میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عباسعلی کیوان قزوینی

در سخنان نغز خود تا توانید دم از واژه‏‌هاى پارسى زنید و دیگران را هم وادارید که تا "دانش و کردار" هست "علم و عمل" نگویند و تا "پیکر زیبا و جان و اندیشه‌ی توانا و روانِ روشن" هست "بدن و روح و فکر و قادر و ضمیر منیر" ننویسند. "این بنده" را "اینجانب" نسازند و "طا" را به جاى "تا" بر سر "تهران" ننهند و "صاد و فا" را به سینه و دل "اسپهان" نگذارند و "سد و شست" را با "صاد" ننگارند.

عباسعلی کیوان قزوینی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

اینک که من از دنیا می‌روم بیست‌ و‌ پنج کشو‌‌ر جزو امپراتوری ایران است. و در تمام این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشو‌‌ر‌ها دارای احترام هستند و مردم آن کشور‌ها نیز در ایران دارای احترام هستند.
جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها بکوشد و راه نگه‌داری این کشور ها، آن است که در امور داخلی آن‌ها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم بشمارد. اکنون که من از این دنیا می‌روم‌ تو دوازده کرو‌‌‌ر در یک زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو است. زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست.

البته به خاطر داشته باش تو باید به این ذخیره بیفزایی نه این‌که از آن بکاهی. من نمی‌گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن، زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند، اما در اولین فرصت آن‌چه برداشتی به خزانه برگردان. مادرت آتو‌سا برمن حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن .

ده سال است که من مشغول ساختن انبار‌های غله در نقاط مختلف کشور هستم و من رو‌ش ساختن این انبار‌ها را که از سنگ ساخته می‌شو‌‌د و به شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبارها پیوسته تخلیه می‌شود حشرات در آن به وجود نمی‌آیند و غله در این انبار‌ها چند سال می‌ماند بدون این‌که فاسد شود و تو باید بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه بدهی تا این‌که هم‌واره آذوقه دو و یا سه سال کشور در آن انبارها موجو‌‌د باشد.

و هر ساله بعد از این‌که غله جدید به دست آمد از غله موجود در انبار‌ها برای تامین کسری خو‌اروبار از آن استفاده کن و غله جدید را بعد از این‌که بو جاری شد به انبار منتقل نما و به این ترتیب تو هرگز برای آذوغه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشک‌سالی شو‌‌د .
هرگز دوستان و ندیمان خود را به کار های مملکتی نگمار و برای آن‌ها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است. چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کار‌های مملکتی بگماری و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع کنند نخواهی توانست آن‌ها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری رعایت دوستی کنی .
کانالی که من می‌خواستم بین شط نیل و دریای سرخ به وجود بیاورم هنوز به اتمام نرسیده و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد تو باید آن کانال را به اتمام برسانی و عوارض عبو‌‌ر کشتی‌ها از آن کانال نباید آن‌قدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی‌ها ترجیح بدهند که از آن عبو‌ر نکنند. اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا این‌که در این قلمرو، نظم و امنیت برقرار کند، ولی فرصت نکردم سپاهی به طرف یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی. با یک ارتش قدرت‌مند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند .
تو‌صیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغ‌گو و متملق را به خود راه نده، چون هردوی آن‌ها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغ‌گو را از خود دور نما. هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن، و برای این‌که عمال دیوان بر مردم مسلط نشوند، قانون مالیات وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم را خیلی کم کرده است و اگر این قانون را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت .


