میهن نما
میهن نما
گفتاورد

چگونه ممکن است خون ایرانی در رگ های کسی جاری باشد و مداخله اجنبی را در کشور تحمل نماید ؟

دکتر محمد مصدق

کاربردی
پیشنهاد ویژه

علیرضا عصار

ای وطــن ، ای مـــادر تاریــخ ســـــاز
ای مــرا بـر خـــاک تـــو روی نیــــاز


ای کویــــر تـــو بهشـت جــــــان مــن
عشـــق جــــاویدان من ایـــران من

ای ز تــو هستی گرفته ریشـــــه ام
نیست جــز اندیشه ات اندیشــه ام


آرشــی داری بـــه تیـــــر انــــداختن
دست بهرامــی بـه شیــر انــداختن


کـــاوه ی آهنگــــری ضحـــاک کـش
پتـک دشمـن افکنــی نـا پــاک کش


رخشــی و رستم بر او پـا در رکـــاب
تــا نبیند دشمنت هرگــز به خـــواب


مـــرزداران دلیــــرت جـــان به کــــف
سر فــرازن سپــاهتت صف بــه صف


خــون به دل کــردند دشت و نهــر را
بـازگـــردانــدنــــد خـــرمشهــــــر را


ای وطـــن ،ای مـــادر ایــــران مـــــن
مـــــادر اجــــداد و فــرزنــــدان مــــن


خــانه ی مـن بانه ی من توس مــــن
هــر وجــب از خــاک تو نامــوس مــن


ای دریـــغ از تـــو که ویــران بینمـــت
بیشــــه را خالــی ز شیــران بینمـت


خـــاک تو گـر نیست جـان من مبــاد
زنــــده در این بـوم و بر یک تـن مبــاد


وطــن یعنی همـه آب و همه خــاک
وطــن یعنی همـه عشق و همه پاک


به گــاه شیـــر خـــواری گاهـــــواره
بــه دور درد پیـــــری، عیـــن چـــــاره


وطــــن یعنـــی پــدر،مادر ، نیاکـــان
بــه خون و خـاک بستن عهد و پیمان


وطـــن یعنـــی هـویت، اصل، ریشـه
ســـر آغـــاز و سر انجـــام و همیشه


ستیــغ و صخـــره و دریــا و هامـــون
ارس ، زاینــــده رود ، ارونـــد ، کـارون


وطـــن یعنــی سرای تــرک تا پـارس
وطـن یعنــی خلیــج تــا ابـــد فــارس


وطن یعنی دو دست از جان کشیدن
بـه تنگستــــان و دشتستــان رسیدن


زمیـن شستن ز استبــداد و از کیـن
بـه خــون گــــرم در گرمابـــه ی فیـــن


وطــن یعنــی اذان عشـــق گفتــــن
وطـــن یعنــی غبــــار از عشق رفتــن


وطــن یعنــی هـدف یعنی شهـامت
وطـــن یعنـــی شـرف یعنـی شهـادت


وطــن یعنــی گذشتــه، حـال، فـردا
تمــــام سهــــم یـک ملـــــت ز دنیــــا


وطــن یعنــی چــه آبـاد و چه ویـران
وطــــن یعنــی همین جـا ، یعنی ایران


وطــن یعنــی رهایی ز آتـش و خـون
خـــروش کــــاوه و خشــم فـریــدون


وطــن یعنــی زبــان حـــال سیمــرغ
حـدیـــث جــان زال و بـــال سیمــرغ


سپــاه جــان به خوزستــان کشیدن
شهـــادت را بــه جــان ارزان خریـدن


نمــاز خون به خونیـن شهـر خواندن
مهــاجــم را ز خــرمشهـــر رانـــــدن
وطـــن یعنــی اذان عشـــق گفتــن


وطــن یعنــی غبـار از عشـق رفتــن
وطــن یعنــی هـدف یعنی شهامت


وطـــن یعنــی شرف یعنی شهـادت
وطــن یعنــی گذشتــه،حـال، فـردا


تمـــــام سهـــم یـــک ملــت ز دنیــا
وطــن یعنــی چـه آبـاد و چه ویـران
وطـــن یعنـی همین جا یعنی ایـران

  • بازدید: 9869
 

دیدگاه ها 

 
+1 #1 امير 09 بهمن 1391 ساعت 00:28
زنده باد ايران
الان كه اينو مينويسم اشك تو چشام حلقه زده
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.Your SEO optimized title