میهن نما
میهن نما
گفتاورد

زبان پارسی را چه شده است؟ بدین لطیفی و خوبی؛ که آن معانی و لطایف که در پارسی آمده است، در عربی نیامده است.

شمس تبریزی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

جنگ قادسیه

نبرد قادسیه نخستین جنگ بزرگ ایران و عرب است که در سال چهاردهم هجری بوقوع پیوست  قادسیه نام قریه ای بود که در پانزده فرسنگی شهر کوفه در عراق قرار داشت. فتحی که بدینوسیله نصیب اعراب شد ، یک پیروزی قطعی بود و موجب گردید تا ایرانیان بکلی روحیه ی نظامیگری خود را از دست بدهند. در این نبرد درفش کاویانی  پرچم مشهور ایران بدست دشمن افتاد.

بموجب روایتی ، ضرار بن الخطاب که پرچم مزبور را بدست آورده بود آنرا به سی هزار دینار فروخت ، در صورتیکه بهای واقعی گوهرهای آن به یکصد و بیست هزار دینار سر می زد.
سقوط نهاوند در سال 21 هجری ، چهارده قرن تاریخ پرحادثه و باشکوه ایران باستان را که از هفت قرن پیش  از میلاد و تا هفت قرن پس از آن کشیده بود و هزاران سال تاریخ استوره ای باشکوه و اسرار آمیز ، پایان بخشید. این حادثه فقط سقوط دولتی باعظمت نبود ، سقوط دستگاهی فاسد وتباه بود. زیرا در پایان کار از پریشانی  و بی سرانجامی درهمه کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان ، آسایش و امنیت مردم را عرضه خطر می کرد وکژخویی و سست رایی موبدان اختلاف دینی را می افزود.
در حادثه ی عظیم سقوط و اضمحلال ساسانیان  در واقع وضع اخلاق و دین به چنان پایه ای تنزل کرده بود که جز سقوط و شکست انتظاری نمی رفت. در گیرودار عجیبی که پس از دوران شیرویه در ایران پدید آمد ، دیگر ساسانیان چیزی نداشتند که عامه را بخود دلبسته کند و یا کسی را بخاطر خود به فداکاری وا دارد. با سقوط پی در پی شاهان ، فره ایزدی به سستی گراییده و هیبت و ارج خود را از دست داده بود. آزمندیهای حکام و فرمانروایان با فساد و اختلاف موبدان و روحانیان دست به دست هم داده ، علایق و عقاید کهن را به سستی کشانده بود. شاهان همواره  از استیلای دشمنان پریشان خاطر بودند و از اندیشه ی سقوط و بیم جان آرام و قرار نداشتند. فرمانروایان شهرهای مرزی که امید به بقای دولت مرکزی را از دست داده بودند ، از ابراز نافرمانی نسبت به آن دستگاه بیمی بخاطر راه نمی دادند. تفرقه و تشتت اخلاقی ، بیشتر خردمندان و دوراندیشان را نگران حادثه ای شگرف ساخته بود که دیر یا زود میبایستی رخ نماید و از پرده بدر آید.
ازیک سو سخنان مانی و مزدک در عقاید عامه رخنه می انداخت و ازدیگر سوی  نفوذ دین ترسایان در غرب و پیشرفت آیین بودا در شرق قدرت آیین زرتشت را می کاست. و موبدان حکومتی اجازه هیچگونه اصلاحی در دین را نمیدادند . کیش زرتشت از مسیر اصلی خود منحرف شده بود ، دیگر این آیین با آنچه که اشو زرتشت گفته بود زمین تا آسمان فرق کرده است ، بیشتر از آنکه سخنان پیامبر آریایی ، زرتشت در آن دیده شود ، بنظر می رسد که سخنان پیامبران سامی نژاد تاثیر بیشتری پیدا کرده . وحدت دینی دراین روزگار تزلزلی تمام یافته بود. ضعف و سستی نمی توانست در برابر هیچ حمله ای تاب بیاورد.

جنگ قادسیه
دستگاهی پریشان و کاری تباه بود که نیروی همت و ایمان ناچیزترین وکم مایه ترین قومی می توانست آن را از هم بپاشد و یکسره نابود و تباه کند. بوزنطیه ـ چنان که امروز می گویند : بیزانس ـ که دشمن چندین ساله ی ایران بود نیز از بس خود درآن روزها گرفتاری داشت نتوانست این فرصت را به غنیمت گیرد و عرب که تا آن روزها هرگز خیال حمله به ایران را نیز درسر نمی پرورد جرات این اقدام را یافت. خبرهای راجع به ضعف و نابسامانی داخلی و نبودن شاهان و فرمانروایان کار آزموده و کاردان پیوسته بگوش خلیفه ی اول می رسید و او با جرات یافتن از این مژده های امید بخش ، بیش از پیش برای حمله بر متصرفات ایران اشتیاق پیدا می کرد و در اجرای این مهم مصمم می شد.
بدین ترتیب ، کاری که دولت بزرگ روم  با آیین قدیم ترسایی نتوانست درایران از پیش ببرد ، دولت خلیفه ی عرب با آیین  نورسیده ی اسلام از پیش برد.

نبرد قادسیه

نمایی از نبرد قادسیه - پیل جنگی ایرانیان در میدان جنگ

مسلمانان در این نبرد ( عین التمر ) نیز چون جنگهای پیشین پیروز شدند و هماورد انشان پای به فرار نهاده در قلعه ی عین التمر موضع گرفتند و مدت چهار روز ایستادگی کردند. مهران (سردار ایرانی ) پس از چهار روز مقاومت ، از خالد زنهار خواست. خالد قبول این پیشنهاد را مشروط بدان دانست که همه ی مردم قلعه بدون قید و شرط تسلیم مسلمانان شوند. مهران که چاره ای جز پذیرفتن این شرط نداشت ، با کسان خویش از قلعه بیرون رفت. خالد آن مردم را به بردگی گرفت و اعراب اموال و دارایی های آنانرا تصاحب کردند.
خیانت نیز چنان بود که درکنار فرات ، یک جا ،  گروهی ازدهقانان جسر ساختند تا سپاه ابوعبیده به خاک ایران بتازد ، و شهرشوشتر را یکی از بزرگان شهر به خیانت تسلیم عرب کرد و هرمزان حاکم آن ، بر سر این خیانت به اسارت رفت. در ولایاتی مانند : ری ، قومس ، اصفهان ، جرجان و طبرستان ، مردم جزیه را می پذیرفتند اما به جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود که ازبس دولت ساسانی دچار بیدادی و پریشانی بود کس به دفاع از آن علاقه ای و رغبتی نداشت .  ترس و وحشت از دژخیمی و وحشی گری عرب بی رحمی و شقاوت در کشتار خود وحشتی سخت در دل مردم ایجاد کرده بود .

سرباز ساسانی

یک سرباز ایرانی- ارتش ساسانی


از جمله آورده اند که مرزبان اصفهان  فاذوسبان نام مردی بود باغیرت ، چون دید که مردم را به جنگ رغبت نیست و او را تنها می گذارند ، اصفهان را بگذاشت و با سی تن از تیراندازان خویش راه کرمان پیش گرفت تا به یزدگرد شهریار بپیوندد اما تازیان در پی او رفتند و بازش آوردند و سرانجام صلح افتاد ، برآن که جزیه بپردازند و چون فاذوسبان به اصفهان باز آمد ، مردم را سرزنش کرد که مرا تنها گذاشتید و به یاری برنخاستید سزای شما همین است که جزیه به عربان بدهید. حتا از سوارن بعضی به طیب خاطر مسلمانی را پذیرفتند و به بنی تمیم پیوستند . چنان که سیاه اسواری ، با عده ای از یارانش که همه از بزرگان سپاه یزدگرد بودند چون کر و فر تازیان بدیدند و از یزدگرد نومید شدند به آیین مسلمانی گرویدند و حتا در بسط و نشر اسلام نیز اهتمام کردند.
همین نومیدیها و ناخرسندیها بود که عربان را درجنگ ساسانیان پیروزی داد.  در واقع این فتح نهاوند در آن روزگاران پیروزی بزرگ برای اعراب بود و سقوط شکست برای ایرانیان .
باید دانست که یکی از علل سقوط سریع حکومت ساسانیان ، نزدیک بودن پایتخت آن دولت به جزیره العرب و سهولت دستیابی اعراب بر آن شهر با شکوه بود. یکی دیگر از اسباب این سقوط خیانت بعضی از سرداران و بزرگان ایران به شاه مملکت بود. بنا بر نوشته ی بلاذری ، در جنگ قادسیه چهار هزار تن از ایرانیان تحت فرماندهی دیلم راه خیانت در پیش گرفته بی آنکه وارد جنگ گردند ، تسلیم تازیان شدند.از جمله بزرگانی که تا پای جان در برابر تازیان ایستاد و دلاورانه جنگید رستم فرخزاد سپهسالار ارتش ایران بود که بدست سعد بن ابی وقاص کشته شد و پس از کشته شدن وی ایرانیان راه گریز در پیش گرفتند.

