیان گرفته شده؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+18 #29 زهره 12 امرداد 1392 ساعت 12:15
اگر کتاب سرزمبن جاید روبخونید بسیاری از مطالب به دستتون میاد اون موقع به ایرانی بودنتون افتخار میکنید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+21 #30 ترانه 14 امرداد 1392 ساعت 08:19
درود بر ایران با همه خوبیها و بدیهایش درود بر سرزمین پاکمان درود بر فرهنگ وسنتهاو دلیرانمان ایران هر چه بود هرچه باشد هرچه شود سرزمین ما است و به آن افتخار میکنیم پس بیایید با درس از گذشته آینده ای خوب برای نسل آتی بسازیم که قضاوتمان نکنند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #31 زهرا 04 شهریور 1392 ساعت 00:42
واقعا مطلب زیبایی بود
مرسی مرسی مرسی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+12 #32 محمدرضا 24 مهر 1392 ساعت 16:41
سلام به همه ی دوستان عزیزم.
ما می تونیم از گذشته درس های خوبی بگیریم اما حالا،هم از گذشته مهمتره و هم از آینده.
مطمئن باشید که امروز در حقیقت گذشته ی فردا و آینده ی دیروز هست پس بایید خوب باشیم و خوب زندگی کنیم و به بقیه هم کمک کنیم تا خوب باشن و خوب زندگی کنن.
اگر امروز خوب باشیم هم گذشته و هم آینده ی خوبی رو خواهیم ساخت.
بیایید کارهای خوب و قشنگ رو از هر کسی هر کجا که هست یاد بگیریم و انجام بدیم بدون داشتن تعصب نابجا،بدون اینکه به دین و آیین و مذهب و رنگ و نژاد و نوع و جنس اون شخص توجه کنیم.
اگر شخصی تمام عمرش کارهای بد و زشت انجام داده و فقط تو عمرش یه کار خوب انجام داده سعی کنیم همون یه کار خوبشو یاد بگیریم.برای همه آرزوی سلامتی تن و روان دارم،ممنون.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #33 مهم نیست 06 آبان 1392 ساعت 16:00
آفرین، درود به شرفت، به تو میگن یه آدم منطقی و منصف. منظورم آسمان، نیما رسولی و حامد هستن.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #34 مسعود 25 آبان 1392 ساعت 16:25
در هیچ موقع از تاریخ ایران ازدواج با محارم مرسوم نبوده، این فرهنگیه که در یونان و روم ومصر وجود داشته، البته در یونان و روم زیاد شایع نبوده ولی در مصر خیلی زیاد.
ازدواج کمبوجیه هم یه دروغ بزرگ از دروغگوی بزرگ هرودوت بوده که دشمن ایرانی ها بوده.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #35 منم 29 آبان 1392 ساعت 12:37
گفتاورد احمدی:
اگر به شاهنامه چاپ مسکو مراجعه کنید می بینید که بهمن فرزند اسفندیار که در دوره تاریخی حکومت می کرده با دخترش به نام همای ازدواج کرده و همچنین او را به جای خود به پادشاهی برگزیده است.با تشکر

سلام توی منظومه ی ایرانی ویس و رامین هم ازدواج محارم هست....یه مدت بوده بله....اما زود برداشته شده
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-33 #36 محسن 29 آبان 1392 ساعت 19:20
سهراب فرزند نامشروع رستم و تهمینه بود.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+30 #37 فرزند ایران 29 آبان 1392 ساعت 19:32
گفتاورد محسن:
سهراب فرزند نامشروع رستم و تهمینه بود.


