شیوه ی پدیرش و آتایش (تطابق) واژگان نو اندر پارسیک سره - بخش یکم

+1 تراز
150 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در اردیبهشت 22, 1397 از سوی ВОСПУҲР
پدیرش واژگان از هر زوان-ی فرور کند
اگر از میانیک پارسیک باشد، واجان-ی که اندر پارسیک نیست اینگونه دگرگون شوند:
واکَگان ē, u, ō, i پندارده میشود که به پارسیک نو (تا اکنون) نرسیده است. بژ همه اندر پارسیک تاجیکستان هست و اندر ایران تا چند سده-ای بوده است شاید پراکنده‌وار هنوز اندر زوانوَشان (لهجه) باشد. اندر پارسیک تهرانیک هیچیک نمانده است.
نمونه واژگان : abzōnīg, abēr, abrāstagih, āgustak
میپندارم بازگردانش i, u (کوتاه) به پارسیک نو چندان سود-ی ندارده باشد مگر این که اندر آینده نگرم دگرگون شود. به ē, ō نیاز داریم باید به پارسیک آیینیک بازگردانده شدن و این که اینان اندر همه واژگان دارای آنان باید به کار رفتن یا نه هنوز نتوانسته ام درستانه گزیریدن (تصمیم). بژ آنجا که نیاز است و زوان را ساده‌تر و روشنتر میکند باید بازگردانده شوند.
i اندر پارسیک نو به e گهولیده است. u نیز به o گهولیده است.
همه ی ay, av -ان باید اندر پارسیک نو نیز به کار روند. و ماننده ی تهرانیک ey, ov خوانده نشوند
نمونه واژگان : Kayhusrav, ahrav
برخ-ی واژگان ماننده ی roqan که اندر تاجیکستان (ونیز شاید بخش تاجیک افغانستان) ravqan خوانده میشوند باید همان roqan خوانده و نوشته شود چون اندر میانیک پارسیک این واژه rōqn است نه ravqan .
نمونه-ای دیگر مانند آن واژه ی گوهر است.
ناواکگان (صامت) : پندارده میشود δ = ذ اندر میانیک پارسیک بوده است و یا اینکه واجگونه "allophone" بوده است. همه «ذ»ان به «د» گهولند. دیگر ناواکگان هممانند پارسیک نو اند. واژگان «باذ، بوذ، پانیذ، گذار، آذرخش، دروذ» به «باد، بود، گدار، آدرخش (درخش)، درود»  گهولیده اند.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...