داستانزد ایرانی

ریگي در کفش داشتن

اشاره به افرادی که با نقشه ای از پیش در پی فریب دیگران اند

پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


لهستانی ­ها و شناخت شاهنامه­