افسران وسربازان ارتش را راضی نگه‌دار و با آن‌ها بدرفتاری نکن. اگر با آن‌ها بد رفتاری کنی آن‌ها نخواهند توانست معامله متقابل کنند. اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد اگرچه به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافی آن‌ها این‌طور خواهد بود که دست روی دست می‌گذارند و تسلیم می‌شوند تا این‌که وسیله شکست خوردن تو را فراهم کنند .
امر آموزش را که من شروع کردم، ادامه بده و بگذا‌‌ر اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا این‌که فهم وعقل آن‌ها بیشتر شود و هر چه فهم و عقل آن‌ها بیشتر شود، تو با اطمینان بیشتری می‌توانی سلطنت کنی. هم‌واره حامی کیش یزدان پرستی باش. اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هرکس باید آزاد باشد و از هر کیش که میل دارد پیروی نماید .
بعد از این‌که من زندگی را بدرود گفتم. بدن من را بشو ی و آن‌گاه کفنی را که من خود فراهم کرده‌ام بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار. اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هرزمانی که می‌توانی وارد قبر بشو‌ی و تابوت سنگی مرا در آن‌جا ببینی و بفهمی، که من پدر تو پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست‌وپنج کشور سلطنت می‌کردم‌، مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد.

زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد، خواه پادشاه بیست وپنج کشو‌‌ر باشد خواه یک خارکن و هیچ کس در آن جهان باقی نخواهد ماند. اگر تو هر زمان که فرصت به دست می‌آوری وارد قبر من بشو‌ی و تابو‌‌ت را ببینی، غرور و خود خواهی بر تو  غلبه نخواهد کرد، اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی، بگو قبر مرا مسدود کنند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا این‌که بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند. زنهار زنهار، هرگز هم مدعی وهم قاضی نشو اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بی‌طرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد. و رای صادر کند. زیرا کسی که مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد کرد .
هرگز از آباد کردن دست برندار. زیرا که اگر از آباد کردن دست برداری کشو‌ر تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا این قاعده است که وقتی کشو‌ری آباد نمی‌شود به طرف ویرانی می‌رود. در آباد کردن، حفر قنات و احداث جاده وشهر سازی را در درجه اول قرار بده .
عفو وسخاوت را فراموش نکن و بدان بعد از عدالت برجسته‌ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت، ولی عفو باید فقط موقعی به کار بی‌افتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو خطا را عفو کنی ظلم کرده‌ای زیرا حق دیگری را پایمال کرده‌ای. بیش از این چیزی نمی‌گویم این اظهارات را با حضور کسانی که غیر ا‌ز تو در این‌جا حاضر هستند، کردم. تا این‌که بدانند قبل از مرگ من این توصیه‌ها را کرده‌ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احسا‌‌س می‌کنم مرگم نزدیک شده است. پس از دقایقی داریو‌‌ش بی‌صدا و آرام بر بستر مرگ جای گرفت و بدرود حیات گفت.

.....................................

آبشخور :