ابن زیاد

ابن مرجانه (ابن زیاد) یکی از سرداران تازشگر عرب به ایران

-----------------------------------------------

بکوشش : حسام طاهری با اندکی ویرایش

  • بازدید: 63360
 

دیدگاه ها 

 
+153 #1 جلیله 16 خرداد 1391 ساعت 18:00
چرا جنایات و بی ناموسی های اعراب را در حمله به ایرانیان منتشر نمیکنید؟!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+37 #2 خسروپرویز 04 امرداد 1392 ساعت 10:38
شما میگویید ما از نسل کوروش هستیم اولش کوروش از فوم پارس بود و ایران از اقوام ماد پارت پارس تشکیل شده و همچنین اولین پایگذار ایران دیاکو مادی خردمند بوده.و همچنین اعراب فکر میکنید که به همین راحتی ایران فتح کردن در نبرد پل به خاک و خون کشیده شدن.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+63 #3 حامد 26 آذر 1392 ساعت 12:06
عمربن خطاب بدست پیروز نهاوندی کشته میشه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-278 #4 سعید 15 فروردین 1393 ساعت 15:17
السلام و علیکم.
شما مگر فراموش کرده‌اید که اگر قرار است که مسلمانان ایران به بهشت بروند به خاطر رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان (اعراب) بود.
آنان به خاطر کسب ثروت و ناموس به ایران حمله نکردند بلکه به خاطر اسلام و خدا جنگیدند. قبل از جنگ به ایرانیان گفته بودند که اسلام بی‌آورید و یا جزیه بدهید و در غیر این صورت جنگ می‌کنیم. اگر ایرانیان مسلمان شده بودند دیگر خبری از جنگ و . . . نبود.
اگر شما تاریخ را خوب مطالعه کرده باشید خود ایرانیان هم وقتی به جایی حمله می کردند کارهایی از قبیل قتل، برده داری، تجاوز و . . . می کردند. پس نمی توان به کارهایی که آنان کردند ایراد گرفت (هرچند کارهای آنان موافق با شریعت بود). و در مورد کشتار ایرانیان توسط آنان بسیار گزافه گویی و دروغ گویی شده است (کافی است که کمی تامل در مورد آن کرد).
همچنین اگر امر حضرت عمر (رض) نبود آیا ایران مسلمان بود و یا خیر. برای کسانی که نمی دانند باید گفت که حضرت عمر کسی بود که مورخان بی طرف نتوانسته‌اند به عدالت و اجرای قوانین آن مرد ایرادی بگیرند. البته برخی از مورخین جانب دار همیشه سعی می‌کنند که ایشان را فردی دنبال ریاست و . . . نشان دهند. در پایان نیز باید گفت ابولولو قبل از آن که حضرت عمر را شهید کند، ایشان را به مرگ تهدید کرده بودند (جایگاه ابولولو به عنوان برده و جایگاه حضرت عمر (رض) به عنوان خلیفه) و در اطرافیان حضرت عمر خواستند که ابولولو را به خاطر تهدید تنبیه کنند که حضرت عمر (رض) نگذاشتند و گفتند که فقط تهدید کرده است در حالیکه مرا به قتل نرسانیده است. و وقتی ایشان شهید شدند فقط ابولولو را کشتند و به خانواده‌اش کاری نداشتند. یعنی یک نفر به جای یک نفر.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+26 #5 ایران فردا 30 فروردین 1393 ساعت 10:17
گفتاورد سعید:
السلام و علیکم.
شما مگر فراموش کرده‌اید که اگر قرار است که مسلمانان ایران به بهشت بروند به خاطر رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان (اعراب) بود.
آنان به خاطر کسب ثروت و ناموس به ایران حمله نکردند بلکه به خاطر اسلام و خدا جنگیدند. قبل از جنگ به ایرانیان گفته بودند که اسلام بی‌آورید و یا جزیه بدهید و در غیر این صورت جنگ می‌کنیم. اگر ایرانیان مسلمان شده بودند دیگر خبری از جنگ و . . . نبود.
اگر شما تاریخ را خوب مطالعه کرده باشید خود ایرانیان هم وقتی به جایی حمله می کردند کارهایی از قبیل قتل، برده داری، تجاوز و . . . می کردند. پس نمی توان به کارهایی که آنان کردند ایراد گرفت (هرچند کارهای آنان موافق با شریعت بود). و در مورد کشتار ایرانیان توسط آنان بسیار گزافه گویی و دروغ گویی شده است (کافی است که کمی تامل در مورد آن کرد).
همچنین اگر امر حضرت عمر (رض) نبود آیا ایران مسلمان بود و یا خیر. برای کسانی که نمی دانند باید گفت که حضرت عمر کسی بود که مورخان بی طرف نتوانسته‌اند به عدالت و اجرای قوانین آن مرد ایرادی بگیرند. البته برخی از مورخین جانب دار همیشه سعی می‌کنند که ایشان را فردی دنبال ریاست و . . . نشان دهند. در پایان نیز باید گفت ابولولو قبل از آن که حضرت عمر را شهید کند، ایشان را به مرگ تهدید کرده بودند (جایگاه ابولولو به عنوان برده و جایگاه حضرت عمر (رض) به عنوان خلیفه) و در اطرافیان حضرت عمر خواستند که ابولولو را به خاطر تهدید تنبیه کنند که حضرت عمر (رض) نگذاشتند و گفتند که فقط تهدید کرده است در حالیکه مرا به قتل نرسانیده است. و وقتی ایشان شهید شدند فقط ابولولو را کشتند و به خانواده‌اش کاری نداشتند. یعنی یک نفر به جای یک نفر.

