شیر بالدار ایرانی

0 تراز
29 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 13, 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی farferdowsi7

برای شناخت بیخ و بُن فرهنگ ایران، باید نمادها و نشانه هایی را که نیاکان فرمندِ ما در دوره های گوناگونی از تاریخ،
ودر جای جای آن سرزمین فراخدامن از خود بر جای گذاشته اند به ژرفی بازنگری کرد، اینهمه نخش و نگار در سنگ
و ستتتتون های بما مانده در شتتتو و ستتتیلک، و در ستتتنگ نگاره های تخت جمشتتتید، آیا تنها برای این استتتت که شتتت
اندازهای دل انگیز پدید آورند، یا در پُشت هر یک از این نگاره ها و تندیس ها، پیامی برای ما برجای گذاشته اند؟
این گل نیلوفرآبی که گاه بتنهایی، گاه در کنار سترو آزاده، گاه در دستت شتاهنشتاه داریو ، و گاه پی یده به دور پاپیرو
مصری دیده می شود تنها برای آفرینش زیبایی است و یا هر یک پیامی برای ما دارند؟

download pdf

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ 162 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 51 بازدید
0 تراز
3 پاسخ 118 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...