میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ناصر حجازی

وقتی من در یک نما از تلویزیون کویت دیدم که عراقیها در یکی از مناطق ایران پرچم خودشان را برافراشته اند و تلویزیون های بیگانه مانند کویت این صحنه ها را با آب و تاب تعریف و تفسیر می کردند خون درون رگهایم بجوش آمد . آنجا بود که حس کردم خاک وطن مانند گوشت تن است و دادن این خاک همانقدر دردناک است که یکی از اعضای بدن را از دست بدهیم .

روانشاد ناصر حجازی ، ورزشکار ایرانی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

آدمی فربه شود از راه گوش// جانور فربه شود ازحلق و نوش»
-----------------------------------------------------------------
«آدمی مخفی است در زیر زبان// این زبان پرده‌است بر درگاه جان»
-----------------------------------------------------------------
«آزمودم مرگ من در زندگی است// چون رهم زین زندگی، پایندگی است»
-----------------------------------------------------------------
«آفت ادراک آن حال است و قال// خون به خون شستن محال است و محال»
-----------------------------------------------------------------
«آنچه اندر آینه بیند جوان// پیر اندر خشت بیند بیش از آن»
-----------------------------------------------------------------
«از پی هر گریه آخر خنده ایست// مرد آخربین مبارک بنده ایست»
-----------------------------------------------------------------
«از محبت، نار نوری می‌شود// وز محبت، دیو حوری می‌شود»
-----------------------------------------------------------------
«ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد// یعنی او از اصل این زر بوی برد// مـرگ تبدیلـی که در نـــوری روی// نه چنان مـرگی که در گـوری روی»
-----------------------------------------------------------------
«ای که تو از ظلـم چاهی می‌کنی// از برای خـویش دامی می‌تنی»
-----------------------------------------------------------------
«این جهان کوه‌است و فعل ما ندا// باز گردد این نداها را صدا»
-----------------------------------------------------------------
«پا تهی گشتن به‌است از کفش تنگ// رنج غربت به که اندر خانه جنگ»
-----------------------------------------------------------------
«پیش چشمت داشتی شیشه کبود// زان جهت عالم کبودت می‌نمود»
-----------------------------------------------------------------
«پیش مؤمن کی بود این قصه خوار// قدر عشق گوش، عشق گوشوار»
-----------------------------------------------------------------
«تا که احمق باقی است اندر جهان// مرد مفلس کی شود محتاج نان»
-----------------------------------------------------------------
«تیغ دادن در کف زنگی مست// به که آید علم، ناکس را بدست»
-----------------------------------------------------------------
«چون زخود رستی همه برهان شدی// چون که گفتی بنده‌ام سلطان شدی»
-----------------------------------------------------------------
«چون که دندان تو را کرم اوفتاد// نیست دندان بر کنش ای اوستاد»
-----------------------------------------------------------------
«در پس هر گـریه آخر خنده ایست// مـرد آخربین مبارک بنده ایست»
-----------------------------------------------------------------
«زآنهمه بانگ و علا لای سگان// هیچ واماند ز راهی کاروان؟»
-----------------------------------------------------------------
«سخـت گیــری و تعصـب خامـی است// تا جنینی کار خون آشــامـی است»
-----------------------------------------------------------------
«شب غلط بنماید و مبدل بسی// دید صائب شب ندارد هرکسی»
-----------------------------------------------------------------
«صـورت زیبا نمــی آید به کار// حرفی از معنی اگر داری بیار»
-----------------------------------------------------------------
«ظالم آن قومی که چشمان دوختند// وز سخنها عالمی را سوختند»
-----------------------------------------------------------------
«عاقبت جوینده یابنده بود// چونکه در خدمت شتابنده بود»
-----------------------------------------------------------------
«عشقهایی کز پی رنگی بود// عشق نبود عاقبت ننگی بود»
-----------------------------------------------------------------
«عقل از سودای او کور است و کر// نیست از عاشق کسی دیوانه‌تر»
-----------------------------------------------------------------
«عقل اول راند بر عقل دوم// ماهی از سر گنده گردد نی ز دم»
-----------------------------------------------------------------
«عـقــل تا تدبیـر و اندیشه کند// رفته باشد عشــق تا هفتـــم سما// عـقــل تا جوید شتر از بهر حج// رفته باشد عشــق بر کــــوه صفا»
-----------------------------------------------------------------
«کرد مـــردی از سخـــن دانی سؤال// حق و باطل چیست ای نیکومقال// گوش را بگرفت و گفت این باطل است// چشم حق است و یقینش حاصل است»
-----------------------------------------------------------------
«گفت خر! آخر همی زن لاف لاف// در غریبـــی بس توان گفتن گزاف»
-----------------------------------------------------------------
«گفت هان ای محتسب بگذار و رو// از برهنه کی توان بردن گرو»
-----------------------------------------------------------------
«موی بشکافی به‌عیب دیگران// چو به‌عیب خود رسی کوری از آن»
-----------------------------------------------------------------
«نردبان خلق این ما و من است// عاقبت زین نردبان افتادن است// هرکه بالاتر رود ابله تر است// کاستخوان او بتر خواهد شکست»
-----------------------------------------------------------------
«هرکسی را بهـر کاری سـاختند// میل آنرا در دلـش انداختند»
-----------------------------------------------------------------
«هرکه او بی مرشـدی در راه شد// او زغـولان گمره و در چاه شد// هرکه گیـرد پیشـه بـی اوستـا// ریشخندی شد به شهـر و روستا// کـار بی استـاد خواهـی ساختن// جاهلانه جان بخـواهــی باختن»
-----------------------------------------------------------------
«هـرکه اول بین بود اعمی بود// هـرکه آخر بین چه با معنی بود// چشـم آخربین تواند دید راست// چشم اول بین غرور است و خطاست// هـرکه آخربین تر او مسعودتر// هـر که اول بین تر او مطرودتر// هـرکه اول بنگرد پایان کار// انـدر آخر او نگردد شرمسار// حکم چون بر عاقبت اندیشی است// پادشـاهی بنده درویشــی است»
-----------------------------------------------------------------
«هیچ آییـنه دگر آهــن نشد// هیــچ نانی گنـدم خرمـن نشد// هیچ انگـوری دگر غوره نشد// هیـچ میـوه پخته باکوره نشد// پختـه گرد و از تغیـّر دور شو// رو چو برهـان محقق نور شو»

