نام های پارسی برای پیشوایان و پیامبران

+1 تراز
153 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود بر شما

برای واژگان تازی که بر روی پیشوایان ( امامان ) و نام های عبری و تازی که بر پیامبران نهاده شده، برابر پارسی هست؟

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
درود بر شما

به باور من نیازی به برابرسازی برای اینگونه نام ها نمی باشد و براستی نیازی هم نیست . بیشتر کوشش ما برای پاس داشت زبان میهنی پارسی می باید بر روی ساختار زبان (دستور زبان) ، پیشگیری از درون شدن واژگان بیگانه تازه به زبان ، و همچنین برابر سازی برای واژه های پرکاربرد در زبان سخنوری باشد .

برابر سازی برای نام ها خوب است اما با دگرگون کردن و برابرسازی نام های تاریخی حال با هر زبانی باشد ، همداستان نیستم.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی علی
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
...