زوان پارسیک اِواز یک نویسمان نِدارده است، نِدارد و نِخواهد داردن

0 تراز
129 بازدید
آغاز گفتمان 12 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
اندر گدردگ زُوان پارسیک را با نویسمانان اربیک و اِبریک و سوریک و  مانیگان نوشته اند.
اکنون نیز این زوان با سه نویسمان اربیک و رومیک (یونیپرس) و سیریلیک و شاید همچنین با نویسمان اوستاییک نوشته شود و هیچیک از این سه یا چهار نویسمان را نتوان یله‌وار (مطلقن) پارسیک دانستن.
کوتاهبینان برنایشت پندارده اند زوان ما اواز (فقط) یک نویسمان دارد و دارده است آن هم اربیک، این پندار خام و ناپدیرشناک است.
تنها زوان ایرانیک کهن که ناچارانه شاید اواز با یک نویسمان نوشته شده است زوان اوستاییک است. دیگر کهن ایرانیک زوانان همه با دو، سه، چهار یا پنج نویسمان هم نوشته شده اند.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 7 مهر 1398 از سوی InfiniteDays (80 تراز)
بجای داشتن میگه «داردن»، ولی بجای نوشتن نمیگه نویسیدن، بجای دانستن نمیگه دانیدن. در این زبان «شتن» به «ر» در بن مضارع تبدیل میشه. داشتن میشه دار، گماشتن میشه گمار، پنداشتن میشه پندار.
دارای دیدگاه 18 مهر 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
خب باید بپرسید چرا . من روی هوا کار-ی نکنم.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 22, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
...