پسوند

+2 تراز
0 پاسخ 81 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 51 بازدید
آغاز گفتمان اسفند 2, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
+1 تراز
3 پاسخ 183 بازدید
+2 تراز
1 پاسخ 284 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 374 بازدید
آغاز گفتمان تیر 14, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ 230 بازدید
+1 تراز
2 پاسخ 10,637 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (234 تراز)
0 تراز
0 پاسخ 140 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)

409 پرسش / گفتمان

426 پاسخ

233 دیدگاه

84 کاربر

...