میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هرقلبی که برای ایران نمی تپد بهترآن است که هرگز نتپد. 

پروفسور محمود حسابی

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

چامه ای که پیش و رو دارید , سروده ایست بسیار شورانگیز و پهلوانی (حماسی) از روانشاد مهدی حمیدی شیرازی که رشادتها و فداکاری های سلطان جلال الدین خوارزمشاه در برابر تازش وحشیانه ی مغولان به سرزمین بزرگ ایران را نمایان می سازد.این منظومه ی 68 بیتی جایزه ی اول مسابقه شعر وطن را بدست آورده و در مسابقه ی سال 1350 لندن هم برنده ی اول شناخته شد.مهرمیهن خواندن این چامه ی زیبا را به هر ایرانی میهن دوستی پیشنهاد می کند.

در امواج سند

به مغرب سينه مالان قرص خورشيد     نهان مي گشت پشت كوهساران

فرو مي ريخت گردي زعفران رنگ     به روي نيزه ها و نيزه دارانز هر سو بر سواري غلت مي خورد     تن سنگين اسبي تير خورده


به زير باره مي ناليد از درد              سوار زخم دار نيم مردهز سم اسب مي چرخيد برخاك            به سان گوي خون آلود، سرها


ز برق تيغ مي افتاد در دشت            پياپي دست ها دور از سپرهاميان گردهاي تيره چون ميغ            زبانهاي سنانها برق مي زد


لب شمشيرهاي زندگي سوز             سران را بوسه ها بر فرق مي زدنهان مي گشت روي روشن روز       به زير دامن شب در سياهي


در آن تاريك شب مي گشت پنهان      فروغ خرگه خوارزمشاهيدل خوارزمشه يك لمحه لرزيد         كه ديد آن آفتاب بخت، خفته


زدست تركتازي هاي ايام              به آبسكون شهي بي تخت، خفتهاگر يك لحظه امشب دير جنبد         سپيده دم جهان در خون نشيند


به آتشهاي ترك و خون تازيك        ز رود سند تا جيحون نشيندبه خوناب شفق در دامن شام        به خون ،آلوده ايران كهن ديد


در آن درياي خون در قرص خورشيد غروب آفتاب خويشتن ديدبه پشت پرده شب ديد پنهان        زني چون آفتاب عالم افروز


اسير دست غولان گشته فردا       چو مهر آيد برون از پردهِ روزبه چشمش ماده آهويي گذر كرد    اسير و خسته و افتان و خيزان


پريشان حال آهو بچه اي چند      سوي مادر دوان وز وي گريزانچه انديشيد آن دم، كس ندانست    كه مژگانش به خون ديده تر شد


چو آتش در سپاه دشمن افتاد       ز آتش هم كمي سوزنده تر شدزبان نيزه اش در ياد خوارزم       زبان آتشي در دشمن انداخت


خم تيغش به ياد ابروي دوست      به هر جنبش سري بر دامن انداختچو لختي در سپاه دشمنان ريخت   از آن شمشير سوزان، آتش تيز


خروش از لشكر انبوه برخاست     كه: از اين آتش سوزنده پرهيزدر آن باران تيغ و برق پولاد       ميان شام رستاخيز مي گشت


در آن درياي خون در دشت تاريك   به دنبال سر چنگيز مي گشتبدان شمشير تيز عافيت سوز در آن انبوه، كار مرگ مي كرد


ولي چندان كه برگ از شاخه مي ريخت    دو چندان مي شكفت و برگ مي كردسرانجام آن دو بازوي هنرمند      زكشتن خسته شد وز كار واماند


چو آگه شد كه دشمن خيمه اش    جست پشيمان شد كه لختي ناروا ماندعنان بادپاي خسته پيچيد           چو برق و باد، زي خرگاه آمد


دويد از خيمه خورشيدي به صحرا  كه گفتندش سواران: شاه آمدميان موج مي رقصيد در آب به رقص مرگ، اخترهاي انبوه


برود سند مي غلتيد برهم ز امواج گران، كوه از پي كوهخروشان، ژرف، بي پهنا، كف آلود دل شب مي دريد و پيش مي رفت


از اين سد روان، در ديدهِ شاه    ز هر موجي هزاران نيش مي رفتنهاده دست بر گيسوي آن سرو    بر آن درياي غم نظاره مي كرد


بدو مي گفت: <اگر زنجير بودي تورا شمشيرم امشب پاره مي كردگرت سنگين دلي اي نرم دل آب!    رسيد آنجا كه بر من راه بندي


بترس آخر زنفرينهاي ايام كه ره براين زن چون ماه بندي!زرخسارش فرو مي ريخت اشكي بناي زندگي برآب مي ديد


در آن سيما بگون امواج لرزان خيال تازه اي در خواب مي ديد:اگر امشب زنان و كودكان را       زبيم نام بد در آب ريزم


