کاربر آرش کمانگیر

زمان هموندی 4 ماه (از 18 اردیبهشت 1398)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام:
جایگاه زندگی:
زادسال: 1378
درباره:

چکیده ی کارکرد آرش کمانگیر

ترازبندی: 19 تراز (جایگاه #21)
پرسش ها/ گفتمان ها: 1
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
شمار ترازبندیها: 3 پرسش / گفتمان, 6 پاسخ
ترازهای داده شده: 6 تراز خوب, 3 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
...