عزیز دلم ایرانیان همیشه خداپرست بوده اند و خیلی قبل تر از اعراب.
و فکر میکنی تنها مسلمانان به بهشت می روند و غیز از مسلمین بقیه کافرند ؟!!!!
در مورد خانواده ی ابولولو هم کمی دیگر تحقیق کن بعد حرف بزن.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-150 #6 بنده خدا 31 فروردین 1393 ساعت 22:58
خوانندگان گرامی
در ایران اصطلاحی به نام "جنگ اعراب" داریم که گفته میشود طی آن اعراب در ایران دست به کشتار و وحشی گری زدند. بدانید که منظور از این "جنگ اعراب" حمله اعراب جنوب لبنان به ایران به پیشنهاد شاه اسماعیل صفوی است که با یکدیگر همدست شده و علیه دولت مرکزی قیام و دست به کشتار مردم زدند تا سلسله صفویه را تشکیل دهند. اما جنگ اعراب صدر اسلام با ایران یک مقوله جداست. اعراب مسلمان در ابتدار ورود به هر سرزمینی به آنان پیشنهاد می کردند که جزیه بپردازند بعد در صورت مقاومت در برابر ارتش اعراب جنگ در میگرفت. اما این مسلمانان هیچگاه ابرانیان را کشتار نکرده؛ به بردگی نگرفته و جایی را ویران نکردند. باقیمانده آثار تاریخی گواه این مدعاست. هموطنان به خدا سوگند مسلمان شدنمان را مدبون خلیفه دوم و دیگر صحابه پیامبر هستیم و گرنه همین الان هم در حال پرستش آتش و امثال آن می بودیم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+56 #7 امید 07 اردیبهشت 1393 ساعت 20:29
نه آقا این جوری ها هم نیست. این ها همه نوشته های اعراب اون هم دو سه سده بعده که خواستن ایرانی ها رو خائن نشون بدن یا خودشون رو نیرومند و .... گاهی هم در برآورد سپاه ایران چنان گزافه گویی می کنن . برای نمونه می گن ارتش ایران در جنگ قادسیه ۱۲۰ هزار نفر و اعراب ۳۰ هزار نفر بوده همچین چیزایی بیشتر به تاریخ سازی شبیه تا بازگویی واقعیت. کما اینکه اولین اسنادی که از لشکر کشی اعراب به ایران باقی مونده نوشته های تاریخ نگارای مسلمان چند سده بعده. نه کتیبه ای نه سکه ای نه سندی نه بازتابی تو جهان اون زمان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-91 #8 مممممم 05 تیر 1393 ساعت 10:58
سلام قابل ذکر است قادسیه اولین شکست ایرانیان از عرب ها نبود بلکه در زمان ولادت پیامبر قبیله بنی شیبان توانست سپاه ساسانی را شکست دهد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+97 #9 رهام 21 تیر 1393 ساعت 16:47
جای کورش کبیر و آرش کمانگیر و سپاه خشایار شاه خالی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+84 #10 وحید 31 تیر 1393 ساعت 09:41
پزیرفتن شکست واقعیت است اما عربها پیروز نمیشدن مگر این بود که حکومت ما مشکل داشت اون شکست هم مثل شکستهای دیگر یک بار برای همیشه بود در ضمن اگر حکومت قوی بود مثل هخامنشیان عرب که هیچ روم هم جرات نداشت همه کنه
در طبیعت ضعیف له میشه
درود بر ایرانیان
امروز قوی میشیم وبار دیگر عظمت ایرا را به رخ جهانیان میکشیم
در ضمن اسلام هم خیلی برای گسترشش مدیون ماس
درود بر ایرانیان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+74 #11 جواد 12 شهریور 1393 ساعت 16:35
درودبرایران وسلسه ساسانی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+26 #12 ایرونی 08 مهر 1393 ساعت 17:27
س.میشه ازدوقرن سکوت ایرانانیان درمقابل اعراب بعدازحمله ی اونابه ایران مطلب بزارید؟ممنون میشم.پاینده بادایران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+21 #13 وطن پرست 07 آبان 1393 ساعت 01:38
به نظربنده دلیل شکست ایرانیان در زمان ساسانی هرج ومرج و بی ثباتی و نابرابریها و ناراضی بودن مردم در حکومت ساسانی بود اگر اشخاصی مثل کوروش و درایوش بزرگ بودند اصلا عرب که سهل است هیچ قومی جرات تعرض به کشور ایران را نداشت همینها دست به دست هم دادند به نظر بنده دیگر گذشته قابل جبران نیست و لی باید از تاریخ درس گرفت
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+26 #14 یه مسلمون 07 آبان 1393 ساعت 13:40
اینکه برادرمون میگه فقط ابولولو به ازای خلیفه دوم قصاص کردن گویا اشتباه کرده.عبیدالله بن عمر پسر خلیفه دوم علاوه بر ابولولو خواهر ابولولو و چند نفر عجم رو به بهانه قصاص کشت.به طوری که علی(ع) خواهان مجازات این شخص به دلیل قتل عمد بود.ملت ایران ملتی حقیقت جو بودن که طبق گفته آیت الله مطهری اگه اسلام نبود ایرانیان مسیحی میشدن.درضمن کاشکی اطلاعاتی درمورد نبرد الیس میداشتید تا عمق جنایات عرب در ایران رو که این یکی از کوچکترین اونهاست رو درک می کردیدالبته قبول دارم مساله تعصب در این مورد تاریخی به چشم می خورد.............
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+17 #15 امیر 15 آبان 1393 ساعت 12:18
گفتاورد سعید:
السلام و علیکم.
شما مگر فراموش کرده‌اید که اگر قرار است که مسلمانان ایران به بهشت بروند به خاطر رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان (اعراب) بود.
آنان به خاطر کسب ثروت و ناموس به ایران حمله نکردند بلکه به خاطر اسلام و خدا جنگیدند. قبل از جنگ به ایرانیان گفته بودند که اسلام بی‌آورید و یا جزیه بدهید و در غیر این صورت جنگ می‌کنیم. اگر ایرانیان مسلمان شده بودند دیگر خبری از جنگ و . . . نبود.
اگر شما تاریخ را خوب مطالعه کرده باشید خود ایرانیان هم وقتی به جایی حمله می کردند کارهایی از قبیل قتل، برده داری، تجاوز و . . . می کردند. پس نمی توان به کارهایی که آنان کردند ایراد گرفت (هرچند کارهای آنان موافق با شریعت بود). و در مورد کشتار ایرانیان توسط آنان بسیار گزافه گویی و دروغ گویی شده است (کافی است که کمی تامل در مورد آن کرد).
همچنین اگر امر حضرت عمر (رض) نبود آیا ایران مسلمان بود و یا خیر. برای کسانی که نمی دانند باید گفت که حضرت عمر کسی بود که مورخان بی طرف نتوانسته‌اند به عدالت و اجرای قوانین آن مرد ایرادی بگیرند. البته برخی از مورخین جانب دار همیشه سعی می‌کنند که ایشان را فردی دنبال ریاست و . . . نشان دهند. در پایان نیز باید گفت ابولولو قبل از آن که حضرت عمر را شهید کند، ایشان را به مرگ تهدید کرده بودند (جایگاه ابولولو به عنوان برده و جایگاه حضرت عمر (رض) به عنوان خلیفه) و در اطرافیان حضرت عمر خواستند که ابولولو را به خاطر تهدید تنبیه کنند که حضرت عمر (رض) نگذاشتند و گفتند که فقط تهدید کرده است در حالیکه مرا به قتل نرسانیده است. و وقتی ایشان شهید شدند فقط ابولولو را کشتند و به خانواده‌اش کاری نداشتند. یعنی یک نفر به جای یک نفر.

بردار گرامی لا اکراه فی الدین.در دین هیچ اجباری نیست.بنابراین دینداری که به اجبار دینش رو بپذیره او دینداری ارزنی ارزش نداره.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+76 #16 حمید 30 آبان 1393 ساعت 09:13
یکی بیاد در خونتون رو وا کنه بیاد تو حریمیتون بگه پول زور بده شما چیکار میکنید؟
مطمینا اگه غیرتی داشته باشید باهاش مبارزه خواهید کرد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+23 #17 سهیل 28 دی 1393 ساعت 07:24
باسلام. باید به همه عقیده ها احترام گذاشت ولی نباید عقده را با عقیده یکی دانست هر ملتی به کشور ودین وناموسی که داره احترام میزاره اگر ایران دین اسلام وپذیرفت نه به خاطر فشار های اعراب بوده بلکه ایران درگذشته های کهن تر خود دارای دین وشریعت بوده در زمانی که اعراب به زنها بی احترامی می کردند وحتی بد تر از آن دختران خود را زنده به گور میکردند زنان ایرانی باپوشش وحجاب در نزد مردم دارای شان ومنزلت بودند وحتی دین زرتشتی از هر لحاظ شبیه اسلام بود .با آنکه اسلام از اعراب به جهان عرضه شد شکی نیست ولی حالا تماشا کنید بااین همه پیامبری که از سرزمین اعراب بهظهور آمدند بخاطر جهل ونادانی آنها بود که هنوز هم درست نشده است وگرنه ایرانیان سالهای سال بر سر شریعت خود ثابت قدم بودند اکر از اسلام حرفی میزنید بایدبدانید که ایرانیان بهترین کشور برای گسترش این دین بودند آنان مردمان پاک از نظر فرستاده خدا بودند شاید خدا می خواست این شریعت در دل ما ایرانیان باشه که مردمی به حق پاک وباغیرت بودیم .ما هنوز به زبان فارسی سخن می گوییم هرکه آمد آدم شد ورفت
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+43 #18 سامان 19 بهمن 1393 ساعت 02:27
کاش به جای یزدگرد سوم شاپور دوم پادشاه بود تا خالدبن ولید جنایت کار را به جای کتف از گوش ـویزان میکرد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+12 #19 صفدر 22 بهمن 1393 22 بهمن 1393 ساعت 01:48
علت مهم شکست ساسانیان بسالهای قبل وجنگهای بیهوده ایران و روم باز میگردد که باعث فرسایش ارتش ایران ومالیاتهای سنگین بر مردمب بیزاری مردم از شاهان وبسیاری دلیل دیگر که جای تحقیق بسیار دارد... ودر مقابل سپاه اعراب تازه نفس وبا انگیزه و....انچه مسلم است تاریخ را باید بدون تعصب خواند تفسیر کرد ودرس برای اینده است اکنون که بسوی دهکده جهانی پیش میرویم و تعصب ایرانی داریم باید تلاش کنیم ایرانی ارمانی بسازیم واز گذشته درس بیاموزیم.فرامش نشود مساله عرب واجم ساخته دشمنان است ونباید اگاهانه و نااگانه به ان دامن زد.... باید اینده را ساخت.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #20 محمد 27 فروردین 1394 ساعت 10:19
در جواب اون شخصی میگه اگر ایرانیان مسلمان شده بودند جنگی صورت نمیگرفت,در کنار تاسف خوردن بابت مطالعه کم تاریخی باید اذعان کرد بعد از به وجود امدن قدرت اسلامی توسط پیامبر ،پیامبر به امپراتوری های ان زمان ایران و روم نامه نوشتند توجه فرمایید نامه!!قدرت نظامی استفاده نشد و پیامبر قصد معرفی دینی را دارد که ستون اصلی ان اختیار و ازادی است,که متاسفانه هیچ وقت کامل نشد و بعد از رحلت پیامبر ما شاهد نزول اهداف اولیه امپراطوری اسلامی شدیم و بدبختی ما از ان به بعد شروع شد,به جرات میتوان گفت اگر پیامبر رحلت نمیکرد دنیای امروزی ماهم اینقد شاهد خون و خونریزی نبود و ارزش های انسانی جایگزین این جهالت میبود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+17 #21 آریادخت 15 اردیبهشت 1394 ساعت 13:23
گفتاورد ایران فردا:
عزیز دلم ایرانیان همیشه خداپرست بوده اند و خیلی قبل تر از اعراب.
و فکر میکنی تنها مسلمانان به بهشت می روند و غیز از مسلمین بقیه کافرند ؟!!!!
در مورد خانواده ی ابولولو هم کمی دیگر تحقیق کن بعد حرف بزن.

