«روی» من حساب (ریاضی؟) کن تا «زیر» سوال (جواب؟) نروم!

+1 تراز
64 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
اندر شگفتی مانده ام چگونه این ویژه‌واتان (اصطلاح) نادرست و خنده‌دار را به کار میبریم و به نادرستی و شگفت بودن آن نمی‌اندیشیم و چونان بدان خو کرده ‌ایم که نادرستی آن را نه میبینیم و نه میسنَهیم (احساس).
از نخستین ویژه‌وات چگونه میتوان مانیکان امید و اَلچَخت (انتظار) را بیرون کَشاندن؟ و از دویمین چگونه میتوان مانیکان شک و پَیغار (سرزنش) را بیرون کَشاندن؟
وستیگر-ی (مترجم)که نخستین کَرَت (بار) هنگام وستی از زوان انگلیک این دو ویژه‌وات را نتوانسته به پارسیک برگرداندن تنها آن دو را رونویسی و وستی واژه به واژه (ترجمه ی تحت لفظی) کرده است.
اندر انگلیک برخ-ی واژگان به مانیکان گوناگون و ناهمسان به کار روند و ما نباید آن واژه را به نخستین و آشناترین مانیک-ی که میدانیم  برگردانیم.
نمونه وار اگر شما به یک تن انگلیکزوان به جای heavy traffic بگویید weighty traffic یا ponderous traffic به شما خواهد خندیدن چون اینجا heavy [این واژه 21 مانیک دارد]هرگز به مانیک گران یا سنگین نیست. و همچنین «شلیک کردن» وستی یِ open fire است و هنگام-ی که تفنگ به دست میگیریم نمیگوییم به آنجا آتش باز میکنم (آتش-ی که شاید جای-ی (توی تفنگ؟) بسته بوده است؟!) از این نمونگان بسیار است.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 11, 1395 در زبان و گویش از سوی اوهردخت (67 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...