درود
محسن گرامی گمان می برم شما بخش ازدواج رسمی و قانونی رستم و تهمینه در شاهنامه را نخوانده اید .رستم پس از اندر شدن به سمنگان با دختر شاه سمنگان روبرو می شود و هر دو یکدیگر را می پسندند و رستم بصورت کاملا قانونی تهمینه را از پدر خواستگاری می کند و با یکدیگر ازدواج می کنند :
چو رستم برآن سان پری چهره دید
ز هر دانشی نزداو بهره دید
بفرمود ، تا موبدی پر هنر
بیاید، بخواهد وَرا، از پدر
خبر چون به شاه سمنگان رسید
از آن شادمانی دلش بر تپید
به خشنودی و رای و فرمانِ اوی
یه خوبی بیاراست پیمانِ اوی

می بینید که یکی از برترین ازدواج ها صورت گرفته است ، آنهم در زمانی که هنوز قوانین امروزی ازدواج رایج نبوده است .
شاد باشید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #38 asad 24 آذر 1392 ساعت 09:43
چون دختر نميتواند دارايي خانه پدر را به خانواده ديگر منتقل كند....؟
یعنی دختر ارث نمی برده است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+12 #39 سامان 06 دی 1392 ساعت 10:00
در تاریخ ایران همچنینی قانونی وجود نداشته که با محارم ازدواج کنید
این اقا احتمالا ایرانی نیست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #40 maryam 08 بهمن 1392 ساعت 15:13
من رشته ام ادبیاته بهتره بجای تعصب های بیجا واقعیت هارو بپذیرید ازدواج با محارم خیلی قبل تر از سلسله بطالسه مصر که کلئو پاترا جزوشون بود تو ایران هم وجود داشته برای حفظ خون پاک پادشاهان و ثروت شاهنامه رو مطالعه کنید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+9 #41 anonymous 19 بهمن 1392 ساعت 15:40
در مورد تمدن بزرگ ملت ایران(پرشیا) هیچ شکی نیست که تمام بزرگان تاریخ اذعان دارند. زمانی که عرب ها به ایران حمله کردند، آن ها دختر بچه های عرب را زنده به گور می کردند، آیا می تونی مثل همچین چیزی رو حتی یکبار در تاریخ کهن ایران پیدا کنی؟!!!!!!!!!!!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #42 majid salami 19 بهمن 1392 ساعت 17:46
در ایران باستان ازدواج با محارم اصلا نبوده و یک بارم که بوده کمبوجیه با خواهرش رکسانا ازدواج میکنه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-8 #43 وطن 26 بهمن 1392 ساعت 23:11
الانش هم هست.....مگه تا الان نشنیدین پدر و دختر یاخواهر و برادر با هم ارتباط دارن؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #44 دانشجوی باستان شناسی 03 اردیبهشت 1393 ساعت 23:54
خویدوده به معنی خویشی دادن به کسی و خودی دانستن و خلاصه ی کلام همبستگی است و نه چیز دیگری...متاسفانه برخی این واژه را نادرست ترجمه کرده اند...
این قوانین منظم ازدواج که مایه ی شگفتی برخی شده کاملاً در متون پهلوی ایران باستان مانند ماتیکان هزار داتستان شرح داده شده است...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #45 mahraz 13 خرداد 1393 ساعت 12:22
گفتاورد محمد:
چرا خالی میبندی؟فقط کمبوجیه باآتوسا مدتی ازدواج کرده اما کارش خلاف قانون بوده و او از علمای دین خواستهتا ازدواجشان را مشروع جلوه نمایند.ازدواج آنها هم به خاطر نگه داشتن ثروت بوده.

