میهن نما
میهن نما
گفتاورد

برپای خیزید و فرهنگ خویش بازشناسید و جایگاه خویش و کشور خویش را در جهان بازیابید و ارزش دستاوردهای بی شمار فرهنگی پدران و مادران خویش را در پهنه میدان فرهنگ جهانی باز بینید و در این زمان که هیاهویی خفیف، از جنبش آبخیزهای ژرفای دریای جان ایرانیان به گوش میرسد، و از همه سو جنبشهای فرهنگی تازه را پدید میآورد. . . این زمان زرین را، که همهمه نهفته بیداری جان ایرانیان، نرم نرمک آشکار میشود از دست مدهید! این تپش، تپش دل فرهنگ ایران است، آن را دریابید! این دم، دم گرم جان نیاکان است آن را فروبرید!

فریدون جنیدی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

دارندگی و برازندگی

دارندگان در خور جایگاه خویش زندگی می کنند

 

دُمش را روی کولش گذاشت

نا امید شدن و شکست خوردن

 

سنگ روی یخ شدن

شرمسار شدن پیش دیگران

 

شاخ و شانه کشیدن

ترساندن

 

سبیلش را چرب کردن

رشوه دادن

 

هندوانه زیر بغل کسی دادن

فریب دادن کسی با کارهای دروغین

 

به نام ما به کام تو

بظاهر از آن ماست اما سودش به تو می رسد

 

چراغ کسی تا صبح نمی سوزد

خوشی های این جهان همیشگی و پایدار نیست

 
برگ نخست داستانزد


Your SEO optimized title