آیا جشن های ایرانی،ریشه اندر دین زرتشت دارند؟

+1 تراز
135 بازدید

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده تیر 8, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

درود بر شما

برخی از جشن های ایرانی ریشه در آیین زرتشت دارد و با آیین هایی که ویژه ی این دین است برگزار می شود . برخی از جشن های ایرانی ریشه در باورهای یکسان همه ی ایرانیان با هر دینی دارد و پیش از زرتشت پدید آمده است ، مانند جشن نوروز که در زمان پیشدادیان و هزاران سال پیش از پدید آمدن زرتشت ، روان بوده است  .برخی از جشن های ایرانی ریشه در کار و کوشش و کشاورزی و آبیاری و ... مردمان هر بوم و بر از ایران زمین دارد . برخی دیگر بپاسداشت رویدادی نیک برگزار می شده است .پس از آمدن اسلام به ایران جشن هایی که بیشتر با آیین زرتشت در پیوند بود کمرنگ تر شد ، اما جشن هایی که ریشه در دانش و باورهای ایرانی داشت ، ماندگار ماند . با این حال برخی از جشن هایی که با آیین زرتشت نیز در پیوند بود در برخی از شهرهای ایران زمین بگونه ای باشکوه برگزار می شود .با نگرشی بر پیشینه ی جشن ها می توان به ریشه های آنها پی برد . بر ماست که در برپایی و ارج نهادن به همه ی جشن های ایرانی چه در پیوند با آیین زرتشت و چه در پیوند با هر دین دیگری بکوشیم .

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...