خالی نمیبندن تا حدودی درست میگن من خودم کارشناسی ارشد تاریخ ام پادشاهان یک نوع ازدواج سیاسی برای محکم کردن پیوند خونشون انجام میدادن این چیز طبیعی بوده که با خواهرهای خودشون ازدواج کنن مثل الام ما که باپسر عمو و.. ازدواج میکنیم در صورتی که در انگلیس بعضی خانواده ها خوب نمیدونن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #46 رضا 09 تیر 1393 ساعت 07:45
و البته این رو هم باید توجه داشت که بخدا نگاه اونها مثل الان صرفا یک نگاه مفعول بین نبوده ، این جزء مقدسترین کارها برای حفظ خون و بقای اصالت و ارثبری بوده
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #47 مازیار 11 تیر 1393 ساعت 15:42
رسم خویدودک دس به هیچ عنوان به معنای ازدواج با محارم نیست.یک پیوند روحی وخانوادگی است.این سوتفاهم غم انگیز از اشتباه مترجمان خارجی ومستشرقان اروپایی در سالهای اخیر ناشی شده است.فراموش نکنید زبان اوستایی حدود صدسال است که رمز گشایی شده وپیچیده گی های بسیارش سالها جای مطالعه وتحقیق دارد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #48 من دیگه 17 امرداد 1393 ساعت 00:29
ازدواج با محارم مال دین مزدکی ها بود
که اونم چون مردم نمی پسندیدند به کوهها داشته شدند و کم کم از بین رفتند ..
زرتشت همچین چیزی نداره ...زردتشت همین فرهنگ سنتی ماست .مگه تو فرهنگ ما ازدواج با محارم وجود داره؟؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #49 مهدی 14 مهر 1393 ساعت 17:05
اقای جمشید خان . نگو بسیاری از پادشاهان هخامنشی. فقط کمبوجیه پسر دیوانه ی کوروش بزرگ بود که با خواهرش ازدواج کرد . و گرنه نه قبل از ان و نه بعد از ان این اتفاق در خاندان هخامنشی نیفتاد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #50 محمودی 15 مهر 1393 ساعت 16:21
تحریف در همه ی ادیان وجود داشته مخصوصا ادیان قدیمی تر.برخی شاهان باستان هم برای حفظ نسل و آلوده نشدن خون خاندان خود با مردم عادی دست به ازدواج با محارم میزدند که برخلاف آموزه های زرتشت بوده.گواه این مطلب دلایلی است که برای دور شدن فره ایزدی از جمشید در متون زرتشتی بیان شده است. جمشید به سه دلیل قدرت خود را از دست داد و به مصیبت ضحاک دچار شد. یکی از این دلایل این بود که با خواهر خود که جمیک نام داشت ازدواج کرد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+11 #51 داریوش 22 مهر 1393 ساعت 11:32
در سرزمین حجاز عربها به خاطر اینکه دختران را زنده به گور میکردند جمعیت زنان نسبت به مردان خیلی کم بود و مطلبی را خواندم که یک زن سه شوهر داشته و فرزندی که به دنیا میامده معلوم نبوده از کدوم شوهرش بوده واین قضیه در مورد معاویه را هم شنیدم که معلوم نبوده پسر معاویه بوده یا فرد دیگری .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-5 #52 حضرت 27 آبان 1393 ساعت 17:33
ازدواج محارم درایران باستان جایزبوده است. قوانین کنونی حاصل مطالعات وپیشرفت های بشردرعلوم مختلف است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #53 فرزند زاگرس 06 آذر 1393 ساعت 15:26
اصالت خون ،آن چیزی که شاهان تمام دنیا به آن معتقد بودند در صورت به خطر افتادن اصالت خون سلطنت را زیر سوال میبرد،شما دوستان از دید یک مسلمان ایرانی در قرن21 دارید یک طرفه به قاضی میرویددر ایران باستان مردم عادی به هیچ عنوان حق ازدواج با محارم را نداشتند همانطور که حق درس خواندن را نداشتند. حال عده ای پست میگذارند که ظالم بوده اند ،برادر صلح رفاه،عدالت،راه رستگاری به مرور زمان به دست آمده همان زمان در اعراب رسم بود بعد از پدر مادر به فرزند بزرگ ارث میرسید ومیتوانست او را بفروشد،نمیدانم چرا بعضیها نمیخواهند بفهمند آن زمان اسلام نبوده تابه تبع آن قوانین ازدواجش مرسوم باشد،ضمنا در تاریخ تمدن بشری ایرانیان کمتر از هر ملتی دست به ازدواج با محارم زدند،واز لحاظ پاکی ونجابت سرامد دنیای باستان بودند منش کورش کبیر وشعر بنی آدم سعدی بیانگر روح بلند ایرانیست به فرهنگ خود ببالیم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #54 مهتاب 13 آذر 1393 ساعت 00:51
با سلام باید عرض کنم ازدواج با محارم تا فبل از ورود یهودیان به دربار شاهان ایرانی وجود نداشته است.خیلی عجیبه در حالی که بعضی کشورها دارن با تاریخ ما برای خودشون فیلم میسازند و بعضی سعی در تحریف این تاریخ بزرگ دارن اونوقت اطلاعاتمون اینقدر ناقصه و حتی اگر اشتباه میکنیم حاضر به عذرخواهی نیستیم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #55 رعیس علی دلواری 16 آذر 1393 ساعت 02:39
کشور العان ایران شاید 1 دهمه ایران 3 هزار سال پیشه..
که در همه جای اون تمدن و زندگی وجود داشته
ما وقتی العان میگیم ایران در دوران باستان ! شامل تمام کشورهای کوچیک و بزرگ اطراف ایرانه العان میشه
و مطمعنن رسم و رسوم و دین ها و مذاهب مختلفی رو شامل میشه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #56 خشايار 17 آذر 1393 ساعت 01:49
ازدواج با محارم در ايران باستان حقيقت دارد دسته کم در ميان برخی موبدان برای اطلاعات بيشتر رجوع کنيد به کتاب معتبر 2جلدی متون شرقی و سنتی زرتشتی نوشته هاشم رضی.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+8 #57 شادان پارس منش 02 بهمن 1393 ساعت 22:33
گفتاورد مریم:
دینی کامل تر از اسلام نیست بجای تبلیغ زرتشت کمی هم در مورد اسلام مطالعه کن.بله من هم به اجدادم می بالم که مثل اعراب جاهلی نبودند. ولی بیشتر از این خوشحالم که با کامل یافتن اسلام بدون تعصب پوچ به اسلام گرویدند.