گفتاورد ایران فردا:
عزیز دلم ایرانیان همیشه خداپرست بوده اند و خیلی قبل تر از اعراب.
و فکر میکنی تنها مسلمانان به بهشت می روند و غیز از مسلمین بقیه کافرند ؟!!!!
در مورد خانواده ی ابولولو هم کمی دیگر تحقیق کن بعد حرف بزن.

اولا لا اکراه فی الدین از عقاید خود مسلمان هاست پس مگر میشه دین رو با جنگ وزور به تحمیل کرد درضمن اون موقع که اعراب بت می پرستیدند ایرانیان زرتشتی وخداپرست بودن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+10 #22 محمد 14 تیر 1394 ساعت 02:04
خواهش میکنم نظرات این افراد که از تاریخ چیزی سر درنمیارن نزارید، آدم با خوندن اونا اعصابش خورد میشه،من وقتی اون نظرات رو خوندم دلم میخاستم گوشیم رو خورد کنم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-22 #23 نوید 19 تیر 1394 ساعت 01:59
خیلی جالبه یک عده میان خورده میگیرن که چرا اعراب به ایران حمله کردن.یکی نیست به اینها بگه پس چرا ایران ان زمان عراق سوریه ترکیه و هند رو در اشغال داشت؟ بدبختی همین افراد با افتخار میگن ایران یک زمانی نصف دنیا رو اشغال کرده بود ولی وقتی حمله عربها به ایران میشه دم از انسانیت میزنن که چرا به ایران حمله کردند مگه ما چکار کرده بودیم مگه ما دین نداشتیم مگه ما ازاری بهشون رسونده بودیم.متاسفانه ما ایرانیها ادعامون گوش دنیا رو کر میکنه و همیشه فکر میکنیم حق با خودمونه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+9 #24 علی 12 شهریور 1394 ساعت 18:33
نوید جان باید بدانی عراق در آن زمان فارس نشین بود خود امام علی ویا قیام مختار ایرانی ها ساکن اصلی عراق بودن وپس از شکست مختار قتل عام شدن وزن و فرزندانشان زن اعراب شدن وعرب شدن بعد اسلام هم تاتار و اعراب چپ وراست به ایران هجوم اورده به مرور زبان مردم برای نجات جان ومال و ناموس وتحقیر نشدن در عراق عربی درماورانهر ازبکی وتاتاری ودر اذربایجان ترکی شد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+12 #25 امیر 19 شهریور 1394 ساعت 09:13
آقا سعید
وقتی پیروز نهاوندی عمر الخطاب را کشت
عبداله عمر خانواده او و هرمز پادشاه جنوب ایران و خانواده اورا کشت
بعد شما میگوید یکنفر بجای یکنفر ؟
حضرت علی در خواست قصاص کرد از عبداله عمر .
که با واسطه صحابه به دیه تبدیل شد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #26 khakhs 03 آبان 1394 ساعت 13:39
گفتاورد بنده خدا:
خوانندگان گرامی
در ایران اصطلاحی به نام "جنگ اعراب" داریم که گفته میشود طی آن اعراب در ایران دست به کشتار و وحشی گری زدند. بدانید که منظور از این "جنگ اعراب" حمله اعراب جنوب لبنان به ایران به پیشنهاد شاه اسماعیل صفوی است که با یکدیگر همدست شده و علیه دولت مرکزی قیام و دست به کشتار مردم زدند تا سلسله صفویه را تشکیل دهند. اما جنگ اعراب صدر اسلام با ایران یک مقوله جداست. اعراب مسلمان در ابتدار ورود به هر سرزمینی به آنان پیشنهاد می کردند که جزیه بپردازند بعد در صورت مقاومت در برابر ارتش اعراب جنگ در میگرفت. اما این مسلمانان هیچگاه ابرانیان را کشتار نکرده؛ به بردگی نگرفته و جایی را ویران نکردند. باقیمانده آثار تاریخی گواه این مدعاست. هموطنان به خدا سوگند مسلمان شدنمان را مدبون خلیفه دوم و دیگر صحابه پیامبر هستیم و گرنه همین الان هم در حال پرستش آتش و امثال آن می بودیم.

پس لااکراه فی الدین چی میشه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+9 #27 ناشناس 14 آبان 1394 ساعت 23:20
گفتاورد نوید:
خیلی جالبه یک عده میان خورده میگیرن که چرا اعراب به ایران حمله کردن.یکی نیست به اینها بگه پس چرا ایران ان زمان عراق سوریه ترکیه و هند رو در اشغال داشت؟ بدبختی همین افراد با افتخار میگن ایران یک زمانی نصف دنیا رو اشغال کرده بود ولی وقتی حمله عربها به ایران میشه دم از انسانیت میزنن که چرا به ایران حمله کردند مگه ما چکار کرده بودیم مگه ما دین نداشتیم مگه ما ازاری بهشون رسونده بودیم.متاسفانه ما ایرانیها ادعامون گوش دنیا رو کر میکنه و همیشه فکر میکنیم حق با خودمونه

1 در جايي نوشته نشده كه ايرانيان صدهاهزار زن اهل تركيه را به ايران بردند فروش كردند تجاوز كردند
2 در هيچ كجا ننوشته ايران كل خط و زبان و فرهنگ كسي را عوض كرده باشه و ننوشته اند ايران لغت غذا به معني پشگل شتر را بر جاي اشغال شده اش جا بياندازد!!
3 هند؟ منظورت حمله نادر و ارتش مسلمانش به ان هست؟
4 كروزوس با ديدن گسترش فرمانروايي كورش خودش را در خطر ميبينه و پيش دستي ميكنه و بعد كورش جنگ را پيروز ميشه و سرزمينش در اختيار كورش كبير
5اشغال يونان توسط ايران به دليل تاخ و تازهاي اقوام يوناني به تركيه بوده است!
6 و اينكه لطمه اي كه اعراب بر ايران زدند را آلمان نتوانست به لهستان بزند!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #28 مهران 01 آذر 1394 ساعت 22:40
گفتاورد سعید:
السلام و علیکم.
شما مگر فراموش کرده‌اید که اگر قرار است که مسلمانان ایران به بهشت بروند به خاطر رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان (اعراب) بود.
آنان به خاطر کسب ثروت و ناموس به ایران حمله نکردند بلکه به خاطر اسلام و خدا جنگیدند. قبل از جنگ به ایرانیان گفته بودند که اسلام بی‌آورید و یا جزیه بدهید و در غیر این صورت جنگ می‌کنیم. اگر ایرانیان مسلمان شده بودند دیگر خبری از جنگ و . . . نبود.
اگر شما تاریخ را خوب مطالعه کرده باشید خود ایرانیان هم وقتی به جایی حمله می کردند کارهایی از قبیل قتل، برده داری، تجاوز و . . . می کردند. پس نمی توان به کارهایی که آنان کردند ایراد گرفت (هرچند کارهای آنان موافق با شریعت بود). و در مورد کشتار ایرانیان توسط آنان بسیار گزافه گویی و دروغ گویی شده است (کافی است که کمی تامل در مورد آن کرد).
همچنین اگر امر حضرت عمر (رض) نبود آیا ایران مسلمان بود و یا خیر. برای کسانی که نمی دانند باید گفت که حضرت عمر کسی بود که مورخان بی طرف نتوانسته‌اند به عدالت و اجرای قوانین آن مرد ایرادی بگیرند. البته برخی از مورخین جانب دار همیشه سعی می‌کنند که ایشان را فردی دنبال ریاست و . . . نشان دهند. در پایان نیز باید گفت ابولولو قبل از آن که حضرت عمر را شهید کند، ایشان را به مرگ تهدید کرده بودند (جایگاه ابولولو به عنوان برده و جایگاه حضرت عمر (رض) به عنوان خلیفه) و در اطرافیان حضرت عمر خواستند که ابولولو را به خاطر تهدید تنبیه کنند که حضرت عمر (رض) نگذاشتند و گفتند که فقط تهدید کرده است در حالیکه مرا به قتل نرسانیده است. و وقتی ایشان شهید شدند فقط ابولولو را کشتند و به خانواده‌اش کاری نداشتند. یعنی یک نفر به جای یک نفر.

این چه حرفیه که ایمان بیارید یا جزیه بدین؟ چطوره که وقتی حمله میکنن و مردی رو میکشن زنش و بچه هاش جزء غنائم گرفته میشه، نخیر آقا این شمایین که صحبت ها تون بسیار مزحکه و تنها کسی مثل خودتون اونو قبول داره.شما که دم از تاریخ میزنید اسم کوروش بزرگ رو شنیدید؟ مگر کوروش نبود که به بابل حمله کرد و سران زورگو رو کشت، به مسحیان گفت که برین کلیسا هاتون رو از نو بسازین و به اونها کمک کرد؟ تا جایی که هنوز هم توی اسراییل چند خیابان به نام کورش هست.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #29 اميد 16 آذر 1394 ساعت 20:32
گفتاورد مهران:
این چه حرفیه که ایمان بیارید یا جزیه بدین؟ چطوره که وقتی حمله میکنن و مردی رو میکشن زنش و بچه هاش جزء غنائم گرفته میشه، نخیر آقا این شمایین که صحبت ها تون بسیار مزحکه و تنها کسی مثل خودتون اونو قبول داره.شما که دم از تاریخ میزنید اسم کوروش بزرگ رو شنیدید؟ مگر کوروش نبود که به بابل حمله کرد و سران زورگو رو کشت، به مسحیان گفت که برین کلیسا هاتون رو از نو بسازین و به اونها کمک کرد؟ تا جایی که هنوز هم توی اسراییل چند خیابان به نام کورش هست.

