درستنویسی و ویرایش نام کشوران

+2 تراز
79 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در شهریور 31, 1396 از سوی ВОСПУҲР


پسوند ia- اندر همه ی کشوران به  estân-  دگرگون شده است

 

âdarbâdgân (âzabâyjân) (behtar ast in kešvar râ âyinmand (rasmi) nedânim)
ozbakestân (behtar ast in kešvar râ âyinmand nedânim)

torkiye (gozudiktar(jaali) az ân ast ke bexvâhim goftan torkestân!!!) (behtar ast in kešvar râ âyinmand nedânim)
âlbânestân - etiyupestân - espânestân - estonestân - slovâkestân - slovenestân - rapitvâik âfrikâ -
miyânik âfrikâ - amirnešinân e hampaymân e arabik (emârât) - andonezestân yâ indonezestân -
englestân - itâlestân - irestân(irland) - bosnestân o herzegovinestân - bolivestân - eskekrânik timor -
rusestân - sepid rusestân - românestân - zâmbestân - nozelând - farvâd e asur (Cote d'Ivoire) -
âbxvastagân e soleymân - singâpur - svâzestân - surestân - sumâlestân -  serbestân (bisâd) - erâk -
finestân - kipres yâ kipros - kâzâxestân - katar - kroâtestân - rapitvâik kore - apâxtarik kore - gine ye
zamnimgân - lâtvestân - lehestân - litvânestân - lixteneštâyn (na lixten eštâyn) - makedonestân
muritânestân - mikronezestân - nijerestân - hendustân

 

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی علی
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 18, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...