کاربر کورش ایمانی

زمان هموندی 2 سال (از خرداد 28, 1396)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: کورش ایمانی
جایگاه زندگی: ایران - سوییس
زادسال: 1372
درباره: کارشناس ادبیات آلمانی - پژوهشگر زبان پارسی - دوستدار تاریخ ایران و جهان

چکیده ی کارکرد کورش ایمانی

ترازبندی: 10 تراز (جایگاه #32)
پرسش ها/ گفتمان ها: 0
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
شمار ترازبندیها: 0 پرسش / گفتمان, 0 پاسخ
ترازهای داده شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
...