دوست گرامي يه نفس عميق بكش!!!! ، كوروش پانصد سال پيش از ميلاد مسيح بوده، بعد چطوري به مسيحيان امان داده؟؟!!! احتمالا منظورتون آزادي يهوديان از بابل بوده. بهترين روش براي نقد ديدگاهي آرامش و دوري از تعصبه، بعد با منطق و دليل استدلال كردن، اين برخوردهاي احساسي بيشتر به ايراني گري آسيب مي زنه تا پشتيباني
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #30 امیر حسین 17 آذر 1394 ساعت 16:20
با سلام
این جنگ ربطی به اسلام نداره و به دست عمر انجام میشه و ابن زیاد که در زیارت عاشورا بر او لعن فرستاده میشه در ضمن ملت ایران مردم منطقی با هوش هستند و عمر میتونست به جای حمله با فرستادن چند نماینده به ایران مردم را به اسلام بیاورد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #31 vahid 24 آذر 1394 ساعت 13:54
سلام
دوستان محترم توجه داشته باشند که مطالعه و نقد تاریخ برای کسب تجربه از عملکرد گذشتگان و عدم تکرار اشتباهات آنها است نه دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ای و مذهبی.
شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان و آریایی(مازنی ، دیلمی، لر، تات، کرد، آذری، خوزی، بلوچ و ...) و غیر آریایی(ترکمن، عرب، ارمنی و ...) در کنار هم کشوری به نام ایران (پرشیا، پرسیا، پارس و ...)را تشکیل می دهند و تارریخ را می سازند و در غیر اینصورت نامی مثل ایران وجود نداشت.
اگر هم بحث ظلم اقوام اطرف کشورمان و جداسازی قسمتهای وسیعی از وطنمان در گذشته مطرح شود، باید گفت با نفوذ تدریجی ایران امروز در کشورهای اطراف و گسترش قدرت سیاسی، نظامی، و اقتصادی در خاور میانه باید انتظار الحاق منطقه وسیعی را به ایران در دهه های آینده داشت و مورد بعدی این که ایرانیان تنها یکبار در مقابل اعراب عربستان شکست خوردند که آنهم به دلیل ضعف مفرط دولت مرکزی و عدم یکپارچگی و اتحاد بزرگان و سرداران کشور و در اختیار نداشتن سرباز تعلیم دیده کافی بوده و نه به خاطر دین اسلام و در حال حاضر هم با آن که ایران در سه جبهه عراق، سوریه و یمن در حال جنگ است در برابر دولتهای عربستان سعودی که مدعی عرب بودن خالص بوده و به اقتدار نداشته خود میبالد ترکیه که توهم تشکیل دولت عثمانی قدیم را دارد، استوار و محکم ایستاده و آنقدر در قلبهای ناپاکشان آتش سوزنده افروخته که از روی ناچاری به کشتار حجاج ایرانی و تعرض به جوانان این مرز وبوم در فرودگاه و یا دستگیری توریستهای ایرانی در ترکیه روی آورده اند تا شاید کمی آرام شوند اما جدای از دولت و مذهب و ... که بحث متداول این روزهاست، مردم بزرگوار ایران زمین چنان وحشتی بر دلشان انداختند که به هر کشوری التماس میکنند تا ایران را متوقف کنند ولی نمیدانند که هرکه با ایران در افتاد ور افتاد .بنابراین خواهش میکنم بجای بحث و جدل و متهم کردن یکدیگر به اتهامات مختلف، همگی برای افتخار ایران تلاش کنیم.
دوست کوچک شما - وحید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #32 شهاب 30 آذر 1394 ساعت 10:02
گفتاورد بنده خدا:
خوانندگان گرامی
در ایران اصطلاحی به نام "جنگ اعراب" داریم که گفته میشود طی آن اعراب در ایران دست به کشتار و وحشی گری زدند. بدانید که منظور از این "جنگ اعراب" حمله اعراب جنوب لبنان به ایران به پیشنهاد شاه اسماعیل صفوی است که با یکدیگر همدست شده و علیه دولت مرکزی قیام و دست به کشتار مردم زدند تا سلسله صفویه را تشکیل دهند. اما جنگ اعراب صدر اسلام با ایران یک مقوله جداست. اعراب مسلمان در ابتدار ورود به هر سرزمینی به آنان پیشنهاد می کردند که جزیه بپردازند بعد در صورت مقاومت در برابر ارتش اعراب جنگ در میگرفت. اما این مسلمانان هیچگاه ابرانیان را کشتار نکرده؛ به بردگی نگرفته و جایی را ویران نکردند. باقیمانده آثار تاریخی گواه این مدعاست. هموطنان به خدا سوگند مسلمان شدنمان را مدبون خلیفه دوم و دیگر صحابه پیامبر هستیم و گرنه همین الان هم در حال پرستش آتش و امثال آن می بودیم.

گفتاورد vahid:
سلام
دوستان محترم توجه داشته باشند که مطالعه و نقد تاریخ برای کسب تجربه از عملکرد گذشتگان و عدم تکرار اشتباهات آنها است نه دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ای و مذهبی.
شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان و آریایی(مازنی ، دیلمی، لر، تات، کرد، آذری، خوزی، بلوچ و ...) و غیر آریایی(ترکمن، عرب، ارمنی و ...) در کنار هم کشوری به نام ایران (پرشیا، پرسیا، پارس و ...)را تشکیل می دهند و تارریخ را می سازند و در غیر اینصورت نامی مثل ایران وجود نداشت.
اگر هم بحث ظلم اقوام اطرف کشورمان و جداسازی قسمتهای وسیعی از وطنمان در گذشته مطرح شود، باید گفت با نفوذ تدریجی ایران امروز در کشورهای اطراف و گسترش قدرت سیاسی، نظامی، و اقتصادی در خاور میانه باید انتظار الحاق منطقه وسیعی را به ایران در دهه های آینده داشت و مورد بعدی این که ایرانیان تنها یکبار در مقابل اعراب عربستان شکست خوردند که آنهم به دلیل ضعف مفرط دولت مرکزی و عدم یکپارچگی و اتحاد بزرگان و سرداران کشور و در اختیار نداشتن سرباز تعلیم دیده کافی بوده و نه به خاطر دین اسلام و در حال حاضر هم با آن که ایران در سه جبهه عراق، سوریه و یمن در حال جنگ است در برابر دولتهای عربستان سعودی که مدعی عرب بودن خالص بوده و به اقتدار نداشته خود میبالد ترکیه که توهم تشکیل دولت عثمانی قدیم را دارد، استوار و محکم ایستاده و آنقدر در قلبهای ناپاکشان آتش سوزنده افروخته که از روی ناچاری به کشتار حجاج ایرانی و تعرض به جوانان این مرز وبوم در فرودگاه و یا دستگیری توریستهای ایرانی در ترکیه روی آورده اند تا شاید کمی آرام شوند اما جدای از دولت و مذهب و ... که بحث متداول این روزهاست، مردم بزرگوار ایران زمین چنان وحشتی بر دلشان انداختند که به هر کشوری التماس میکنند تا ایران را متوقف کنند ولی نمیدانند که هرکه با ایران در افتاد ور افتاد .بنابراین خواهش میکنم بجای بحث و جدل و متهم کردن یکدیگر به اتهامات مختلف، همگی برای افتخار ایران تلاش کنیم.
دوست کوچک شما - وحید