چو فردا جنگ بركامم نگرديد      توانم كز ره دريا گريزمبه ياري خواهم از آن سوي دريا    سواراني زره پوش و كمانگير


دمار از جان اين غولان كشم سخت بسوزم خانمانهاشان به شمشيرشبي آمد كه مي بايد فدا كرد         به راه مملكت فرزند و زن را


به پيش دشمنان استاد و جنگيد     رهاند از بند اهريمن وطن رادر اين انديشه ها مي سوخت چون شمع كه گردآلود پيدا شد سواري


به پيش پادشه افتاد بر خاك شهنشه گفت: آمد؟ گفت: آريپس آنگه كودكان را يك به يك خواست نگاهي خشم آگين در هوا كرد


به آب ديده اول دادشان غسل         سپس در دامن دريا رها كرد:بگير اي موج سنگين كف آلود      ز هم واكن دهان خشم، وا كن!


بخور اي اژدهاي زندگي خوار       دوا كن درد بي درمان، دوا كن!زنان چون كودكان در آب ديدند      چو موي خويشتن در تاب رفتند


وزان درد گران، بي گفتهِ شاه        چو ماهي در دهان آب رفتندشهنشه لمحه اي بر آبها ديد         شكنج گيسوان تاب داده


چه كرد از آن سپس، تاريخ داند به دنبال گل بر آب داده!
شبي را تا شبي با لشكري خرد     ز تنها سر، ز سرها خود افكند


چو لشكر گرد بر گردش گرفتند    چو كشتي بادپا در رود افگند!چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار     از آن درياي بي پاياب، آسان


به فرزندان و ياران گفت چنگيز كه: گر فرزند بايد، بايد اين سان!بلي، آنان كه از اين پيش بودند          چنين بستند راه ترك و تازي


از آن اين داستان گفتم كه امروز         بداني قدر و برهيچش نبازيبه پاس هر وجب خاكي از اين ملك      چه بسيار است، آن سرها كه رفته!


زمستي بر سر هر قطعه زين خاك        خدا داند چه افسرها كه رفته

مهدی حمیدی شیرازی مهدی حمیدی شیرازی

--------------------------------------------

سروده ی بالا به زبان ساده
قرص خورشید به هنگام مغرب اهسته آهسته پشت کوه ها پنهان می شد و هنگام رفتن نوری زعفرانی بر روی نیزه ها ونیزه داران فرو می ریخت .

سرها در میان تاخت و تاز اسبان و در اثر برخورد با سم اسب ها مانند گوی خون آلود به هر سویی پرتاب می شد و از برخورد شمشیردر آن دشت ، پیاپی دست ها از بدن جدا می شد وسپر ها به هر سو پرتاب می شد

روز روشن چهره ی خود را در زیر دامن شب پنهان می کرد (آفتاب غروب می کرد ) ودر همان زمان نیز روشنایی خیمه ی بزرگ خوارزمشاه کم کم ازدیده ها پنهان می شد .

اگر امشب در مقابل مهاجم کوتاهی کند سپیده دم فردا مردم به خاک وخون کشیده می شوند واز رود سند تا جیحون به خون خواهد نشست .

در هنگام غروب با نگاه کردن به خورشید به ذهنش می رسد که ایران کهن نیز غرق در خون است و عمر خودش را نیز غروب کرده می دید( نهاد،خوارزمشاه است ) .

در آن لحظه چه تصمیمی گرفت کسی نفهمید اما این اندیشه اورا به گریه انداخت ومانند آتش به سپاه دشمن حمله ور شد بلکه از آتش نیز افروخته تر بود

در حالی که تیر ها مانند باران بر سرش می ریخت وشمشیرها به سویش برق می انداختند در آن مکان تاریک که به روز قیامت شبیه بود ( روز قیامت هیچ نوری دیده نمی شود مگر نور اعمال مومن ) به هر سو می رفت ودر آن دشت تاریک وپراز خون به قصد کشتن چنگیز همه جارا می گشت .

با شمشیر برنده ی کشنده ی خود بسیاری را کشت اما هر قدر از شاخه ی سپاه دشمن برگ به زمین می ریخت دو برابر آن در مقابلش ظاهر میشدند . ( سپاه مغول به در خت و افراد لشکر به برگ تشبیه شده )

در اینجا به توصیف رود سند می پردازد ومی پندارد که تمام کاینات با شاه ایران به مقابله ایستاده اند

رود سند موج های گران بر می داشت چنانچه تصویر ستارگان در آن مانند رقص مرگ می نمودو رودخانه خروشان ، عمیق وکف برلب آورده به جلو می رفت وراه را بر او سد کرده بود وهمچون ماری با موج های خود بر چشم های شاه نیش می زد .

در قسمت توضیحات کتاب ، تعبیر سیماب گون امواج لرزان ، رود سند در نظر گرفته شده است اما به مقتضای روحیات شاه اشک شاه مناسب تر به نظر میرسد .

