میهن نما
میهن نما
گفتاورد

رودکی

مردی نبود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مردی

جوانمردی آن است که به جای آسیب زدن به انسانی ناتوان به او یاری رسانی

رودکی سمرقندی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

ماندگاری و انتقال مداوم لالایی ها از نسلی به نسل دیگر نشان دهنده اهمیت کارکردی آنها در طول تاریخ جامعه ی ما می باشد که البته با تغییرات فرهنگی شکل گرفته در دوره های متأخر تا اندازه ی زیادی اهمیت و ضرورت های کار کردی خود را از دست داده اند و بسیاری از وظایف و نقشهای کلیدی آنها در فراگرد اجتماعی کردن کودکان بر عهده نهادهای ثانویه و دیگر سازمانهای مدرن و مؤسسات جدید نهاده شده است.

کودک ایرانی

از جمله کارکردهای آشکار و بارز لالاییها ایجاد آرامش با تکرار مداوم ریتم های خوشایند است که زمینه های خواب رفتن و یا آموزش پذیری کودکان را فراهم می نماید که توجه به این بعد از لالایی ها در هر دو حالت نام برده شده دارای اهمیت می باشد. از طرفی دیگر کارکرد پنهان دیگر لالایی ها در راستای موارد یادشده فرصت منحصر به فردی است که به مادران داده میشود تا با واگو کردن دردها، رنجها و آرزوهای خود تا اندازه زیادی از فشارها و تألمات روحی و روانی آنها کاسته گردد که کمتر به این بعد از کارکردهای لالایی ها توجه شده است. کارکرد مهم دیگری که برای لالایی ها می توان در نظر گرفت یادگیری واژگان و فراگرد زبان آموزی است که با تکرار مداوم لالایی ها و کلمات و مفاهیم به کار رفته در آنها زمینه های یادگیری و در فاز دیگر انتقال بسیاری از معانی، مفاهیم و ارزش های جامعه به کودکان فراهم می گردد. در واقع توجه به بعد ارزشها و آموزش آنها در طول نخستین سالهای زندگی آنهم به شیوه ای غیرمستقیم ضمن فراهم کردن زمینه های اجتماعی شدن بهتر کودکان حکایت از نوعی هوشمندی در امر تعلیم و تربیت جامعه ایرانی دارد که باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد؛ امری که امروزه به عنوان یکی از وظایف اصلی نهاد خانواده کمتر جدی گرفته شده و نهادهای ثانویه مانند: مهدکودک ها، آمادگیها، مدارس و وسایل ارتباط جمعی آن را به عهده گرفته و در بسیاری از موارد کارایی لازم را ندارند.

از دیگر کارکردهای مهم لالایی ها باید به حفظ و صیانت فرهنگ به معنای عام خود و نیز انتقال آن از نسلی به نسل دیگر طی قرون متمادی اشاره کرد که متناسب با موقيعتهای اقلیمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمل کرده است.

نمونه ای از یک لالایی مادرانه ی ایرانی

لالالا گل پونه بابات رفته در خونه – لالالالا گلم باشی همیشه در برم باشی
لالالالا گل آلو درخت سیب و زرد آلو – لالالالا گلی دارم به گاچو بلبلی دارم
لالالالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش – لالالالا گل زیره بابات دستاش به زنجیره
لالالالا گلم لالا بخواب ای بلبلم لالا – لالالالا گل لاله دوست داریم من و خاله
لالالالا گل دشتی همه رفتن تو برگشتی – خداوندا تو پیرش کن خط قرآن نصیبش کن
لالالالا گلم باشی بزرگ شی همدمم باشی – کلام الله تو پیرش کن زیارت ها نصیبش کن
لالالالا گل زردم نبینم داغ فرزندم – خداوندا تو ستاری همه خوابن تو بیداری – به حق خواب و بیداری عزیزم را نگه داری

ابراهیم جمالی

  • بازدید: 379
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست فرهنگ ایران کارکرد لالایی ها در فراگرد اجتماعی شدن


Your SEO optimized title