سلام دوست من ایرانیان مردمان فهیم و درسکاری بودن همان گونه که خودت میگویی کتب تاریخ فرهنگی داشتند خوبه قبل از نظر به کتاب دو قرن سکوت دکتر زرین کوب رجوع کنید وقیام مازیار سنباد ابومسلم...را بخوانید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #33 ایران جاویدان 23 دی 1394 ساعت 13:32
گفتاورد سعید:
السلام و علیکم.
شما مگر فراموش کرده‌اید که اگر قرار است که مسلمانان ایران به بهشت بروند به خاطر رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان (اعراب) بود.
آنان به خاطر کسب ثروت و ناموس به ایران حمله نکردند بلکه به خاطر اسلام و خدا جنگیدند. قبل از جنگ به ایرانیان گفته بودند که اسلام بی‌آورید و یا جزیه بدهید و در غیر این صورت جنگ می‌کنیم. اگر ایرانیان مسلمان شده بودند دیگر خبری از جنگ و . . . نبود.
اگر شما تاریخ را خوب مطالعه کرده باشید خود ایرانیان هم وقتی به جایی حمله می کردند کارهایی از قبیل قتل، برده داری، تجاوز و . . . می کردند. پس نمی توان به کارهایی که آنان کردند ایراد گرفت (هرچند کارهای آنان موافق با شریعت بود). و در مورد کشتار ایرانیان توسط آنان بسیار گزافه گویی و دروغ گویی شده است (کافی است که کمی تامل در مورد آن کرد).
همچنین اگر امر حضرت عمر (رض) نبود آیا ایران مسلمان بود و یا خیر. برای کسانی که نمی دانند باید گفت که حضرت عمر کسی بود که مورخان بی طرف نتوانسته‌اند به عدالت و اجرای قوانین آن مرد ایرادی بگیرند. البته برخی از مورخین جانب دار همیشه سعی می‌کنند که ایشان را فردی دنبال ریاست و . . . نشان دهند. در پایان نیز باید گفت ابولولو قبل از آن که حضرت عمر را شهید کند، ایشان را به مرگ تهدید کرده بودند (جایگاه ابولولو به عنوان برده و جایگاه حضرت عمر (رض) به عنوان خلیفه) و در اطرافیان حضرت عمر خواستند که ابولولو را به خاطر تهدید تنبیه کنند که حضرت عمر (رض) نگذاشتند و گفتند که فقط تهدید کرده است در حالیکه مرا به قتل نرسانیده است. و وقتی ایشان شهید شدند فقط ابولولو را کشتند و به خانواده‌اش کاری نداشتند. یعنی یک نفر به جای یک نفر.

مگه قرآن نمیگه لا اکراه فی الدین مگه پیامبر از قران پیروی نمیکنه؟پس اینکه به زور شمشیر کسی رو مسلمون کردن رو به پیامبر و امامان نسبت بدی اشتباهه و اینکه عمر فقط خلیفه مسلموناس وگرنه هم امامت و ولایت و خلافت و همه چی باید بعد از پیامبر به سرورمون مولامون آقامون علی ع میرسید نه عمر که با حمله به ایران نفرت و کینه درونیش رو نسبت به ایران آشکار کنه .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-10 #34 بنده ذلیل 12 اسفند 1394 ساعت 16:41
اولاً اعراب مسلمان در ایران دست به کشتار نزدند و فقط بعضی جاها دست به کشتار بر خلاف اسلام زدند و عامل مسلمانی ایرانیان علی(ع)و یازده امام دیگر است نه عمر خطاب آن هم نه به زور بلکه ایرانیان با آغوش باز مسلمان حقیقی شدند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #35 ali reza 24 فروردین 1395 ساعت 10:11
سلام به همگی خوشحالم که میبینم تاریخ کشورمون اینقدر برای همه مهمه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #36 ایرانی 26 فروردین 1395 ساعت 23:59
گفتاورد بنده خدا:
خوانندگان گرامی
در ایران اصطلاحی به نام "جنگ اعراب" داریم که گفته میشود طی آن اعراب در ایران دست به کشتار و وحشی گری زدند. بدانید که منظور از این "جنگ اعراب" حمله اعراب جنوب لبنان به ایران به پیشنهاد شاه اسماعیل صفوی است که با یکدیگر همدست شده و علیه دولت مرکزی قیام و دست به کشتار مردم زدند تا سلسله صفویه را تشکیل دهند. اما جنگ اعراب صدر اسلام با ایران یک مقوله جداست. اعراب مسلمان در ابتدار ورود به هر سرزمینی به آنان پیشنهاد می کردند که جزیه بپردازند بعد در صورت مقاومت در برابر ارتش اعراب جنگ در میگرفت. اما این مسلمانان هیچگاه ابرانیان را کشتار نکرده؛ به بردگی نگرفته و جایی را ویران نکردند. باقیمانده آثار تاریخی گواه این مدعاست. هموطنان به خدا سوگند مسلمان شدنمان را مدبون خلیفه دوم و دیگر صحابه پیامبر هستیم و گرنه همین الان هم در حال پرستش آتش و امثال آن می بودیم.

خواهش میکنم اول خوب مطالعه کنید بعد نظر بدهید نه همین جوری از روی سلیقه در ضمن ایرانیان قبل از اسلام آتش پرست نبودند بلکه یکتا پرست بودند خواهشن بیشتر مطالعه کنید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #37 اسماعیل 09 شهریور 1395 ساعت 17:11
یاد این شعر افتادم
اگر تاریخ ما افسانه رنگ است من این افسانه ها را دوست دارم
اگر ایران به جز ویران سرا نیست من این ویران سرا را دوست دارم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #38 امین 04 مهر 1395 ساعت 11:23
پیامبر در زمان حیات به هیچ کشوری حمله نکرد حمله اعراب کاملا خودسرانه بود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #39 sina 14 مهر 1395 ساعت 19:27
گفتاورد بنده ذلیل:
اولاً اعراب مسلمان در ایران دست به کشتار نزدند و فقط بعضی جاها دست به کشتار بر خلاف اسلام زدند و عامل مسلمانی ایرانیان علی(ع)و یازده امام دیگر است نه عمر خطاب آن هم نه به زور بلکه ایرانیان با آغوش باز مسلمان حقیقی شدند

دوست گرامی شاید من هم مانند شما درگیر نوعی فراموشی شده باشم.اما باید بدونید دلیل مسلمان شدنمان عمر بود زیرا تا قبل از صفویان ایرانیان اکثرا سنی مذهب بودند و در زمان صفویان ما شیعه شدیم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #40 بزرگمهر 17 مهر 1395 ساعت 01:48
گفتاورد سعید:
السلام و علیکم.
شما مگر فراموش کرده‌اید که اگر قرار است که مسلمانان ایران به بهشت بروند به خاطر رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان (اعراب) بود.
آنان به خاطر کسب ثروت و ناموس به ایران حمله نکردند بلکه به خاطر اسلام و خدا جنگیدند. قبل از جنگ به ایرانیان گفته بودند که اسلام بی‌آورید و یا جزیه بدهید و در غیر این صورت جنگ می‌کنیم. اگر ایرانیان مسلمان شده بودند دیگر خبری از جنگ و . . . نبود.
اگر شما تاریخ را خوب مطالعه کرده باشید خود ایرانیان هم وقتی به جایی حمله می کردند کارهایی از قبیل قتل، برده داری، تجاوز و . . . می کردند. پس نمی توان به کارهایی که آنان کردند ایراد گرفت (هرچند کارهای آنان موافق با شریعت بود). و در مورد کشتار ایرانیان توسط آنان بسیار گزافه گویی و دروغ گویی شده است (کافی است که کمی تامل در مورد آن کرد).
همچنین اگر امر حضرت عمر (رض) نبود آیا ایران مسلمان بود و یا خیر. برای کسانی که نمی دانند باید گفت که حضرت عمر کسی بود که مورخان بی طرف نتوانسته‌اند به عدالت و اجرای قوانین آن مرد ایرادی بگیرند. البته برخی از مورخین جانب دار همیشه سعی می‌کنند که ایشان را فردی دنبال ریاست و . . . نشان دهند. در پایان نیز باید گفت ابولولو قبل از آن که حضرت عمر را شهید کند، ایشان را به مرگ تهدید کرده بودند (جایگاه ابولولو به عنوان برده و جایگاه حضرت عمر (رض) به عنوان خلیفه) و در اطرافیان حضرت عمر خواستند که ابولولو را به خاطر تهدید تنبیه کنند که حضرت عمر (رض) نگذاشتند و گفتند که فقط تهدید کرده است در حالیکه مرا به قتل نرسانیده است. و وقتی ایشان شهید شدند فقط ابولولو را کشتند و به خانواده‌اش کاری نداشتند. یعنی یک نفر به جای یک نفر.

