برابر پارسی پاژنام های تازی برای بزرگان ایران

+2 تراز
73 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
ویراست در فروردین 22, 1395 از سوی فرزند ایران
درودبرشما
به جای پاژنام های مولوی،سعدی،عطار،حافظ و خیام باید از چه پاژنام هایی بهره بگیریم؟

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
ویراست در فروردین 24, 1395 از سوی فرزند ایران
درود بر شما

بنده با دگرگونی این پاژنام ها که امروزه جای نام سراینده را نیز گرفته اند همداستان نیستم . اما میتوانیم برای نمونه به جای :حافظ لسان الغیب بگوییم حافظ شیرین سخن .

با دگرگونی این نام ها پیوند ما با گذشته گسستگی پیدا خواهد کرد .
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 24, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
دریغمندانه کاری نتوان کردن و این ننگ نام دانشمندان ما را آلوده کرده است.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 16, 1395 در بزرگان ایران از سوی بی نام
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
...