نوین _ (اندر پاسخ پایگاه ویراستاران)

0 تراز
19 بازدید
آغاز گفتمان 12 تیر 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,489 تراز)
پسوند «-ین» به معنی ی ساخته شده از چیز-ی است و نشان دهنده واپسین زینه ی گواش نیز هست. چگونه پسوند -ین با -تر میتواند برابر بودن؟ یا باید گفتن نوتر یا نوترین. واژه ی نوین یک معنی بیشتر نمیدهد آن هم ساخته شده از نو. «نو» نیز نامواژه نیست بیک گواش است.

پس این پسوند تنها باید با نامواژه آمدن مانند: آبین، آهنین، سفالین، پلاستیکین، چوبین، نفتین

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.
...