میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ناصر حجازی

وقتی من در یک نما از تلویزیون کویت دیدم که عراقیها در یکی از مناطق ایران پرچم خودشان را برافراشته اند و تلویزیون های بیگانه مانند کویت این صحنه ها را با آب و تاب تعریف و تفسیر می کردند خون درون رگهایم بجوش آمد . آنجا بود که حس کردم خاک وطن مانند گوشت تن است و دادن این خاک همانقدر دردناک است که یکی از اعضای بدن را از دست بدهیم .

روانشاد ناصر حجازی ، ورزشکار ایرانی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

در گیر و دار جنگ انوشیروان با رومیان ، جنگ به پیرامون شام که در گستره ی سرزمینی ایران بود،کشیده شد . به درازا کشیدن جنگ شوند تهی شدن گنجِ سپاه و نیازهای سپاهیان شد .

از اندازه ی لشکر شهریار

کم آمد درم تنگِ سیسد هزار

انوشیروان با بزرگمهر هم اندیشی کرد و بنا بر این شد که از بازرگانان و سرمایه داران بومی  وام خواهند. پس از جستجو یک موزه* فروش (کفشکر) پدید آمد و پذیرفت که هزینه ی نیازهای لشکر ایران را بپردازد .

بدو کفشگر گفت کین من دهم

سپاسی ز گنجور بر سر نهم

کفشگر از بزرگمهر خواست که در برابر پرداخت هزینه، از شاه بخواهد که پروانه دهد تا کودک او به فرهنگیان سپرده شود و خواندن و نوشتن و کارهای دیوانی بیاموزد .

بزرگمهر داستان موزه فروش و توانایی او برای پرداخت هزینه های لشکر را به آگاهی انوشیروان رسانید . انوشیروان شگفت زده شد که چگونه در گستره ی فرمانروایی او یک کفشگر می تواند از پس هزینه های یک لشکر بزرگ برآید !

چنین گفت از آنپس که یزدان سپاس

مبادم مگر پاک و یزدان شناس

که در پادشاهی یکی موزه دوز

برین گونه شادست و گیتی فروز

که چندین درم ساخته باشدش

مبادا که بیداد بخراشدش

بزرگمهر سپس از آرزو و خواهش موزه فروش و سپردن فرزندش به فرهنگیان سخن گفت .انوشیروان را خشم در برگرفت و فرمان داد تا هر چه از موزه فروش گرفته اند ، پس فرستند ! انوشیروان با دبیر شدن کودکانی از طبقات پایین دست ، همداستان نبود .

چو بازارگان بچه گردد دبیر

هنرمند و با دانش و یادگیر

چو فرزند ما برنشیند به تخت

دبیری ببایدش پیروز بخت

هنر یابد از مرد موزه فروش

سپارد بدو چشم بینا و گوش

به دست خردمند و مرد نژاد

نماند جز از حسرت و سردباد!

شود پیش او خوار مردم شناس

چو پاسخ دهد زو پذیرد سپاس

به ما بر پس از مرگ نفرین بود

چن آیین این روزگار این بود!

پس از اینکه درم های کفشگر را پس فرستادند دلش پر درد و غم شد .

فرستاده برگشت و شد با درم

دل کفشگر گشت پر درد و غم!

بن مایه : شاهنامه ی فردوسی - پیرایش استاد خالقی مطلق

..............................................................

* موزه یا موزاک = کفش و چکمه

  • بازدید: 1026
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست داستان داستان های شاهنامه داستان انوشیروان با موزه فروش (کفشگر)
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

حساب حساب است کاکا برادر

در کاسبی و بازرگانی با دوستان و آشنایان خود هم مانند دیگران برخورد کن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title