میهن نما
میهن نما
گفتاورد

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f7/karimkhan-zand.jpg

این فرنگیان همچنان که هندوستان را به مکر و خدعه و تزویر و نیرنگ مسخر کردند، میخواهند ایران را نیز مالک و متصرف شوند اگر فکر می نمایید که فرنگی صاحب حسن سلوک است، بدانید چنانچه بر ایران غالب و مسلط گردد، شما صاحب مناصب عالیه نخواهید بود. آنان همه شما را می کشند و احدی از شما را زنده نخواهندگذاشت ... اگر العیاذبالله، فرنگی ایران را مالک شود، برای اینکه خاطرش کاملا جمع شود، اسلام را بر می اندازد و بزرگان ایران را خوار و ذلیل می سازد.

کریم خان زند

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

اصطلاحِ مردمِ اوستایی در این گزارش از سویی بر قبیله ی خودِ زردشت به همراه قبیله ی کی ویشتاسب (پشتیبانِ زردشت) اطلاق میشود و از سوی دیگر بر مردمانِ باشنده در ایرانِ خاوری که اگرچه گویشِ "اوستایی" نداشتند اما "اوستایی" بودند بدین معنا که در انتقال و تا اندازهای در سرایشِ این متونِ مقدس انباز بودند. برپایه ی شواهدِ زبانشناسی متنهای پسینتر از این مجموعه، شاید در دوره ی پادشاهیِ هخامنشی به سنتِ انتقالِ شفاهی سپرده شدند، ازاین رو این متنها از فرازِ یک دوره ی نسبتا بلند، شرایطِ اجتماعی را گاه با درهم آمیختگیِ دوره های گوناگون بازتاب میدهند. تنها گاهانِ زردشت که از زمانِ سرایشاش درست به یاد سپرده شده بود، شواهدی برای یک دوره و جایِ مشخص به دست میدهد، اما چون این متن تنها بخشِ کوچکی از مجموعه متون را دربر میگیرد معمولا در سایه ی داده- های با فراوانیِ بیشترِ اوستای نو تفسیر میگردد.


این پژوهش را با ساختار PDF :

بن مایه : دانشنامه ی ایرانیکا

نویسنده : مری بویس

برگرداننده : علیرضا طبرستانی

  • بازدید: 245
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست کیش و دین مردم اوستایی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

صلاح مملکت خویش خسروان دانند

آدمی خود صلاح کارش را بهتر از دیگران می داند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title