پیشنهاد-ی برای واژۀ شدن

+1 تراز
90 بازدید
آغاز گفتمان دی 28, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در تیر 1, 1396 از سوی ВОСПУҲР
شدن اندر بنیاد به مانیک رفتن بوده است و هست. باید واژه‌ای دیگر را برای آن یافتن. بودن دو مانیک بودن(وجود داردن) و شدن(become) را دارد که اکنون  به مانیک شدن به کار نرود.
پیش از آن که با زبان کردیک آشنا شوم چنین اندیشیدم که به جای شدن، «بِبودن» را به کار بریم. پس از آشنایی با کردیک دیدم اندر این زبان شدن با بودن و پیشوند «بی» به کار رود.
پس به جای شدن، گشتن، آمدن تنها توان از «بِبودن» برای ناهمسانی با «بودن» برای شدن بهره بردن
زمان اکنون: میشوم، میشوی، میشود، میشویم، میشوید، میشوند
bebavam, bebavi, bebavad, bebavim, bebavid, bebavand
زمان گدردگ : شدم، شدی، شد، شدیم، شدید، شدند
bebudam, bebudi, bebud, bebudim, bebudid, bebudand

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده بهمن 1, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
اندر شمارى از سهانها، از -ايدن نيز مى توانيم بهره بردن!

خشك شدن : خشكيدن

ويران شدن : ويرانيدن

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ 272 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 127 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...