پیشنهاد-ی برای پسوند -بَد (bad, -pad-)

+2 تراز
272 بازدید
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در اسفند 17, 1395 از سوی ВОСПУҲР
بهتر است به جای پیشوندواره «سر-»  و «واژه رئیس»،  و واژۀ ترکی «-باشی»، و واژه ی  «کل»،  از پسوند -بَد  (به مانیک سرچیک و رییس )بهره بریم.
رئیسپلیس > شهربانبَد
رئیس کل> سرچیکبد
فرمانده کل> فرماندهبد
سراشپز، آشپزباشی> آشپزبد
سربُنه> بنه بد
سرپرستار> پرستاربد
سردبیر> نویسابد
سردسته> دسته بد
سرگرد> گردانبد
سرگروه> گروهبد
سرلشکر> لشکربد
سرمربی> ارمگانبد
سرویراستار> ویراستاربد
سرهنگ> هنگبد

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده تیر 28, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
پیشنهاد خوبی است ، با آنکه خوشبختانه پیشوند "سر" هم خوب جا افتاده است ولی "بد" بهتر می نماید .

این پسوند در واژه ی  سپهبَد هنوز کاربرد دارد هر چند بنادرست سپهبُد خوانده می شود .نمونه ی دیگر واژه ی کهن "هیربد" است که نگاهبان آتش و آتشکده را گفتندی .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ 127 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
3 پاسخ 166 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 70 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
2 پاسخ 360 بازدید
آغاز گفتمان تیر 14, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ 221 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...