ایرانیکان پیشین چگونه نویسمان نابوندک را برای زبان خویش دگرگون همیکردندی و پیشنهاد-ی برای دگرگونی یِ نویسمان اربیک

+1 تراز
83 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 18, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
بیشتر نویسمانان که برای زبانان ایرانیک به کار رفتی مانند نویسمان اربیک ریشه ی آرامیک داردندی. اندر آن نویسمانان واجان «پ، ذ، چ، ﭫ، ج، ث، ژ، غ، خ» نبودی بژ نویسگان یا واجان «ح، ط، ق، ص، ع»  بودی که یا از آنان بهره نبردندی یا برای برخ-ی ویژه واژگان و کمابیش برای ایرانیک واژگان از آنان بهره بردندی. «ح» را همچون «هـ» یا بی هیچ افزودن نشانه-ای برای «خ» به کار بردندی. «ط» نیز برابر با «ت» بودی و هم واژگان ایرانیک و هم  بیگانه یا ویژه واژگان را با آن نوشتندی. واژگان را با «ق» نیز نوشتندی بژ هرگز سدا یِ قاف یا غین نداردی بیک(بلکه) برابر با «ک» بودی. اندر برخ-ی از نویسمانان «ص» را به جا یِ واج و نویسه یِ «چ» بی هیچ دگرگونی یا با دگرگونی به کار بردندی. «ع» نیز همیشه برای ایرانیک واژگان به کار نرفتی اگر نه نوشته شدی و ارزش آن برابر با ایـ (i) بودی و سدا یِ عین نداردی.
اندر نویسمان اکنونیک ما این نویسگان افزوده اند (ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، ق) بژ توان از آنان بهره بردن بَدین گونه :
«ح» را توان برای «خ» به کار بردن اگرچه این نویسه اکنون هست خوبیَش این است که از آزار خجکنویسی رَهیم.
«ص» را توان برای «چ» به کار بردن اگرچه این نویسه اکنون هست خوبیَش این است که از آزار نویسش سه خجک سرِخر رهیم.
«ط» را توان برای «پ» به کار بردن اگرچه این نویسه اکنون هست خوبیَش این است که از آزار نویسش سه خجک سرِخر رهیم.
«ع» را توان برای سدا یِ «ایـ (i)» به کار بردن. برای این سدا ناچارانه از دو نویسه «ا» و «ی» بهره بریم که چندان خوب نیست.
نمونه : حواب (خواب) - صاط (چاپ) - بعست (بیست)- عست (ایست) - ماهع (ماهی) - طای (پای) - صشم (چشم)
برای «ژ» و «او» ناچارانه «ض» و «ظ» ماند که خجکدار اند. این پیشنهاد چندان نیز کنشیک (عملی) نخواهد بودن. آماج شناساندن شیوه-ای دیگر است برای دگرگونی یِ نویسمان اربیک. با این همه بهترین راه و چاره نوشتن زبانان ایرانیک با نویسمانان بوندک است.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 140 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...