کارواژه ی «وارد شدن» را درستانه به کار بریم

+1 تراز
214 بازدید
آغاز گفتمان تیر 2, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
نمونگان :
واردِ شهر شدن - درست : به شهر وارد شدن (شهر جای است)
وارد بحث شدن - درست : بحث کردن، به بحث پرداختن  (بحث جای نیست، پس نتوان بدان وارد شدن)
وارد جزئیات شدن - درست : به گُکان (جزئیات) پرداختن، گکان را بازگفتن (جزئیات جای نیست)
وارد کار/عمل شدن - درست : کار کردن، به کار پرداختن (کار جای نیست)
وارد جنگ با کس-ی شدن - درست : با کس-ی جنگیدن، جنگ را با کس-ی آغازاندن (جنگ جای نیست)

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده امرداد 9, 1397 از سوی بی نام
درود بر پایندگان زبان ناب پارسی

آیا بهتر نیست به جای واژه "واردشدن" از واژه " هندر شدن = اندرشدن " بهره ببریم ، چراکه واژه وارد یک واژه تازی است .
دارای دیدگاه امرداد 10, 1397 از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
آری درست است. یک بخش از کار درستانه سخن گفتن و نوشتن است و بخش-ی دیگر پارسیگرایی است. چون پارسیگرایی یِ تنها بس نیست. هندر از کجاست؟!

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 9, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
...