میهن نما
میهن نما
گفتاورد

مردمان را عیب مکنید که هیچ کس بی عیب نیست.

بزرگمهر

کاربردی
پیشنهاد ویژه

جوهر فرهنگ انسانی ایرانیان در رفتار گودرز منعکس شده است. وقتی پیران ویسه را می کشد خود را آنچنان شرور نمی بیند که به رسم زمان سر او را از تن جدا سازد.

سرش را همی خواست از تن برید /  چنان بدکنش خویشتن را نديد

آنگاه سر پیران را زیر سایه درختی قرارداد تا آفتاب چهره بیجانش را آزار ندهد.

این درس بود. فتوی بود. سرمشق بود. الگوی رفتار بامغلوب، تا همه کسانی که گودرز را می ستایند از راه و رسم او پیروی نمایند. اگر خوی جوانمردی مرحله بمرحله در انسان تمرکز می یافت و جسد مغلوب مورد احترام فاتح قرار می گرفت بتدریج این مسأله مطرح می شد که چرا به زنده آنان احترام نگذاریم و چرا از راه آشتی و محبت وارد نشویم؟

اما همه مردمان چنین نیستند و پاکدلان نیز تعداشان اندك است و صدایشان ضعيف. به آنان فرصت داده نشده است تا تعليمات خویش را گسترش دهند . هر کس رفتار آنان را می شنود آفرین می گوید ليكن ناهنجاریهائی که خوی اهریمنی ایجاد کرده است، خلق و خوئی که عدم تأمین اقتصادی ببار می آورد و گرگ صفتی ها اجازه نمی داد مکتب گودرز جای خود را باز کند.

اکنون می بینیم که اگر در بیافرا کودکی گرسنه است دل مردم جهان بدرد می آید و اگر در بنگلادش سیل بنیان کنی مردمانی را آواره سازد هر کسی از لقمه خود برای آنان كمك میفرستد.

آیا این خوش قلبی ها و پاکدلی ها تبلور آموزشهای هزاران نفر قهرمان نظیر گودرز نیست آیا بشر ناگهان بیكدیگر مهربان شده است؟

آرمانهای انسانی در فرهنگ و هنر ایران - رحمت الله مهراز

  • بازدید: 236
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست فرهنگ ایران رفتار جوانمردانه ی گودرز با دشمن شکست خورده
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

ترحم بر پلنگ تیز دندان ، ستم کاری بود بر گوسپندان

رحم آوردن بر بدان ، ستم است بر نیکان

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title