Common script for writing Iranian languages (نگرسنجی)

0 تراز
102 بازدید
آغاز گفتمان دی 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در 2 شهریور 1398 از سوی ВОСПУҲР

?Which one do you prefer to be as common script for writing Iranian languages

 

گزینه ها:
1- Latin (0 تراز)
2- Cyrillic (0 تراز)
3- Avestan (1 تراز, 25%)
4- Another (3 تراز, 75%)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 27 امرداد 1398 از سوی принц (20 تراز)
بهترین دبیره برای این زبان، دبیره ی کهن مسر (مصر) است!
دارای دیدگاه 2 شهریور 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)

?Kodâm zovân

گفتمان همانندی یافت نشد

...