ایران باستان – استاد پیرنیا

تاریخ هرودوت – اوانس – ترجمه وحید مازندرانی

ایران از آغاز تا اسلام – پرفسور گیریشمن

سرزمین جاوید – پرفسور هرتزفلد – ماریژان موله

آرمان‌های شهریاران ایران باستان – دلفگانگ گنادت – ترجمه سیف‌الدین دولتشاه

کتاب سرزمین جاوید- ترجمه زنده یاد ذبیح اله منصوری

  • بازدید: 15242
 

دیدگاه ها 

 
-30 #1 یک هموطن 02 تیر 1390 ساعت 11:48
دردنامه: مطالب سایتتان خیلی زیبا است، ولی حیف است که شیوة نگارش فارسی شما پر از اشتباه است. چرا هر چیز اشتباهی را که بر اثر نادانی مردم رایج شده مینویسید؟ مثلاً این احمقانه است که «آنها» را بصورت «آن‌ها» بنویسید. آنها یک کلمة بسیط است و علامت جمع بر سر اسم می‌اید نه بر سر ضمیر. و دیگر این که همزه جزء الفبای فارسی است. اگر «ارائه» را بگونة «ارایه» مینویسید، پس کلمات مسأله، مسئول، سؤال، و غیره را چطور میخواهید بنویسید؟ یک چسزس هم بنام «فاصله مجازی» مد شده است، بطوری که خوشحال را بگونة خوش‌حال مینویسند. به که بگوییم که یک عده نادان بی‌بهره از سواد و عقل (بلانسبت شما)، مردم را به گمراهی ویرانگر و بیفرهنگی نکشانند؟ اصلاً شما بعنوان مسئول یک سایت میهن پرستانه به من بگویید چه منبعی را اساس نگارش فارسی خود دارید؟ تا جایی که من میدانم چهارمین دستور خط فارسی که فرهنگستان داده است آخرین منبه برای این منظور است، که آن هم پر از اشتباه تایپی و غیره است و بگونه‌ای غیرمسئولانه و غیرقابل فهم نگارش شده است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+22 #2 مهرزاد 04 تیر 1390 ساعت 15:07
هموطن عزیز، در نگارش خودت هم که اشتباه داری، منبه یا منبع.
درثانی اگر نگارش در این سایت اشتباه است بهتر نیست مهربانانه تر تذکر بدهی. چرا هر کداممان ادعایی که داریم فقط از دیگران انتظار داریم؟؟؟
مسوولین محترم سایت ببخشید که من بی اجازه شما پاسخ دادم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+14 #3 ایران دوست 26 تیر 1390 ساعت 11:41
بدیهی است نوشتن درست کلمات امری پسندیده ولازم است ولی به گفته مولوی
ای برادرقصه چون پیمانه است
واندر ان معنی به سان دانه است
دانه ی معنی بگیردمرد عقل
ننگرد پیمانه را گرگشت نقل
در سخنان داریوش بزرگ انقدر نکات اموزنده هست که میتوان از اشتباهات یایپی چشم پوشی کرد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+13 #4 رامین 12 آبان 1390 ساعت 23:12
به قول دوستمون آخه چرابه سخنان داریوش بزرگ گوش نمیکنید که به واژه ها گیر میدید.
درست است که باید اصلاحات در زندگی انجام گردد.
ولی آیا میدانی این کلمات توانایی ندارند که حرف های داریوش بزرگ را به ما منتقل کنند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+20 #5 ققنوس 04 آذر 1390 ساعت 22:43
اينم خوب بود و تقريبا بي نقص،به ايراني بودن خودم با تمام بديها و نقصهايي كه داريم افتخار ميكنم و از ته دل به خائنان لعنت و نفرين ميفرستم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #6 محمد احمدی 21 آذر 1390 ساعت 21:29
ممنون از شما.مطلب خوبی بود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+21 #7 کوروش کبیر 01 دی 1390 ساعت 00:25
عاااااااااااااالی بود... اصلا چرا اینقدر به نگارش گیر میدید؟ به این دقت کنید که چند هزار سال پیش کسی مثل داریوش 25 تا کشور رو اداره میکرده و چنین طرز تفکری داشته و سراسر تجربه...

