پیشنهاد-ی برای پسوند -پذیر

0 تراز
127 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
این پسوند برابر با  able, ible است. نخست برای این پسوند واژۀ قابل به مانند پیشوندواره را به کار بردند و سپس از -پدیر بهره بردند. هیچیک برابری درست و خوب برای آن دو پسوند نیستند.
پیشنهاد میکنم از اسم مصدر + پسوند ناک (دارندگی) بهره بریم. اگرچه ناک مانیک توانستن را ندارد با این همه  تا اندازه ای مانیک را میرساند.
بَدینگونه :
قابل تقدیر > ستودنی، ستایشپدیر> ستایشناک
قابل خوردن> خوردنی> خورشناک
قابل آشامیدن> آشامیدنی> آشامشناک
قابل فروش> فروختنی> فروششناک
قابل حمل> بردنی> بَرشناک

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ 272 بازدید
+1 تراز
3 پاسخ 166 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 70 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
2 پاسخ 360 بازدید
آغاز گفتمان تیر 14, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ 221 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...