همسنجش واژگان پارسیک اندر افغانستان و ایران و تاجیکستان

+1 تراز
308 بازدید
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در اردیبهشت 15, 1398 از سوی ВОСПУҲР

از چپ به راست  پارسیک، دریک، تاجیکیک


tormoz - berek - tomeza
buq - hâreng - signâl
farmân(andar xvadrav) - štering? - tol
benzin - petrol - benzin
bând - bândâž - bind
odkolon - koloniyâ - odekolon
yâddâšt - not - kânspekt
zabt e sot - tayp - mâgnitofon
docarxa - bâysikl - vilâsiped, arâba
otomobil - motar - mâšin
pomp - pamp - nasâs
naft e sepid - telexxâk - xâkravqan
hâki andar caman - xâki - cogânbâzi
moštzan - boksar - boksyâr
âpândis - abendiks - kurruda
ostaxvânbandi - komposyon - kompozisiyâ
gilâs, estekân - estekân - sâtgin
barfrob - ___ - barftâzakonak
ziveššenâsi(zist) - bioloži - biologiya
âmuzeš o parvareš - talim va tarbiyat - pedâgogi
yâxta - hojre,selul - ___(t)
dâneškada ye kešâvarzi - fâkulte ye zerâat - fikultat i xvâjagi qešlâq
zabânšenâsi - felâloži - felalogiya
âhangsâz - kompozitor - bastakâr
bâygâni - âršif - ârxif
farhangestân - âkâdemi ye olum - âkâdemi ye fanhâ
nâtani - andar - oge
âlufarangi (gojefarangi) - bâdenjân e romi - pâmedor
kafš - but - qofli, pâyafzâr
porcâna - porguy - sirgap
barnâma - progrâm - progrâma
šenâsnâma - tazkara - pâsport
xiyâbân - jâda_sarak - kuca
mâdarzan - xosormâdar, xašu - x(v)ašdâman
rânanda - darpur - šafpur, rânanda
parvanda - dosiye - pâpka
gazar (havic) - zardak - sabzi
dabirkol - sarmonši - sarkâteb
bimârestân - šafâxâna - keselxâna
bastani - širyax - yaxmâs
tabaqe - tabaqa - qabt, âšiyâna
havâpaymâ - tayâra - smolt
farhang - koltur - madaniyat
dabirestân - lise - maktab i miyâna
dâyi - mâmâ - taqâyi
bâznešasta - motaqâed - pensyoner
dânešju - mohasel - talaba, student
kara - maska - ravqan
tolombe - vâterpomp - nasus
bâlgard - carxaki - carxbâl

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 14, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

خواهشمندم بفرمایید که این سنجش بر چه بنیادی انجام گرفته و ریشه ی آن چه است ؟

خوشبختانه آنگونه که از واژگان پیداست ، گویا هنوز هم بهترین و پاکترین واژه ها در پارسیک و در ایران زمین روان است و کاربرد دارد .
دارای دیدگاه آذر 15, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
از نسک  مجموعه مقالات سمینار زبان فارسی زبان علم، مرکز نشر دانشگاهی  دیمه (صفحه) ؟
دارای دیدگاه آذر 16, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
سپاسگزارم،سنجش نیکویی بود

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...