ایرانیان اگر ذره ای به عمر خطاب اعتماد داشتن هیچ وقت شیعه و آل علی رو انتخاب نمیکردن.جنایات اعراب در زمان حمله به ایران باعث شد که بیشتر ایرانیان اصیل علوی شوند نه عمری دلیلشم اینه که امام علی با اینگونه شیوه لشکرکشی به سرزمینهای مجاور برای گسترش اسلام مخالف بود چون اون رو کشور گشایی میدونست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #41 علی 30 مهر 1395 ساعت 15:20
گفتاورد بزرگمهر:
ایرانیان اگر ذره ای به عمر خطاب اعتماد داشتن هیچ وقت شیعه و آل علی رو انتخاب نمیکردن.جنایات اعراب در زمان حمله به ایران باعث شد که بیشتر ایرانیان اصیل علوی شوند نه عمری دلیلشم اینه که امام علی با اینگونه شیوه لشکرکشی به سرزمینهای مجاور برای گسترش اسلام مخالف بود چون اون رو کشور گشایی میدونست

احسنت درضمن اسلام عمری با اسلام علوی خیلی فرق داره اعرابی که پسر پیغمبرشون و تنها دختر پیغمبرشون رو شهید کردند با بی رحمی تمام دیگه چه حرفی برای گفتن باقی گذاشتند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #42 حوا 03 آبان 1395 ساعت 16:47
احسنت به همه ی پیروان راه علی و آل علی... به حق و راستی که اگر مسلمان شدنمان زوری بود الان سنی بودیم...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #43 سیا کلهر 11 آبان 1395 ساعت 18:44
خودتون رو ناراحت نکنید . جنگ قادسیه یک دروغ بوده . در زمان صدام هم بعثی ها گول خوردن و به ایران حمله کردن . هر دو طرف مسلمان بودند . حداقل به ظاهر مسلمان بودند . ما در جنگ عراق نه قدرت غیبی به کمکمون اومد و نه طوفانی و نه صدام ۴ ماه اردو زد . و نه ما دیت رو دست گذاشتیم . حتی زمین هم ندادیم که زمان بخریم .
هیچ قدرتی ۱۲۰ هزار نطامی رو تو بیابان های تازیان ۴_ ماه نگه نمیداره!!!!
در اون زمان با توجه به دروغ تاریخ طبری ، که میگه ایران هرج و مرج بود ، حکومت ساسانی نمی توانسته بالای ۱۲۰ هزار نیرو راهی کنه به میدان جنگ .
در مقابل قدرت هخامنشی و ادامه اون ساسانی ، چطور تازیان فقط با ۱۰ هزار نیرو توانسته لشگر بالای ۱۲۰ هزاری رو شکست بده ؟!!!!!!
هموطنان ایرانی این یک دروغ آشکار هست ، و تنها می خواهند ، این را بگویند که اسلام بت زور شمشیر ایران رو فرا گرفته !!!!!
ایرانیان که قبل از اسلام دارای دین الهی بودند و اعراب داشتند دختران رو زنده به گور کردند !!!!!
همه دنیا میداند که ایران آماده ورود دینی کاملتر بود و اگر دین اسلام به ایران ممی آمد ، قطعا مسیحیت ایران رو فرا میگرفت .
ایرانیان اختلاف چندانی با دین اسلام نداشتند و حتی اون رو کامل تر می دیدند و به راحتی پذیرفتند .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #44 ارمان 22 آبان 1395 ساعت 16:34
گفتید:
از جمله بزرگانی که تا پای جان در برابر تازیان ایستاد و دلاورانه جنگید رستم فرخزاد سپهسالار ارتش ایران بود که بدست سعد بن ابی وقاص کشته شد

جواب: هیچ جای تاریخ نداریم که به دست سعد بن ابی وقاص کشته شده باشه.
دلاور هم نبود برید بر اساس چند تا کتاب تاریخی معتبر اومده که قبل از نبرد قادسیه رستم فرخزاد به ایرانیان تجاوز و چپاول کرد توی یکی از شهرا و بعدش گفت اون عربی که دستگیرش کرده بودیم و کشتیمش راست میگفت که هر چی بر سرمون بیاد از خودمون شروع شده.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #45 محمد 24 آبان 1395 ساعت 16:29
متاسفانه ديد گاه آقاي سعيد با ديدگاه داعش تفاوت چنداني ندارد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #46 یوسف 14 بهمن 1395 ساعت 01:43
دوستانی که میگن ایرانیان اسلام رو به زور شمشیر پذیرفتن حالا که زور بالا سرشون نیست لا اکراه فی دین برگردن به عقیده خودشون میخان زرتشتی بشن مسیحی یهودی .. اختیار دست خودشونه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #47 فواد 11 فروردین 1396 ساعت 20:34
گفتاورد سعید:
السلام و علیکم.
شما مگر فراموش کرده‌اید که اگر قرار است که مسلمانان ایران به بهشت بروند به خاطر رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان (اعراب) بود.
آنان به خاطر کسب ثروت و ناموس به ایران حمله نکردند بلکه به خاطر اسلام و خدا جنگیدند. قبل از جنگ به ایرانیان گفته بودند که اسلام بی‌آورید و یا جزیه بدهید و در غیر این صورت جنگ می‌کنیم. اگر ایرانیان مسلمان شده بودند دیگر خبری از جنگ و . . . نبود.
اگر شما تاریخ را خوب مطالعه کرده باشید خود ایرانیان هم وقتی به جایی حمله می کردند کارهایی از قبیل قتل، برده داری، تجاوز و . . . می کردند. پس نمی توان به کارهایی که آنان کردند ایراد گرفت (هرچند کارهای آنان موافق با شریعت بود). و در مورد کشتار ایرانیان توسط آنان بسیار گزافه گویی و دروغ گویی شده است (کافی است که کمی تامل در مورد آن کرد).
همچنین اگر امر حضرت عمر (رض) نبود آیا ایران مسلمان بود و یا خیر. برای کسانی که نمی دانند باید گفت که حضرت عمر کسی بود که مورخان بی طرف نتوانسته‌اند به عدالت و اجرای قوانین آن مرد ایرادی بگیرند. البته برخی از مورخین جانب دار همیشه سعی می‌کنند که ایشان را فردی دنبال ریاست و . . . نشان دهند. در پایان نیز باید گفت ابولولو قبل از آن که حضرت عمر را شهید کند، ایشان را به مرگ تهدید کرده بودند (جایگاه ابولولو به عنوان برده و جایگاه حضرت عمر (رض) به عنوان خلیفه) و در اطرافیان حضرت عمر خواستند که ابولولو را به خاطر تهدید تنبیه کنند که حضرت عمر (رض) نگذاشتند و گفتند که فقط تهدید کرده است در حالیکه مرا به قتل نرسانیده است. و وقتی ایشان شهید شدند فقط ابولولو را کشتند و به خانواده‌اش کاری نداشتند. یعنی یک نفر به جای یک نفر.

داداش اگر بخاطر اسلام به ایران حمله کردند پس چرا مولا علی باهاشون نیومد ؟؟ عمر بن خطاب که بخاطر قدرت و به خلافت رسیدن به خونه ی دختره پیامبرش حمله کرد ، نه داداش گلم اسمش این بود که برا اسلام حمله میکنن، الان ما مسلمان هستیم با عراق جنگیدیم یه قسمتی از خاکش رو هم گرفتیم یه نمونه بیار که رزمنده های ما یه زن به غنیمت گرفته باشن، این یعنی جنگیدن برای اسلام و دین، ولی من برات هزار تا نمونه تجاوز اعراب به زنان و دختران ایرانی رو میارم ، نه عزیز دل من اونا به اسم اسلام برا غنیمت و تجاوز به ایران حمله کردن ، کمی فکر کنید لطفا
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #48 سلام 03 اردیبهشت 1396 ساعت 14:48
سلام.تاریخ دست نوشته انسان هاست و بیشک هر امت و گروهی پیروان و مخالفان و جان نثاران و کینه توزانی داشته و دارد و نگارندگان تاریخ هم میتوانند مستثناء از این قائده نباشند.گذشته از اینکه خود متن نگارنده تاریخ همانی را نوشته باشد که امروز به دست ما رسیده است .اگر به کتاب عاری از خدشه و دستبرد یعنی قران (ما قرآن را خود نازل كرده‏ ايم و خود نگهبانش هستيم. (9)حجر)نگاه بیاندازیم خواهیم دید که خداوند بخاطر نشر دین اجازه جهان گشایی و یا کشورگشایی به هیچ پیامبری را نداده است و نشر دین را فقط با ابزار تبلیغ مجاز دانسته است و اگر کسی غیر این عمل نموده بنا بر کلام خداوند نبوده است و خودشان باید پاسخگوی اعمالشان باشند.با تشکر.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-5 #49 یه بنده خدا 12 تیر 1396 ساعت 17:06
ایرانیان در ان موقع آتش پرست بودند با حمله اعراب مسلمان شدند وشهدای صدر اسلام هم جزو با ارزش ترین شهدا نزد خدای بزرگ هستند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #50 یحیی 31 تیر 1396 ساعت 18:03
گفتاورد یه بنده خدا:
ایرانیان در ان موقع آتش پرست بودند با حمله اعراب مسلمان شدند وشهدای صدر اسلام هم جزو با ارزش ترین شهدا نزد خدای بزرگ هستند.

