چگونه واژگان بیگانه «توسط» و «به وسیلۀ» را به کار نبریم

0 تراز
215 بازدید
آغاز گفتمان دی 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
ویراست در اسفند 9, 1395 از سوی ВОСПУҲР
یک-ی از شیوگان آوردن کنا پیش از کنشناک (مفعول) و «را» پس از آن است
نمونه  مصدریک: کج کردن مرغ آسینَه (=تخم مرغ) را (کج کردن آسینه به وسیلۀ مرغ)
نمونه اکنون : این روزنامه توسط مردم خوانده میشود (مردم این روزنامه را میخوانند)
نمونه گدردگ (گذشته) : همه شیر توسط کودک نوشیده شد (کودک همۀ شیر را نوشید)
اندر برخ-ی سهمانان توان به جای «توسط» از «از، اندر، بر رَخم (بر اثر)» بهره بردن.
برای نمونگان به نسک «غلط ننویسیم» بنگرید
اگر دیگر شیوَگان را میشناسید به آگاهانید

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده دی 1, 1395 از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)

می توانیم به جای توسط و بوسیله ی از واژه ی :" از سوی " و همچنین " بدست " بهره ببریم .

با اندکی دیگرگونی در جمله ها و پیروی نکردن از ساختار زبان عربی می توان این واژگان را بکار نبرد و برآیند کار نیز بسیار شیواتر و ساده تر خواهد شد. .

نمونه :

گل دوم ایران توسط علی دایی زده شد . > علی دایی گل دوم ایران را زد .

دارای دیدگاه دی 1, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
«از سوی» برابر نزومان (دقیق) «به وسیله» نیست . و «به دست» درست است بژ همه جا نتوان از آن بهره بردن. توان از دو واژۀ  pana (lârestânik) , can (soqdik)1 بهره بردن.
دارای دیدگاه دی 4, 1395 از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
به نگر من ما می توانیم با دگرگونی جمله ها در بیشتر جاها ، بسادگی واژگان بیگانه را بکار نبریم . اما اگر بخواهیم جمله را همان گونه که هست بکار ببریم و تنها واژه به واژه برابرسازی کنیم هم کارمان دشوار می شود و هم برآیند کار خوب از آب در نمی آید .
از دید من ما نیاز به این همه برابرسازی واژه به واژه نداریم و تنها با دگرگونی جمله ها می توانیم نیمی از راه را برای پارسی نویسی ، با کامیابی بپیماییم .
دارای دیدگاه فروردین 9, 1396 از سوی گردآفرید (154 تراز)
در این جمله چگونه از واژه توسط استفاده نکنیم؟
فلانی توسط گلوله تفنگ کشته شد.
در این جمله نمی خواهم انجام دهنده این کار آشکار شود.
دارای دیدگاه فروردین 14, 1396 از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
درود بر شما
به چندگونه می توان این نوشتار را دیگرگون و بازنویسی کرد که من نمونه را برای شما مینویسم :
فلانی با گلوله ی تفنگ کشته شد .
فلانی را با گلوله ی تفنگ کشتند .

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 9, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
...