میهن نما
میهن نما
گفتاورد

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید.

فردوسی بزرگ

کاربردی
پیشنهاد ویژه

بی خبر باد آمد

باغ ها ویران شد

خوشه های زرد گندم در باد

سفره ها بی نان شد

مادری کنج اتاق , سر به حلقوم تنوری خاموش

پدری پیر و خزان ناگهان بیجان شد

آنطرف دخترکی می نشاند گل نرگس در خاک

دل آسمان شکست, همه جا باران شد.

.................................

افسانه عبدی - مهرمیهن

  • بازدید: 720
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.Your SEO optimized title