درود به شما--- ما با اسلام مشکلی نداریم و مسلمان هستیم اما هر آن کس که بخواهد خود را مسلمان جلوه دهد باید عرب زده باشد؟؟؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+8 #58 ماه بانو 08 بهمن 1393 ساعت 12:01
ایران وطن ماست و شاد زیستن حق ماست. و این جز با نیکی و راستی بوجود نمیاد. بیایید آنسان باشیم دوستان.بدرود.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #59 سپید 10 فروردین 1394 ساعت 12:12
ازدواج محارم درایران درست نیس.واین تهمت های بیگانگان اس.برگمان هم اگردرست باشد مانند امروزه که دربرخی کشورهای اروپایی وآمریکایی آزادی برای همه چیزوجود دارد وحتی ازدواج انسان باحیوان!!این مورد هم اگربوده باشه برای مردم ازادبوده وگرنه هیچ کدوم ازبزرگان تاریخ باستان کشورمون به این ازدواج محکوم نیستند.وایرانیان فرهنگی پاکترونجیب تراز یونانیان ومصریان داشتندواین مسایل بیشتردریونان وروم باب بوده.بهتره که به تهمت های غربیان وبیگانگان که قصدتخریب ایرانیان باستان وامروزه رادارند تن ندهیم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-4 #60 مهرسا 02 خرداد 1394 ساعت 01:16
عزیزای دل به قول دوستمون حال رو بچسبیم تاریخ پر از مطالب ابهام امیز گاهی دروغ و گاهی چنان واقعی است که باور کردنش مشکله اون قدر به فرهنگ نشناخته اریایی مان ایمان داریم که بدون مطالعه حرف های یکدیگر رو دروغ می پنداریم من هم از منبعی موثق شنیده ام که ازدواج محارم جایز بوده در هر صورت الان این کار نه تنها در دین اسلام و ایران بلکه در نظر همه مردم دنیا ناپسنده و از نظر علمی مظراتش ثابت شده بیایید الکی جو ندیم درس بگیریم و بیخود به هم نپریم دوستون دارم خیلی زیاد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #61 ايراني6 27 خرداد 1394 ساعت 21:03
نظرات دوستانوخواندم ولي بايدگاهي تعصب وغرورراكنارگذاشت وواقعيت را قبول كردبرخي ازافرادبرجسته هم توايران قبل اسلام ازدواج با محارمو داشتندنمونه اخريش ازدواج بهرام چوبين باكردادخواهرش هم سندتاريخي داردوهم قابل پژوهش
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #62 ارغوان حاج حسینلو 10 امرداد 1394 ساعت 14:23
گفتاورد کزازی:
اذدواج با محارم در ايران باستان بدون هیچ سندی است وتهمتی ازجانب اجانب گناه بزرگ شما نیازبه توبه بسیارجدی دارد گنه تهمت به ملتی درطول تاریخ

