زوانان ناایرانیک میتوانند بسیار سییجناک(سِـِجناک = خطرناک) (seejnâk) بودن

0 تراز
22 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 31, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
--زوانان ناایرانیک--
ارمنیک : زوان-ی آریاییک که سییج-ی ندارد بیک (بلکه) ارمنیکان بسیار مایه ی پیشروی ایران نیز بوده اند
زوانان سامیک :
اربیک : اگرچه زوان دین بسیار-ی از ایرانیکان است بژ باید  پیشگیر گسترش آن بودن
آشوریک (آرامیک) : این زوان چندان سییج-ی ندارد
و دیگر زوانان سامیک بیسییج اند
زوانان ترکیک و مغولیک :
ترکیک : چون شمار ترکیکزوانان اندر ایران بسیار است و به هیچ روی نخواهند دست از خودترکپنداری برداردن پس اندر آینده میتواند سییج-ی بسیار بزرگ برای ایران و همه ی ایرانیک زوانان بودن و نه تنها باید پیشگیر گسترش آن شویم و باید تا میتوانیم به سست کردن این زوان اندر همه ی سرزمینان ایرانیک کوشیدن
ترکمنیک : بهتر است هر چه زودتر این زوان را از میان بردن چون اگرچه اکنون ترکمنان اندر پیدا خاموش و آرام اند، بژ اندر گدردگ (گذشته)  (تا پیش از تازش روسان بدیشان. خدا ایشان را به دست روسان تا اندازه-ای رام کرد) نشان دادند فرزندان داتاییک [خَلَف] مغولان اند. به بهانه ی کیش و دین چشم دیدن ما را ندارند و نمیتوانند ما را آزاد دیدن و ما را برده میخواهند

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
...