چرا چهارشنبه سوری اندر شب سه شنبه جشن گرفته شود؟

0 تراز
184 بازدید
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در آیینها و جشنها از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
ویراست در آذر 15, 1395 از سوی ВОСПУҲР
اندر ایران روز از آغاز بامداد میاغازد نه از آغاز شب. چهارشنبه سوری آیین-ی ایرانیک است نه اربیک پس بهتر است اندر چهار شنبه بودن.

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده آذر 14, 1395 از سوی فرزند ایران (2,067 تراز)

فریدون جنیدی در این باره می نویسد :
ماجرای چهارشنبه‌سوری این است که گروهی در شهری مسلمان شدند و مطابق آیین خودشان در این پنج روز پایان سال، آغاز کردند به برپایی جشن و آتش روشن‌کردن. شحنه ‌یا کارگزاران خلیفه آمدند و از این کار جلوگیری کردند و گفتند: چرا شما هنوز جشن‌های دوران پیشین را می‌گیرید؟ و مردم گفتند: این جشن نیست بلکه سور است. پرسیدند، نام این سور چیست؟ چون شبِ چهارشنبه بود، پاسخ دادند که چهارشنبه سوری است. گفتند: اگر این چهارشنبه سوری است، پس چرا شما آتش روشن کرده‌اید؟ گفتند: چون هوا سرد است. گفتند: آتش را زیر پا بگیرید. و آنان از روی آتش پریدند. گفتند: به آتش دشنام دهید! و ایرانی که همواره آتش نیایش داشته و آتش را ستایش می‌کرده‌است، چطور به آتش دشنام دهد! حداکثر گفتند: “زردی من از تو، سرخی تو از من” که در واقع به سرخی آتش اشاره دارد. این داستان در آن سال در شب چهارشنبه اتفاق افتاد. سال دیگر که مردم می‌خواستند در زمان گهنبار آتش روشن کنند، مثلاً چون سه‌شنبه شده بود نتوانستند که روز آن را تغییر دهند، چون پارسال گفته بودند که چهارشنبه سوری است پس نمی‌شد و یک شب پس از آن، آتش روشن کردند و جشن  گرفتند و هم‌چنین سال به سال گهنبار عقب می‌افتاد. خاصیت آن این بود که از هفت روز که ‌یک هفته است، پنج بار این جشن‌ها در زمان گهنبار بود. پس در هر هفت سال، پنج سال، این آیین در گهنبار می‌افتاد. تا این‌که مردم عادت کردند که این جشن باید در شب چهارشنبه پایان سال باشد.»

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...