تواین همه نظر تنها نظریکه بنظرم منطقی بود نظر شمابود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #63 سروش 22 امرداد 1394 ساعت 17:34
بادرود فراوان وقابل توجه اون کسانی که گفتن زرتشتیان بامحارم خودازدواج میکردن بایدبگم اشتباه است واینکه اگرهم درست باشد جد انسانهای روی زمین حضرت ادم است که ماانسانها ازنسل هابیل وقابیل هستیم وهمانطورکه میدانیدهابیل وقابیل باخواهران خودازدواج کردن وهابیل بخاطرخواهرش قابیل راکشت
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #64 علی 09 مهر 1394 ساعت 21:26
گفتاورد سام ایرانلو:
چرا از دریچه‌ی امروز به تاریخ نگاه می‌کنید؟ کار شما مثل اینه که یک کسی سوار ماشین بشه بعد وقتی بشنوه گذشتگان سوار گاری میشدن ناراحت شه. بشر در طول تاریخ تجربه کرده. منع ازدواج با محارم هم اول در هیچ کجای دنیا نبوده. در مصر فراعنه با خواهرشون ازدواج می‌کردن. مردمش هم این جوری بودن. تازه اگه دو تا غریبه قصد ازدواج داشتن می‌گفتن بیا با هم کوزه بشکنیم تا خواهر برادر بشیم. در روم هم. در ایران هم. در هر جا تمدن بوده. بعد بشر با گذشت زمان فهمید که خویشاوندی روی سلامت نسل اثر می‌ذاره و نسل بیماری رو ایجاد میکنه. پس منع شد. یعنی یه تجربه‌ی بشری بود. یه جور کشف یا علم. پس این جوری نبود که یک باره متوجه‌ی بدی این کار بشن و یکی از آسمون براشون خبر بیاره.