زنده باد داریوش کبیر

زنده باد کوروش کبیر

زنده باد ایــــــــــــــــران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+22 #8 علیرضا 01 دی 1390 ساعت 10:26
هرقلبی که برای ایران نمی تپد بهترآن است که هرگز نتپد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+13 #9 مانی 19 دی 1390 ساعت 23:32
چو ایران نباشد تن من مباد برین بوم و بر زنده یک تن مباد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-15 #10 رضا 29 اسفند 1390 ساعت 16:59
این مطلب دروغ محض است. این وصیت نامه به اسم داریوش در اینترنت منتشر می شود ولی هیچ کس نمی پرسد که منبع این وصیت نامه چیست؟ نسخه اصل آن کجاست؟ چه کسی ترجمه کرده؟ تا حالا کجا بوده که یکمرتبه پیدا شده؟
دوستان عزیز، این وصیت حقیقت ندارد. مثل سخنان قصاری که به کوروش نسبت داده می شود و مثل قصه هایی که درباره ی دکترحسابی گفته می شود و مثل شعری منسوب به فردوسی که حاوی این بیت است:
به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم
اینها همه جعلی و خیالی است. من عاشق ایران هستم ولی دروغ را دوست ندارم. مگر خود داریوش هم دعا نمی کرد که کشور از دروغ مصون بماند؟ تمدن ایران اینقدر غنی است که نیازی به این جعلیات ندارد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #11 رضا 29 اسفند 1390 ساعت 17:01
علیرضای عزیز
سخن بسیار زیبایی گفتی متاسفانه اشتباها منفی دادم.
پاینده ایران
جاوید ایران زمین زنده باد آزادی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #12 مریم عشق ایران 15 فروردین 1391 ساعت 16:29
من واقعا به داشتن جوان :P هایی در این کشور افتخار میکنم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+11 #13 لیندا 27 فروردین 1391 ساعت 19:16
من عاشق تاریخ ایران به خصوص موقع هخامنشیان هستم .متشکرم که در این باره و سخنان افراد اهخامنشی مطلب گذاشته اید . لطفا مطالب بیشتری را بگذارید.چو ایران نباشد تن من مباد برین بوم و بر زنده یک تن مباد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #14 مهربد 07 اردیبهشت 1391 ساعت 11:15
درودی دگر باره بر شما نیک اندیشان:سپاس از مهرتان و باز گویی تاریخ و فرهنگ میهنمان باشد که در باورمان بیاید که چه بودیم تا بلکه بازگشتی شکوهمندانه را بی آغازیم ..پاینده ایران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-12 #15 نا شناس 14 تیر 1391 ساعت 23:36
معمولی بود ولی اینها همهدروغ است به جای پرداختن ب این جور مسائل مسائلل دیگری همچون مسئله های ریاضی است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #16 کاوه 26 تیر 1391 ساعت 14:18
خواهشمندم مطالب را مستند و با بیان منبع منتشر کنید.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #17 پریسا 04 امرداد 1391 ساعت 22:41
عالی بود.من عاشق تاریخ باستانی کشور عزیزم هستم و از خواندن این نوشته هم لذت بردم.
به قول فردوسی بزرگ:چو ایران مباشد تن من مباد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #18 seyannosh 20 امرداد 1391 ساعت 22:13
منبع رو رفیق نمی بینی اگر حرفی از اعراب بود که چشم بسته قبول میکردی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #19 صبا 28 آذر 1391 ساعت 11:55
عالی بود
سپاس از شما
آباد باد ایران آزاد باد ایرانی
به امید شکوه مجدد ایران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #20 مجتبی 08 بهمن 1391 ساعت 21:01
به نام اهورامزداخالق جهان بچه های ایران برای شادی روح کورش داریوش ازدروغ گویی دست بردارید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #21 تهمینه 19 بهمن 1393 ساعت 02:01
از این زیباتر سخن برای اداره مملکت ندیدم. واقعن درود بر داریوش بزرگ و همه پادشاهان هخامنشی.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #22 آرش 17 مهر 1395 ساعت 04:55
سلام ممنون از مطالب عالیتون ولی وقتی نظرات یه سری دوستان خوندم متاسف شدم باز هم سپاس‌مندم از مطالب مفیدتون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #23 محمد 13 مهر 1396 ساعت 23:58
وصیت نامه کوروش بروایت گزنفون هستش ولی منبع وصیت نامه داریوش رو نمیدونم فقط میدونم که وصیت نامه داریوش به یک دوره خاص داره اشاره میکنه و واقعیه زیرا اگه غیر واقعی بود مینوشت سی ایالات نه بیست و پنچ ایالت این وصیت نامه گویا در زمان شورش مستعمرات یونانی ثبت شده زیرا نوشته به مصر لشکر فرستادم ولی فرصت نکردم به یونان که همون مستعرات یونانی هست لشکر بکشم بعد نوشته به یونان لشکر بکش تا بفهمند شاه ایران میتواند مرتکبین را تنبیه کند پس منظور اینجا یونان اروپایی نیست و تازه چون با مصر مقایسه شده پس یکی از ایالات ایران میباشد تو زمان شورش مستعمرات ایالات ایران ۲۵ بوده است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست سخنان بزرگان واپسین سخنان داریوش


Your SEO optimized title