شاه از دیدگان خود اشک می ریخت و زندگی را نابود شده می پنداشت ودر همین حال ناگهان فکری به خیالش رسید

آن فکر این بود :

اگر امشب زنان وکودکان را برای حفظ آبرو(آن ها به دست دشمن به اسارت نیفتند ) به دریا بریزم چنانچه فردا شکست بخورم می توانم از راه در یا بگریزم

وپس از عبور از رود می توانم سواران مسلح وآماده و ورزیده گرد آورم و مغولان را به سختی شکست خواهم داد و هستی اشان را بر باد خواهم داد .

شبی فرا رسید که باید در راه مملکت از زن وفرزند گذشت وباید در برابر دشمن ایستاد وجنگید وباید وطن را از بند اهریمن (مغول) نجات داد .

پس تصمیم خود راعملی کرد وکودکان را فرا خواند ونگاهی غضبناک به آسمان کرد (اشاره به اینکه در قدیم آسمان را در سرنوشت دخیل می دانستند ) وگریه ی بسیار نمود وآنها را به دامن دریا سپرد .

شاه می گوید ای موج سنگین کف آلود دهان خشمناک خود را باز کن وای اژدهایی که زندگی ام را در خود فرو بردی درد مرا درمان کن

هنگامی که زنان شاه فرزندان خودرا به آب افکنده دیدند مثل موهایشان به پیچ وتاب افتادند (ناراحت شدند ) وپیش از آن که شاه به آنان بگوید مثل ماهی که به آب رفتن برای او حیات بخش است خود را به آب افکندند

آن شب تا شبی دیگر باسپاه ی اندک مبارزه کرد سرهای زیادی را از تن جدا کرد وکلاه خود های بسیاری را از سرها بر خاک انداخت (بسیاری را کشت ) وهنگامی که لشکر مغول محاصره اش کردند اسب تیز پای خود را مانند کشتی به آب زد .

وقتی از آن جنگ دشوار به آسانی خود را به آن رود عمیق زد وعبور کرد چنگیز اورا ستایش کرد وبه فرزندان ویارانش گفت : فرزند انسان باید این گونه باشد .

بلی پیشینیان ما این گونه از سرزمین خود در مقابل مهاجمان دفاع کردند واین داستان تمثیلی است برای اینکه ارزش وطن را بدانی وآن را خوار نشماری

برای حفظ هر وجب از این سرزمین چه قدر از مردم کشته شده اند و برای به دست آوردن هر قطعه از این خا ک چه تاج وتخت ها که نابود نشده است .

----------------------------------------------------------

گردآوزی و ویرایش : رسانه ی مهرمیهن

آبشخور:

پژوهشگاه ملاصدرای زنجان - شورای گسترش زبان فارسی - تارنگار عشق و سعادت

  • بازدید: 10375
 

دیدگاه ها 

 
+3 #1 شادی 03 اردیبهشت 1391 ساعت 09:00
سلطان جلال الدین خوارزمشاه یکی از دلاورترین و رشید ترین سرداران ایران بود که در برابر یورش مغولان دلیرانه ایستادگی کرد و در این راه از همه چیز گذشت. او تنها کسی بود که می توانست جلوی مغولها را بگیرد . او حتی اتابکان آذربایجان را نابود کرد و حکومت رو به سقوط خوارزمشاهی را دوباره جان بخشید. ولی افسوس که این شاهزاده ی دلاور بعد از مدتی دشمن را دست کم گرفت و به آسایش مشغول شد و همین امر راه پیروزی را برای مغولان هموار نمود. درود بر سلطان جلال الدین و درود بر زنده یاد مهدی حمیدی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #2 سحر بانو 12 اسفند 1396 ساعت 00:50
سلام.من این شعر رو خیلی دوست دارم واقعا زیباست چه دلیر مردانی که با جون و خونشون این خاک رو حفظ کردند و آفرین به غیرتشون.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #3 حمید 21 تیر 1398 ساعت 13:50
سلام به دوستان
درود بر غیرت سلطان جلال الدین خوارزمشاه
و احسنت به قلم دکتر مهدی حمیدی شیرازی،
در دوران دبیرستان وقتی اولین بار این شعرو تو کتاب درسی خوندم،ناخودآگاه اشک از چشمم جاری شد، و بعد از گذشت ایام وقتی دوباره این شعرو خوندم برام تجدید خاطره شد و اشک ریختم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

ستاره سهیل است

زود به زود نمی توان او را دید

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • قصه ی تکرار آرش
    وقتی برا بار اول توی کتاب ادبیات خوندمش توی دفترچه یادداشتم،یادداشتش کردم انگار فهمیده بودم قراره یه روزی نباشه نمایش / پاسخ
    فرستنده : حسینی


Your SEO optimized title