دو تا نکته:
اولا دوستان لطف کنید روی املاتون کار کنید. واقعا زشته این همه غلط املایی!
ثانیا آیا آقای ایرانلو به این اعتقاد ندارن که بسیاری از چیزها را مردم از آسمان و به وسیله وحی یاد گرفتند؟ نه بر اثر تجربه و علم ناقص خودشون. و این از رحمت خداست که چه پندهای خوبی به انسان می دهد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #65 محمد 17 آبان 1394 ساعت 13:14
سلام بر همه . مطالب کاملا واقعی است. چرا بعضی دوستان ناراحت شدند نمی دانم. مگر در زمان آدم و حوا ازدواج محارم نبوده؟ خب بوده. وقتی یک قانونی در قبل اسلام در کشورمان حاکم بوده چرا انکارش کنیم؟ ازدواج محارم بوده و حتی مادر پس از مرگ پدر برای پسر بزرگتر می شد هم وجود داشته. باید باور کنیم . حال با عقاید امروزمان جور در نمی آید و حرام است ربطی به اون دوره ی تاریخی نداردو موجبات کسر شأن نیست. فقط دوستان واقع گرا باشند و تاریخ را با توجه به همان زمان مورد مداقه و امعان نظر قرار دهند. موفق باشید.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #66 تاریخی 07 آذر 1394 ساعت 18:45
هابیل و قابیل فرزندان حضرت آدم پیامبر خدا با خواهراشون ازدواج کردند
حضرت یعقوب پیامبر الهی پدر حضرت یوسف با دو خواهر همزمان ازدواج کرده(بر خلاف قوانین دین اسلام)
عرف جامعه این موضوع را قبول داشته
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #67 پیام 09 آذر 1394 ساعت 21:42
ازدواج با محارم در دینزرتشت نبوده ودر فرهنگ ایرانیان باستان نبوده است .البته فقط چند نفر از شاهان هخامنشی آنهم از میانه این سلسله بوده است که متاسفانه دشمنان بزرگی و مجد مردم و مرز و بوم ایران این نسبت تاروارابه کل جامعه ایران باستان داده اند وتهمتی بزرگ است.ازدواج آتوسا وکمبوجیه هم تهمتیست که سالها بعد یونانیان باستان که دشمنان ایران و شکست خوردگانی پر های و هو بیش نبوده اند نسبت داده ند . لطفا تحقیق کنید و به دروغهایی که کتابهای تاریخ اعراب نوشتهاند اکتفا نکنید. حتی یکی از امامان ما یکی از اصحابش را که در نزد ایشان چنین نسبتی را به یک ایرانی داده بود نکوهش کردند و از او روی برگردانیده اند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #68 reza 11 دی 1394 ساعت 11:45
گفتاورد آزاده:
بحر حال هر چیزی توی تاریخ امکان پذیر است.
الان خوب زندگی کنیم

بعد چند روز یه حرف خوب خوندم ...مرسی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #69 پری 25 بهمن 1394 ساعت 16:27
دین زرتشت ازدواج با محارم رو رد کرده اما گاهی عده ای از انسان ها بنا به دلایلی این قانون رو زیر پا می گذاشتند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #70 پروين 28 بهمن 1394 ساعت 09:42
گفتاورد جمشيد:
سلام
دوست گرامي ، آنچنان از قانون اذدواج در ايران باستان نوشتي كه انگار قانون مدرن تدوين شده همين سالهاي اخير است ! مگر شما نمي دانيد در ايران باستان و در ميان معتقدين دين زرتشت ، اذدواج بامحارم هم ( خواهر ، مادر ، دختر ) هم مرسوم وحلال بوده ، حتي تا 40-50 سال پيش هم زرتشتيان ايران باخواهرشان هم اذدواج مي كردند ، اين شعر فارسي را در مورد حلال بودن اذدواج با محارم بنگريد : حلالند حوران سيمين بدن چه دختر، چا خواهر ، چه مادر ، چه زن ! بسياري از پادشاهان هخامنشي با خواهران خود ازدواج مي كردند .

گفتاورد پری:
دین زرتشت ازدواج با محارم رو رد کرده اما گاهی عده ای از انسان ها بنا به دلایلی این قانون رو زیر پا می گذاشتند.

گفتاورد پری:
دین زرتشت ازدواج با محارم رو رد کرده اما گاهی عده ای از انسان ها بنا به دلایلی این قانون رو زیر پا می گذاشتند.

