میهن نما
میهن نما
گفتاورد

بهمن سرکاراتی

دوست داشتن ايران يعنى حرمت اين مرز و بوم كهن و مردم آن را نگه‏ داشتن، گذشته خود را خوار نشمردن، ميراث خود را از بين نبردن، و زبان پارسى را كه از اركان هويت ملى است، به الفاظ بيگانه نيالودن. دوست داشتن ايران، يعنى از مرزهاى ميهن خود در برابر تركتازى دشمنان دفاع كردن و از آن مهم تر، از مرزهاى ذهن و جان خود و ذهن و جان فرزندانمان در برابر تهاجم هاى فرهنگى محافظت كردن. دوست داشتن ايران، يعنى دل به مهر ايرانيان باختن و خود را به زى تازى و فرنگى در نياوردن، نام پسران خود را اسكندر و تيمور و اوكتاى و چنگيز ننهادن. دوست داشتن ايران، يعنى آزرم نياكان خود را نگه داشتن.

روانشاد دکتر  بهمن سركاراتى

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نماز اَ شِم وُهو :

Ashem  vohoo  va  hishtem  asti  ooshtaa  asti  ooshtaa  ahmaayi  hiyat  ashaayi  vahishtaayi  ashem    اشم  وُهو  وَ هیشتِم  اَستی  اوشتا  اَستی  اوشتا  اَهمایی  هیَت  اَشایی  وَهیشتایی  اَشِم

راستی نیک است ، (راستی) بهترین است ، آرزو شده است برای هرکس که راستی را بخواهد برای بهترین راستی .
یسنا - هات بیست و هفت ، بند چهارده
________________________________________

نماز یَتا اَهو وَئیریو( اَهونه وَئیریَه )  :

Yataa ahoo vaeeriyoo ataa ratoosh ashaat chit hachaa vange oosh dazdaa manang ho shiyaot nanaam ange oosh mazdaayi khashtrem chaa ahooraayi aa eem drigob yoo dadat vaastaarem      یَتا  اَهو  وَئیریو  اَتا  رَتوش  اَشات چیت  هَچا  وَنگِه اوش  دَزدا  مَنَنگهو  شیَه ا ُت ننانِم  اَنگهِ اوش  مَزدایی  خَشترِ م چا  اَهورایی  آ  ییم  دِ ریگوبیو  دَدَت  واستارِ م  

همانگونه سردار دنیوی (پادشاه) به اراده ی خود [فرمانروایی میکند] به همان گونه نیز رد یا رهبر روحانی در پرتو راستی و پاکی نیرومند است . بخشش اندیشه ی پاک بهره ی کسی است که کار را با نام و به خواست مزدا انجام دهد . نیروی خدایی و کشور اهورایی از آن کسی است که درویشان (نیازمندان) را دستگیری کند .
یسنا - هات بیست و هفت ، بند سیزده
________________________________________

نماز ینگِه هاتام ( یسنو کِر ِ تی ) :

درمیان موجودات ، مردان و زنانی را که اهورامزدا در پرتو راستی و پاکی شان بهترین شناخته است ، اینگونه مردان و زنان را می ستاییم .
یسنا - هات بیست و هفت ، بند پانزده
________________________________________

پیمان کیش زرتشتی : فِرَوَرانه ( فرَ ا ُ رِ تی ، هات دوازده ) :

فشرده : من مزدا پرست زرتشتی هستم ، ستایشگر امشاسپندانم ، باور دارم به خداوندگاری اهورا مزدا که نیک و شکوهمند و فرهمند و سزاوار پرستش است و بوسیله ی او این هستی و جهان آفریده شد ، نکوهش میکنم خدایان ناراست را ، دوری میگزینم از تجاوز و بدی به دیگران ، امنیت و آسایش را در گسترش روا میدارم ، هنگام نیایش پیوسته تجدید عهد مینمایم که هیچ گاه به زیان و ویرانی و ناامنی نپردازم ، با تمام نیرو و اراده ، هرگونه رابطه را با دیوپرستان و پیروان آشوب و هرج و مرج و جادوان و آنان که در اندیشه و گفتار و کردار ، نیکی را رها کرده اند می گسلم و چنان راهی برگزیده ام و پویان آن میباشم که زرتشت فرمود .
من ایمان دارم به دین مزداپرستی ؛ به زرتشت ؛ به اندیشه و گفتار و کردار نیک .
ایمان دارم که دین مزدیسنا است که جنگ را براندازد و دوستی مردمی را برقرار سازد .     
________________________________________

