میهن نما
میهن نما
گفتاورد

برپای خیزید و فرهنگ خویش بازشناسید و جایگاه خویش و کشور خویش را در جهان بازیابید و ارزش دستاوردهای بی شمار فرهنگی پدران و مادران خویش را در پهنه میدان فرهنگ جهانی باز بینید و در این زمان که هیاهویی خفیف، از جنبش آبخیزهای ژرفای دریای جان ایرانیان به گوش میرسد، و از همه سو جنبشهای فرهنگی تازه را پدید میآورد. . . این زمان زرین را، که همهمه نهفته بیداری جان ایرانیان، نرم نرمک آشکار میشود از دست مدهید! این تپش، تپش دل فرهنگ ایران است، آن را دریابید! این دم، دم گرم جان نیاکان است آن را فروبرید!

فریدون جنیدی

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

توران شهریاری - سراینده ی زرتشتیایران زمین از دیرباز تاکنون ، کانون همزیستی و همبستگی تیره های گوناگون ایرانی با هر دین و مذهب بوده است . از این روی شگفت نیست که توران شهریاری بانوی فرهیخته زرتشتی و سراینده ی چیره دست کرمانی ، چامه ای زیبا و نغز در ستایش حضرت امام رضا (ع) بسراید .

بانو شهریاری با آنکه خود پیرو کیش زرتشت است ، چامه ای زیبا به نام "پناهِ پناهندگان " در ستایش امام رضا (ع) سروده است تا نشان دهد ایرانی با هر کیش و مذهبی به دین و مذهب دیگران با دیده ی آزرم می نگرد و با پیروی از فرهنگ مهرپرور و دوستانه ی ایران ، دوستی ها و هم زیستی ها را گسترش می دهد .

به مشهد سلام و به مشهد دُرود

سر آریم در خاک پاکش فُرود

بر این خاک، نورِ خدا تافته

رهی بر درِ کبریا یافته

ز دوران دیرین و عهدِ کهن

چو نور است در چشم مام وطن

بوَد شهری آباد در روزگار

«امامِ رضا» خفته در این دیار

هر آن کس برَش بُرد دست نیاز

از این در نگردید نومید باز

غریبی که با هر دلی آشناست

چو آیینه ی پاکِ ذاتِ خداست

شفابخشِ درمانده ی‌ دردمند

پناهِ پناهنده یِ مستمند

امامِ به‌حق، خسرو چاره‌ساز

نهد بر درش خلق، رویِ نیاز

بسی شهریاران نام‌آفرین

نهادند بر خاک پاکش، جَبین

چو این خاک، خاک خراسان بوَد

هر آن مشکلی بهرش آسان بود

آرامگاه امام رضا

  • بازدید: 1243
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست چکامه چامه های دینی سروده ی بانو شهریاری در ستایش امام رضا (ع)
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

شاخ و شانه کشیدن

ترساندن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title