ولي خود كوروش هم با خاله كوچكتر خود ازدواج كرده از كتاب سرزمين حاويد اثر نويسندگان كشورهاي ديگر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #71 نادیا 30 بهمن 1394 ساعت 08:35
من متوجه نمی‌شم کجای این کار، باعث شرم بعضی‌هاست. اگر در اون زمان ازدواج با خواهر، برادر، ... هم رواج داشته، حتما خلاف عرف نبوده. این چیزها نسبی‌اند و در هر دوره یا فرهنگی قانون‌های متفاوتی هست براش. به جای این که برای گذشته‌ای که هیچ مسوولیتی در برابرش ندارید شرمگین باشید، یا به گذشته‌ای که هیچ نقشی در اوندنداشتید افتخار کنید، نگران حال و آینده‌ای که خودتون قراره بسازیدش.
البته سر در گریبان گذشته فرو بردن و بدون خوندن یک برگ از تاریخ گذشته حرف زدن، یک بیماری همه‌گیر شده این روزها.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #72 نادیا 30 بهمن 1394 ساعت 08:48
نکته‌ی جالب در دیدیگاه‌ها این بود که کم‌و‌بیش همه‌ی دیدگاه‌هایی که ازدواج با محارم رو در ایران باستان تایید کردند، با رای منفی چشمگیر روبرو شدند، به جز دیدگاه خانم یا آقای «گمشده» که پیشنهاد کردند دیوان ویس و رامین را بخونید.
لازمه اشاره کنم که در این کتاب، به رپشنی، به وجود رابطه‌ی زناشویی میان خواهر و برادر اشاره شده (ویس و ویرو).
ولی از مقایسه‌ی آرای مثبت و منفی پیداست که کسانی که رای منفی میدن، آگاهی و مطالعه‌ای ندارند و صرفا از روی تعصب نظر میدن.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #73 ماکان پارسی 08 اسفند 1394 ساعت 13:10
سلام.
در ایران مطمئناً بحث ازدواج با محارم بوده اما این مختص ایران نبوده و باید اینطور بگم که دنیا بد تر و ایران بد بوده بین بد و بدتر باید انتخاب کنید،ایرانیان در طول تاریخ همیشه در حال پیشرفت فرهنگی بودن و مثل امروز که عده ای اینها رو در بند بودن و خارج از آزادی می دونن در اون زمان و هر زمان دیگه ای هم وجود داشتند اما اصا فرهنگ ایران مبنای ازدواج با مهارم نبوده و در طول تاریخ رویه آن به سمت ازدواج های درستر و اصولی سوق پیدا کرده که نمونه آن در تمدن های بزرگی مانند چین هم دیده میشه که به ازدواج های با نامحرم سوق پیدا کردند اما در دیگر نقاط دنیا اینطور نبوده مخصوصاً اروپا و تمدن های مانند روم و مصر + اعراب قبل از پیامبر
..... فرهنگ ایرانی چه دیروز و چه امروز با همه ایراداتش سرآمد فرهنگ دنیاست این یه حقیقت تاریخیش شما فکر کردین وقتی تاریخ شناس ها حرف ها میگن : اعراب احتمالاً حجاب رو از پارسیان یاد گرفته اند دارن شوخی می کنند و ...
ایشان (ایرانیان) اسراف در خوراک روا نمی دارند و بغیر از خوراک درباریان و شریفان که در زمان معین مصرف می شود دیگران هرزمان که گرسنه شوند خوراک خورند و هرگز بیش از اندازه صرف نمی کنند.
Ammian
ایرانیان همانطور که از طاعون دوری می کنند از خوردن مسکرات (نوشیدنی های الکلی) زیاد نیز متنفر هستند
Ammian
بارتلد خاورشناس مشهور روسی:
ایرانیان همچون رومیان که امپراتور روم بوده اند امپراتور آسیا بودند. به جرات می توان گفت که گسترش معلومات ادبی و علمی یونانیان که در کتب خود از آن سخن گفته اند تنها در زیر سایه فتوحات ایران و تمدن کهن آن حاصل شده است.
اگر تاریخ ایران رو یا می کنید بگید که تمدن غرب همین امروز هم در حال ازدواج های فامیلی هستن و از اون بدتر در حال لوات و همجنس گرایی هستن تمدین ایران کجا تمدین این بد بخت ها کجا؟! ....
شما وقتی از ازدواج با محارم در ایران صحبت می کنی حتی اگر حقیقت باشه بازم داری تاریخ ایران رو تخریب می کنی چون اونا (عربو شرق عالم) نمیان راستش رو بگن که ما غربی ها در تاریخی به مراتب از ایران بسیار بدتر هم هستیم شما تاریخ خودت رو میزنی و اونها تاریخ خودشون رو افسانه میسازند!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #74 مهشید 08 اسفند 1394 ساعت 21:51
گفتاورد جمشيد:
سلام
دوست گرامي ، آنچنان از قانون اذدواج در ايران باستان نوشتي كه انگار قانون مدرن تدوين شده همين سالهاي اخير است ! مگر شما نمي دانيد در ايران باستان و در ميان معتقدين دين زرتشت ، اذدواج بامحارم هم ( خواهر ، مادر ، دختر ) هم مرسوم وحلال بوده ، حتي تا 40-50 سال پيش هم زرتشتيان ايران باخواهرشان هم اذدواج مي كردند ، اين شعر فارسي را در مورد حلال بودن اذدواج با محارم بنگريد : حلالند حوران سيمين بدن چه دختر، چا خواهر ، چه مادر ، چه زن ! بسياري از پادشاهان هخامنشي با خواهران خود ازدواج مي كردند .

