چگونه مغولها توانستند بدترین جنگها رابه وجود بیاورند؟

0 تراز
710 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1397 در گذشته ی ایران از سوی السابزرگمهر
چگونه مغول هاکه ازاقوام بیابان گرد بودندتوانستندبدترین جنگ هارابه وجودبیاورندوبیش ترین مردم ایران رابه قتل برسانند؟

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 5, 1397 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

انگیزه ی بیابان گردان ( از هر تیره و نژادی ) برای تاخت و تاز به سرزمینهای دیگر و بدست آوردن داشته های آنان بسیار است بگونه ای که با آنکه از دید شمار سپاهیان و داشته های جنگی کمتر از دشمن خود هستند اما انگیزه ی آنان برای بدست آوردن داراییهای دیگران ، آنان را وادار به جنگیدن با همه ی توان می کند .

گاهی از ناتوانی و فرومایگی فرمانروایان سود می برند و در همان زمانی که کشورهای دیگر دچار هرج و مرج هستند ، بدانجا می تازند و کار را یکسره می کنند .

مغولان برای تاختن به ایران دنبال بهانه بودند که شوربختانه فرمانروای ایران این بهانه را به آنان داد و زمینه ی نابودی بسیاری از شهرهای ایرانی و یادگارهای فرهنگی و کشته شدن بسیاری از هم میهنان ارجمندمان را فراهم ساخت و خود به جای رویارویی جانانه، به دشمن پشت کرد . در این نبرد ایرانیان از خودگذشتگی های فراوانی کردند اما به شوند نبود یکپارچگی و شور در میان نیروهای فرمانروایی خوارزمشاهیان ، پیروزی های چشمگیری بدست نیامد و سرانجام بسیاری از شهرهای ایران بدست مغولان افتاد .مغولان به شوند اینکه پیرو دین و آیین درستی نبودند و از فرهنگ پایینی برخوردار بودند در جنگها از هیچ ستمی فروگذار نکرده اند .

درست است که مغولان توانستند در جنگاوری بر ایرانیان پیروز گردند و شهرهای ایرانی را بدست آورند اما پس از چندی در برابر نیروی شگفت و توانمند فرهنگ ایران سر فرود آوردند و بناچار دست از خوی اهریمنی پیشین خود برداشتند تا آنجا که تا می توانستند از ایرانیان برای انجام کارهای فرمانروایی بهره جستند و در دربار فرمانروایی خود به شاهنامه خوانی و پاسداشت زبان و فرهنگ ایران زمین پرداختند .

بیشتر تازندگان به سرزمین مهرانگیز ایران پس از چندی سرنوشت مغولان را پیدا کرده اند و با آنکه در جنگ پیروز شده اند اما در فرهنگ شکست خورده اند و کوشیده اند خود را به رنگ ایرانیان در آورند  و برای ایرانیان چه نیرویی بهتر و کاراتر از نیروی فرهنگ !؟

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ 127 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...