....پسوند ایک....

0 تراز
374 بازدید
آغاز گفتمان تیر 14, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
درود،خواهشمندم اندر باره پسوند ایک من را بیاگاهانید.

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده تیر 14, 1395 از سوی فرزند ایران (2,090 تراز)
برگزیده شده تیر 15, 1395 از سوی ورجاوند
 
بهترین پاسخ

درود بر شما

پسوند ایک یک پسوند ایرانی و از زبان اوستایی می باشد که به زبان های اروپایی امروزی نیز راه یافته است .

برای آشنایی بیشتر با این پسوند فیلم سخنرانی دکتر محمد حیدری ملایری پیرامون این پسوند را ببینید :

http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/a_b8415f0ohn0q6o7n5o4p464o1580s94956q7n3508845-335c__d1e75.mp4

0 تراز
پاسخ داده شده تیر 16, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
ویراست در تیر 17, 1395 از سوی ВОСПУҲР
استاد ملایری درست گود (govad). باید دیدن پسوند -ایک به چند مانیک به کار رفته است. وتنها یک مانیک درست برای آن میماند که نمایانندۀ نسبت است مانند ایرانیک، پارسیک، دانشیک و ... . -ایکِ پارسیک مانند -ایکِ انگلیک (english) چند مانیک ندارد و نباید کورانه این پسوند را مانند زبانان اروپاییک به کار بریم.  این که گفتم به جای "ذ" باید "د" به کار بردن  از روی گمان و پندار و تقلید نبود بلکه پس از بررسیهای زبانشناسیک به این نتیجه رسیدم. میکوشم پیشنهادهایم بر پایۀ هَندان (قواعد) زبانشناسشیک باشد. اندربارۀ نویسمانهای ایرانیک و اربیک تنها با دیدن آن هم اگر کارشناس نباشیم نتوانیم به نتیجه -ای درست برسیم. همۀ نویسمانها  ی ایرانیک به جز چند تا ریشۀ آرامیک دارند و آرامیکان با اربان همنژاد و همزبان اند. نخست باید ایرانیک بودن نویسمان-ی را ثابت کنید سپس بگوید که  چه کسان از ما نویسمان گرفته  اند.
چرا پسوند -ایک را به کار برم؟ چون پسوند ایک همانگونه که استاد ملایری گود اندر پارسیک دری -ی i شده است برای این که از مانیکان بسیار پسوندِ -ی بکاهیم برای مانیک نسبت از -گان  و -ایک بهره برم.
دارای دیدگاه تیر 17, 1395 از سوی ورجاوند (740 تراز)
اندر دبستان به ما اموزاندند که واژگانی هم چون ستاره ،واژه و واژگانی که بند واژه پایانی شان ه است ،هنگامی که با ان می خواهیم جمع کنیم،باید ه را ننویسیم و به جای آن گ بنویسیم و ان را به آن بیفزاییم.
اما من برخی واژگان را می بینم که اندر پایان ه ندارند و با پسوند گان جمع بسته می شوند.خواهشمندم اندرباره این سخنان من را بیاگاهانید.
افزون بر آن،چه هنگامی باید پسوند ایک را به کار برد؟
بن مایه این که کوی را گُو می گویید چه است؟
دارای دیدگاه تیر 17, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
-آن چند واژۀ بی -ه را بنویسید.
-این پسوند مانیک نسبت دارد و هنگام نسبت دادن چیزی به جای-ی یا کس-ی از آن بهره بریم.
مانند : اسپهانیک (نسبت دارد به اسپهان وابسته بدانجا [برای نشان دادن هموندی (عضویت) توانیم به جای این پسوند از پسوند -وند(عضو -ی از چیز-ی یا جای-ی بودن) بهره بردن مانند: اسپهانوند، نسکخانه وند، باشگاهوند ...])، فرانسه ایک، فرانسِیک (farânseik) (زبان آن مردم که به فرانسه نسبت داده شده)، آرمانیک (وابسته به آرمان نسبت داده شده به آرمان)
-بنمایه را گفتم اندر واژگان میانیک پارسیک و باستان پارسیک  واژۀ "گفتن" را بجویید. "ف" و "و" نزدیک به هم اند و به هم دگرگون شوند. ندیده ام که "ف" یا "پ" به "ی" دگرگون شده باشد.
دارای دیدگاه تیر 18, 1395 از سوی ورجاوند (740 تراز)
آن چند واژه بی ه :
آفرینگان،خردگان،سدگان،دَهگان، بازارگان،خدایگان و برخی واژگان که آن ها را فراموشیده ام.
هم چنین گاهی به جای پسوند ایک از ایگ بهره می گیرند.از چه روی؟
دارای دیدگاه تیر 19, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
-ایگ تنها گونه -ای دیگر از -ایک است.
اندر این واژگان پسوند -گان به کار گرفته شده است. گ + ان (نشانۀ الفنج [جمع] ) نیست.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
0 پاسخ 82 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
+1 تراز
3 پاسخ 188 بازدید
+2 تراز
1 پاسخ 284 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 140 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 51 بازدید
آغاز گفتمان اسفند 2, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
...