اگر ازدواج با محارم مجاز بود،نژاد ایرانی پس از چند نسل بدلیل مسایل ژنتیکی که اکنون مسلم است، دچار اختلالات عقلانی و جسمانی بسیار میشد!درحالیکه میبینید هرگز چنین نشده و نژاد ایرانی هماره از نژادهای برومند روزگار بوده است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #75 مهدی 12 اسفند 1394 ساعت 00:49
در ایران باستان و مخصوصا در زمان ساسانیان ازدواج با محارم وجود داشت.داریوش سوم بهرام گور و خیلی از شاهان دیگر با محارم ازدواج کردند. از طرفی دیگر ازدواج های دیگری هم جریان داشت مثل ازدواج های که حکم هدیه رو داشت و بسیار از دید امروزی زننده بود. این ربطی به دشمنی با فرهنگ ایران نداره واقعیتی بود که وجود داشت. دوستانی که این حقیقت رو پای کم اطلاعی و عدم سواد تاریخی میدونن بهتره کتبی مانند زنان ایران در زمان ساسانیان و یا خقوق زن در زمان ساسانی و.... رو مطالعه کنند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #76 سارا 14 تیر 1395 ساعت 10:48
گفتاورد asad:
چون دختر نميتواند دارايي خانه پدر را به خانواده ديگر منتقل كند....؟
یعنی دختر ارث نمی برده است.

نه اتفاقا چون ارث زیادی میبرده.برا همین میگفتن باهاش ازدواج کن تا ثروتش ب بیگانه نرسه.البته ازدواج اینا اگه راست باشه بیشتر ب خاطر خون بوده یعنی خونشونو مقدس میدونستن و نمیخواستن با هر کسی پیوند داده بشن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #77 نیما هخامنشی 29 آبان 1397 ساعت 08:07
گفتاورد مهدی:
اقای جمشید خان . نگو بسیاری از پادشاهان هخامنشی. فقط کمبوجیه پسر دیوانه ی کوروش بزرگ بود که با خواهرش ازدواج کرد . و گرنه نه قبل از ان و نه بعد از ان این اتفاق در خاندان هخامنشی نیفتاد

دروغ ها و افسانه سرایی های هردوت را باور نکنید کمبوجیه فاتح مصر است و قابل احترام
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست فرهنگ ایران زناشويي در ايران باستان
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

شترسواری دولا دولا نمی شود

کارهای بزرگ را نهانی نمی توان بدرستی انجام داد

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title