بنده خدا ؛ معلومات شما از تاریخ و دین بسیار کم می باشد مطالعه بفرمایید بعد اظهار نظر کنید ؛ ایرانیان از زمان پیش از اسلام یکتا پرست بودند و تقدس آتش به خاطر مظهر و تجلی از نور الهی است و در واقع اصلاً آتش پرستیده نمیشد ؛ زرتشتیان خود همیشه منکر عبادت آتش بوده و آن را «واسطه» عبادت خدا دانسته‌اند و نه «خودِ خدا».(دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، جلد. یکم، ذیل «آتش‌پرستی».) با طرز تفکر شما این گونه باید قیاس کرد که مسلمانی که طواف کعبه می کنند خانه پرستند!!! یا شیعیان که به زیارت قبور ائمه اطهار علیهم السلام می روند مرده و قبر پرستند!!!
ملاک شهادت زمان صدر ، قبل وبعد از اسلام یا در اینکه با چه عنوانی می جنگید نیست بلکه بسته به نیت الهی شخص است اگر فردی در ته دل خود به قصد غنیمت و تصاحب و لذت از زنان یک کشور و ملک و ثروت به کشوری حمله کند مطابق شرع اسلام نه تنها شهید محسوب نمی شود بلکه جایگاهش قعر جهنم است ؛ حدیث نبوی از حضرت رسول اکرم (ص) در خصوص فردی که در حین غزوات به دنبال غنمیت و به دست آوردن یک الاغ بود و ناگهان توسط دشمن کشته شد و سایر سپاه اسلام گفتند فلانی شهید شد و در این هنگام پیامبر اسلام فرمودند: خیر؛وی شهید نشد بلکه قتیل الحمار شد با اینکه در رکاب حضرت رسول بودند یعنی کشته شده در راه خر!! ( استعاذه،ص176 ) کمی منابع تاریخی معتبر اعراب از جمله تاریخ طبری را مطالع بفرمایید تا مطلب برای شما روشن شود . یا علی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+9 #51 وحید 08 امرداد 1396 ساعت 00:02
متاسفم که در مورد تاریخ و تمدن ایران اینطور فکر میکنید کجای تاریخ ایرانیان کسی را قتل عام کردند کوروش کبیر هرجایی که تصرف کرد غیر از آبادانی و برقراری عدالت کاری نکرد چنانکه امروز منشور حقوق بشر کوروش کبیر سر لوحه کار سازمان ملل متحد و تمام دنیاست ، تمام دنیا به تمدن ایران افتخار می‌کند ولی متاسفانه بعضی وطن فروش این را دوست ندارند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #52 آریوبرزن 06 مهر 1396 ساعت 13:01
قبل از هرگونه اظهارنظر ابتدا می بایست آگاهی خود را در مورد آن موضوع به واسطه مطالعه افزایش داده و سپس بدون هیچ گونه غرضی نظر خود را بیان کنیم.طبق آیات قرآن حمله به اهل کتاب حرام می باشد و نباید چنین کاری صورت گیرد درحالی که اعراب به ایرانیان که زرتشتی بودند و دارای کتاب بوده و پیغمبر فرستاده شده از جانب خداوند داشتند حمله کردند و ایرانیان خیلی زیادی را کشتند به زنان و کودکان تجاوز نمودند ، شهرها را ویران ساختند ، کتابها را آتش زدند و اموال ایرانیان را به غارت بردند. پس در همین ابتدای امر طبق آیات قرآن این عمل مردود و غیرقابل قبول است چرا که این حمله فقط جهت هوای نفس بوده و نه هدف دیگری.ای کاش کسانی که قصد دارند این حمله را سرپوش بگذارند کمی تاریخ طبری یا دو قرن سکوت را مطالعه میکردند تا به حقایق برسند.البته کتابهای زیادی که نویسنده آنها عرب زبان هم بوده در مورد حمله اعراب به ایران در آن زمان نوشته شده .آغاز انحطاط و نابودی ایران از زمان حمله اعراب به ایران شروع میشود. چنان کشتاری در این سرزمین به راه انداختند که جوی خون به راه افتاد. ایرانیان قبل از اعراب خداپرست بوده اند ،زمانی که اعراب بت پرست بودند ایرانیان خدای یکتا را میپرستیدند.از روی غرض زرتشتیان را آتش پرست معرفی نکنید چون آنها خدای یکتا را می پرستند و چون آتش نماد روشنایی و نور است و از هرگونه ناپاکی به دور میباشد عبادات و نیایش های خود را به سمت آتش یا هر نور دیگری به جا می آورند چون در تعالیم زرتشتی خداوند سراسر نور است و پاکی .اگر شما اینگونه قضاوت میکنید درست است که بگوئیم مسلمانها هم خانه پرست و بت پرستند ؟چون آنها هم کعبه را می پرستند. خواهش میکنم کمی واقع بین باشید و دنبال حقیقت بروید نه اینکه از روی جهل و تعصب حرف بزنید. مطلب خیلی زیادی هست که در اینجا مجال گفتن نیست ولی شما خواننده گرامی را به تحقیق بیشتر در این زمینه دعوت میکنم. پیگیر حقایق و راه درست باشیم نه اینکه از روی تقلید عمل کنیم.
در پناه اهورای پاک پیروز و سربلند باشید.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #53 رضا 12 مهر 1396 ساعت 18:01
خدا در قرآن به پیامبر میگه تو فقط بشیر و نذیر هستی اونوقت تو میگی باید ایرانیان به اجبار اسلام میاوردند یا جزیه بدهند. اینکه میشه حکمی بالاتر از حکم خدا حکم بالاتر از حکم خدا هم یعنی کفر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #54 راستی 29 مهر 1396 ساعت 20:34
اگر ایرانیان به زور مسلمان شدند پس چرا زمان حمله اسکندر مقدونی تغیرر مذهب ندادند و یا زمان حمله مغول...
با کینه نباید تحلیل کرد. آخه کشور میلیون ها نفری ایران در اون عصر چطور حریف نشدند چند هزار نفر مسلمان که سابقه امپراتوری و جنگ های طولانی نداشتند رو شکست بدند؟!!!
ضمنا یعنی ایرانی ها این قدر بیغیرت بودند که بعد از استقلال سیاسی در دوره سامانیان و صفاریان و... به دین دلخواه خودشون برنگشتند؟ مثل دوره اشکانیان بعد از سلوکیان(مقدنیان و یونانیان)!!! ضمنا طبق گفته متن بسیاری از مناطق ایران بدون درگیری بدست مسلمین افتاد. عرب هم قبل از اسلام بخشی در ایران و بخشی در روم شرقی یا بیزانس بوده و از اقوام ایرانی و رومی به حساب می آمده...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #55 هدي 13 آبان 1396 ساعت 15:47
سلام
ايراني ها هميشه مردمي حق جو بودن و به همين دليل مسلمان شدن و ميبينيدكه اسلام ناب كه همون مكتب تشيع هست رو انتخاب كردن . اگر مسلمان شدن ما به دست عمر بود الان ما شيعه نبوديم ما مديون چهارده معصوم عليه السلام هستيم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #56 حامد 20 آبان 1396 ساعت 22:39
یزدگرد سوم در زمان حمله اعراب جوانی کم تجربه بین نوزده تا بیست و یک سال داشت. در جنگ قادسیه هم که درفش کاویانی بدست اعراب افتاد دو دلیل عمده وجود داشت اول اینکه در دو روز آخر جنگ توفان شن میدان جنگ را فرا گرفت و اعراب بادیه نشین بر خلاف ایرانیان به توفان شن عادت داشتند و دوم اینکه در سپاه ایران فیل ها نقش مهمی داشتند و باعث ترسیدن اسب ها و پیاده نظام دشمن می شدند اما توفان باعث رم کردن فیل ها به سمت سپاه ایران شد از طرفی بعضی از خائنان خود سپاه ایران که از حکومت مرکزی دل خوشی نداشتند خیانت های بسیاری نمودند از جمله اینکه نقاط آسیب پذیر فیل ها و نحوه آسیب زدن به آنها را به اعراب آموزش دادند...یا حق
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #57 عمر 12 آذر 1396 ساعت 19:04
چطور یک سپاه با عظمت از یک لشکر "بادیه نشین" شکست میخوره؟همون "بادیه نشینانی" که چند سال پیش همدیگر را میکشتن.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #58 رضا 18 فروردین 1398 ساعت 21:38
در جنگ قادسیه بنده فقط افسوس می خورم که فردی لایق در ان زمان وجود داشته ولی نابخردی یزدگرد و بزرگان دربار چنین اندیشمند و دلاور رستنم فرخزاد که خدایش بیامرزد به کام مرگ فرستادنند . اگر ایشان تصمیم گیرنده بودنند صدر صدر نتیجه جنگ چنین نمی شد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #59 hosainimohamad89@yahoo.com 30 فروردین 1398 ساعت 12:16
جنگ هفتاد و دوملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
این شعر حافظ مربود به این بحث نیست اما میتوان به آن منصوب کرد -چرا که این جدالها تنها منفعتشان بدبینی و تفرقه است و او که بیرون این ماجراست هم اکنون به ریش ما میخندد-- تاریخ را کسانی نوشته اند که اغلب ایشان مواجب بگیر قدرتهای حاکم بوده اند و هر کدام آنگونه که اقتضای سیاستشان بوده به حقیقت تاریخ تجاوز کرده اند طوریکه مصداق شترگاو پلنگ را پیدا کرده -برای درک و اضهار نظر بایست همه نسخ تاریخی را مطالعه کرد تا خود صاحب نظر شوی وتکیه به یک یا دو منبع سرشار از تحریف و جعل کار خرد مندانه ای نیست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست گذشته ی ایران نبرد قادسیه نخستین جنگ بزرگ ایران و عرب


Your SEO optimized title