  • بازدید: 18344
 

دیدگاه ها 

 
+4 #1 بهار 29 بهمن 1393 ساعت 23:05
بسیار زیبا بود خیلی ممنونم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #2 محمد 25 فروردین 1394 ساعت 23:26
واقعا مولوی آخرشه....ابر انسانه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #3 ساسان هخامنشان 28 امرداد 1396 ساعت 23:51
درودفراوان برشماای سره مرد!!باری ای هم میهن ازشمابسی سپاس هم ازبهرجستارهای زیباوآموزنده هم برای این پارسیگویی وبهره گیری ازواژگان ناب وسره پارسی ما ایرانیان وامدار ابرمردانی همچون شماییم!!باری ای دوست هزاران بارسپاس
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #4 مانا 23 بهمن 1396 ساعت 06:22
مولانا با اون بالا مالاها ارتباط داشته حتما.
خیلی دلنشینه.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #5 بهرام 18 آبان 1397 ساعت 11:40
ایکاش به نشانی و منبع این اشعار، ا‌شاره میشد، چون بسیاری از این اشعار متعلق به مولا نیستند و صرفا منتسب به وی هستند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #6 محمدرضا 04 اسفند 1397 ساعت 11:39
واقعا عالی بود مخصوصا اون شعرش که ميگه صورت زیبا نمی آید به کار حرفی از معنی اگر داری ببار
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست سخنان بزرگان سخنانی از مولانا


Your SEO optimized title