نویسمان اربیک -کردیک آروین-ی برای نویسمان اکنونیک پارسیک

0 تراز
99 بازدید
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
با دگرگونی نویسمان اربیک گسسته نویسی اندر نویسمان کردیک بیشتر شده است آیا گسسته نویسی نویسمان اربیک را زیباتر و خوانشناکتر (خوانا) کرده است؟
آروین کردان نمایاند که نویسمان اربیک بهتر و بوندک نشود پس دگرگون کردن آن سود-ی ندارد و بهتر است نویسمان-ی دیگر را برای نوشتن پارسیک بگزینیم.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 17, 1395 از سوی ورجاوند (740 تراز)
آنان نویسمان پارسیک را دیگراندند ا نویسمان نویی را ساختند. از نگر من نیز این نویسمان را اندکی باید دیگریدن.

ئانان نێڤیسمانێ پارسیك را دیگەراندەند و نێڤیسمانێ نەویی را ساختەند. ئەز نگرێ مەن نیز ئین نێڤیسمان را بایەد دیگەریدەن.

گفتمان های پیشنهادی

...