Common script for writing Iranian languages (نگرسنجی)

0 تراز
108 بازدید
آغاز گفتمان دی 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
ویراست در شهریور 2, 1398 از سوی ВОСПУҲР

?Which one do you prefer to be as common script for writing Iranian languages

 

گزینه ها:
1- Latin (0 تراز)
2- Cyrillic (0 تراز)
3- Avestan (1 تراز, 25%)
4- Another (3 تراز, 75%)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده امرداد 27, 1398 از سوی принц (20 تراز)
بهترین دبیره برای این زبان، دبیره ی کهن مسر (مصر) است!
دارای دیدگاه شهریور 2, 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)

?Kodâm zovân

گفتمان همانندی یافت نشد

...