آمیزگان (ترکیب) زشت و نادرست مانند ممنوع الکار، ... را به کار نبریم

+1 تراز
75 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 13, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
شهاد، شفود = ممنوع
به جای آمیزگان نادرست ممنوع الکار، ممنوع الصدا، ممنوع التصویر توان؛ «کارممنوع، سداممنوع، تصویرممنوع» یا بهتر از اینان «
کارشفود، سداشفود، پیکره‌شفود» را به کار بردن.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ 127 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...