نوید میدهم برای بجای آوردن آیین ستایش ، از برای همه ی پاکان ِ سودرسان ، ستایش میکنم همه ی خردمندان و فرزانگان را ، ستایش میکنم همه ی ستودنیهای جهانی و مینوی را ، نیایش میگزارم از روی راستی ، که این بهترین است .
یسنا - هات یک ، بند نونزده
________________________________________
ستایش گرانیم این چنین اهورامزدا را ، که بیافرید این جهان را با راستی و اندیشه ، که بیافرید آبهای پاک را و رُستنی های سودرسان را و آن فروغان ِ زندگی ساز را و زمین را و بسا چیزهای نیکوی دیگر را .
یسنا - هات پنج ، بند یک
________________________________________
شما ای امشاسپندان ، ای دین مَزدَیسنی ، ای نیک مردان و ای نیک زنان ، شما ای ایزدان ، آنکس که می نمایاند خود را یک اهورایی کیش ِ مزداپرست ، که از اشا پیروی میکند ، اما با ناراستی و جادو ، تباه میسازد جهان راستی را ، او را بنمایانید که بیگمان این است از آموزش های ِ درست و راستین .
یسنا - هات هشت ، بند سه
________________________________________
منم زرتشت ، که برمیخوانم اینک بزرگان و سران ِ خان و مان ها ، روستاها ، شهرها و کشورها را که برابر این دین اهورایی ِ زرتشتی بیندیشید و آنگاه اندیشه ها را به گفتار و کردار در آورند .
به آرزو خواستارم فراوانی و آسایش را ، که در سراسر آفرینش پاک بگسترد و آنچنان آرزومندم که دشواری و تنگی درهم گیرد سراسر ِ ناپاکی و دروغ را .
یسنا - هات هشت ، بندهای هشت و نه
________________________________________
شهریاری و فرمانروایی را شایسته ی آنکس بدانیم که بدان برازنده و زیبنده است ، از آن اهورامزدایی که با بهترین راستی یکسان است .
یسنا - هات سی و پنج ، بند پنج
________________________________________
این است همانا خواست و آرزوی زرتشت ِ پاک که یاری بخشند مردمان یکدیگر را ، که بدوستی پشتیبان هم باشند ، که بیاری پناه یکدیگر باشند ، دوستی از دوست ، پاکدینی از پاکدین مردی به مرد دیگر یاری دهد و دستگیری نماید ، در آن هنگام که نیازی هست ؛ دیندار و راستی برای آنکس است که یاری بخشد و یار باشد دوست را .
یسنا - هات هفتاد و یک ، بند سیزده
________________________________________
راه یکی است و آن راستی است ، همه ی دیگر راهها بیراهه است .
یسنا - هات هفتاد و دو ، بند یازده
________________________________________
ستایش کنید آناهیتا ، ایزد آب را ، آن  پاکی  که می پروراند و می بالاند نژاد خوب را ، که زنان و مردان را یاری می کند تا به بار آورند پسران و دخترانی نیک در آسایش و با نگه داری به کام .   
آبان یشت - بند دو
________________________________________

می ستاییم خورشید جاودانی و تیز اسب را ، به هنگامی که با شکوه و زیبایی برآید ، چون بتابد آن روشنایی و فر را هزاران ایزد ِ مینوی گرد آورده و از فرازین گاه آسمان به زمین آورند و به این پهنه ی اهورا آفریده بگسترند تا این جهان ِ راستی ، افزونی یابد و پرورده شود .

خورشید یَشت - بند یک
________________________________________
می ستاییم ماه را، ماه پاک را که بزرگ است و راستی آفرین، زیباست و گاو تخمه ، که دارنده  ی پرتوهای روشنایی است ، آن روشنایی که  دارای  فراست و شکوه ، که امشاسپندان آن روشنایی ِ فرهمند و فروغمند را بروی این گیتی ِ اهورا آفریده پخش می کنند .
ماه یشت - بند سه
________________________________________
ای زرتشت ، پیمان شکنی و دروغ گویی به مهر، ویرانی و ناآسودگی به بار می آورد
در سراسر کشور ، پیمان شکنی از بزرگترین گناهان است ، زشت تراز آنکه مرد پاک دینی را بکشد ، ای زرتشت نباید پیمان بشکنی ، نه با یک دروغ پرست ِ ناراست و نه با یک راستی گرای درست ، چون پیمان با هردو باید درست نگه داشته شود.
مهر یشت - بند دو
________________________________________
مهر دارنده ی دشت های فراخ ، کامیابی به کسی بخشد که پیمان نگاه دارد و دروغ نگوید .
فروغ تابنده ی اهورامزدا ، آنکس را که دروغ نگوید و پیمان نشکند ، به بهترین راستی راهنما خواهد بود ، فروهرهای توانای پاکان و پارسایان ، فرزندان دلیر بخشاید به آن کسانی که پیمان را درست نگاه دارند و نشکنند .  
مهر یشت - بند سه  
________________________________________
می ستاییم فرَوَهر پاک سپی تامَه زرتشت را ، آنکس که همه ی امشاسپندان ، یگاه و همخواه ، خواستار شدند و پذیرفتند در روشنی آموزش هایش ، در این گیتی به رهبری انگیخته باشد ، که بیاموزد راه راستین را ، که بزرگترین و بهترین آموزش هاست ، و آموزگار دینی باشد که در میان همه ی دین ها بهترین است .
فروردین یشت - بند نود و دو

--------------------------------------------------------

گردآوری و پخش : مهرمیهن

  • بازدید: 3024
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست کیش و دین برگزیده ای از بخش های چند گانه ی اوستا
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین

زندگی همچون آب های خروشان جوی ، شتابان می گذرد

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title